23. APPENDIKS 6: ISBT 128

A6.800 Andre anvendelser for ISBT 128

A6.800 Andre anvendelser for ISBT 128
A6.810 ISBT 128 standarden er udvidet til at omfatte mærknings- og
kodningssystemer for hæmatopoietiske stamceller og væv
(knogler, sener, hornhinder mv.). Til disse andre anvendelser
kan der anvendes andre etiketformater end det, der er beskrevet ovenfor, jf. standarden. Dokumenter og databaser er offentliggjort på ICCBBAs hjemmeside, se A6.121. Det forventes
at solide organer vil være omfattet i løbet af den nærmeste
fremtid.

Figur A6.3

A6.790 Etiket til patientjournal

A6.790 Etiket til patientjournal
A6.791 Tappenummeret skal være højrejusteret svarende til den sidste
streg i stregkoden og der skal være mellemrum mellem blodbankidentifikationskoden, årstal for tapning, serienummeret,
de roterede flagkarakterer og den indrammede checkkarakter.
Årstal og serienummer skal være 4 mm høj og i fed skrift. Bemærk, at det er en afvigelse fra ISBT 128 standarden, at årstallet fremhæves (se A6.212, A6.213 og figur A6.2). De øvrige karakterer skal være 2 mm høje og normal skrift.
A6.792  Læsbar skrift for stregkoden for produkt skal være 2 mm høj i
normal skrift og venstrejusteret under den første streg i streg-koden. Rækkefølgen i stregkodet etikettekst skal være komponentklasse (3 mm høj, eventuelt fordelt over to linier, se tabel
A6.9), modikator (2 mm høj og fed, se tabel A6.9) og attributter
(2 mm høj og fed, se tabel A6.11). Stregkodet etikettekst for
komponentklasse skal være venstrejusteret. Det er tilladt at
“wrappe” teksten. Bemærk ændringen af placeringen af modifikatoren i forhold til United States Industry Consensus Standard. På grund af pladsproblemer kan modifikator og attributter være højrejusteret og strække sig over i venstre halvdel af
etiketten til patientjournalen.

A6.780 Nedre, højre kvadrant

A6.780 Nedre, højre kvadrant
A6.781  Læsbar skrift for stregkoden for udløbstidspunkt skal være 2
mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første
streg i stregkoden. Stregkodet etikettekst skal være 4 mm høj
og i fed skrift. I Danmark anvendes udelukkende data strukturen c yy jjj hh mm (se A6.241). Blodbanken bestemmer selv om
den vil angive timer og minutter i den stregkodede etikettekst.
A6.782  2 mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Stregkodet etikettekst skal være 3 mm høj. I den stregkodede etikettekst medtages kun relevante oplysninger, det vil sige oplysninger om manglende (“negative”) antigener. Der trykkes Ag1- Ag2- Ag3-‘, fx C- e- K-‘ ( <-> <eventuelt ‘> ), idet ‘ angiver, at fænotypenbestemmelsen kun er foretaget én gang.

A6.770 Nedre, venstre kvadrant

A6.770 Nedre, venstre kvadrant
A6.771  Læsbar skrift for stregkoden for produktet skal være 2 mm høj i
normal skrift og venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Rækkefølgen i stregkodet etikettekst skal være komponentklasse (4 mm høj og fed, eventuelt fordelt over to linier, se
tabel A6.13), modifikator (3 mm høj og fed, se tabel A6.13) og
attributter (3 mm høj og fed, se tabel A6.23). Stregkodet etikettekst skal være venstrejusteret. Det er tilladt at “wrappe”
teksten. Bemærk ændringen af placeringen af modifikatoren i
forhold til United States Industry Consensus Standard.
A6.772 Øvrige oplysninger (se tabel A6.25) angives i 2 mm høj, normal
skrift og venstrejusteres.

A6.760 Øvre, højre kvadrant

 

A6.760 Øvre, højre kvadrant
A6.761 Læsbar skrift for stregkoden for AB0/RhD blodtype skal være 2
mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første
streg i stregkoden. Stregkodet etikettekst skal være 18 mm høj
og fed for AB0 og 5 mm høj og fed for RhD. Sidstnævnte angives som RhD pos eller RhD neg. Der vil således ikke blive anvendt inverteret skrift, kontur elle “sørgerande” til markering
af RhD neg. Både AB0 og RhD centreres. Muligheden for at angive øvrige Rh typer og Kell på dette sted, vil ikke blive anvendt
i Danmark.Figur A6.2

A6.750 Øvre, venstre kvadrant

 

A6.750 Øvre, venstre kvadrant
A6.751  Tappenummeret skal være højrejusteret svarende til den sidste
streg i stregkoden og der skal være mellemrum mellem blodbankidentifikationskoden, årstal for tapning, serienummeret,
de roterede flagkarakterer og den indrammede checkkarakter.
Årstal og serienummer skal være 4 mm høj og i fed skrift. Bemærk, at det er en afvigelse fra ISBT 128 standarden, at årstallet fremhæves (se A6.212, A6.213 og figur A6.2). De øvrige karakterer skal være 2 mm høje og normal skrift.
A6.752 Blodbankens navn skal være 2 mm højt og i fed skrift.
A6.753  Læsbar skrift for stregkoden for tappetidspunkt skal være 2
mm høj i normal skrift og venstrejusteret under den første
streg i stregkod-en. Stregkodet etikettekst skal være 2 mm høj
og i normal skrift. I Danmark anvendes udelukkende datastrukturen c yy jjj hh mm (se A6.251). Blodbanken bestemmer selv
om den vil angive timer og minutter i den stregkodede etikettekst. Stregkoden for tappetidspunkt kan udelukkes, såfremt
der anvendes fortrykte tappeunderlag, men tappedatoen skal
da stadig angives på etiketten.
A6.754  I særlige situationer kan det vælges at angive produktionstidspunkt i stedet for tappetidspunkt. Læsbar skrift for stregkoden
for produktionstidspunkt skal være 2 mm høj i normal skrift og
venstrejusteret under den første streg i stregkoden. Stregkodet etikettekst skal være 2 mm høj og i normal skrift. I Danmark
anvendes udelukkende data strukturen c yy jjj hh mm (se
A6.261). Blodbanken bestemmer selv om den vil angive timer
og minutter i den stregkodede etikettekst.

A6.700 Princip for blodbankens etikettering

 

A6.700 Princip for blodbankens etikettering
A6.710 Idet blodtypen altid er kendt, også ved donors første tapning
(se 13.560 og 20.230), er det muligt at påsætte de to øvre kvadranter af ISBT 128 etiketten i forbindelse med tapningen,
hvad enten der anvendes fortrykte, on-demand eller on-line
trykte tappeunderlag. Med denne procedure bevares den kohærens mellem tappenummer og blodtype, der har eksisteret
de steder, hvor blodtypen hidtil har indgået i tappenummeret.

Figur A6.1

A6.711  Korrekt etikettering kan kontrolleres ved at indscanne posefabrikantens stregkode efterfulgt af indscanning af tappenummeret og dermed flagkaraktererne (se A6.215 og tabel A6.1).
A6.720  Efter blodbankens valg påklæbes de to nedre kvadranter samt
den ved perforering adskilte etiket beregnet til recipientens
journal enten ved produktion, ved frigivelse eller ved udlevering. Jo senere i processen, desto færre overklæbninger forårsaget af produktændring. Korrekt etikettering kan kontrolleres
ved at indscanne tappenummer i venstre, øvre kvadrant efterfulgt af indscanning af tappenummer og produktkode på etiketten beregnet til patientjournalen. Flagkaraktererne (kombineret med den rette computersoftware) sikrer, at det samme
tappenummer ikke indscannes to gange (se tabel A6.1).
A6.730  Ved produktændring i samme pose (fx bestråling) udskrives de
to nedre kvadranter samt etiketten beregnet til recipientens
journal. Korrekt etikettering kan kontrolleres ved at indscanne
tappenummer i venstre, øvre kvadrant efterfulgt af indscanning af tappenummer og produktkode på etiketten beregnet til
patientjournalen. Flagkaraktererne (kombineret med den rette
computersoftware) sikrer, at det samme tappenummer ikke
indscannes to gange (se A6.216 og tabel A6.1).
A6.740  Ved produktændring og ny pose (fx filtrering) udskrives en fuld
etiket ISBT 128 etiket samt etiketten beregnet til patientjournalen. Korrekt etikettering kan kontrolleres ved at indscanne
tappenummer og produktkode på etiketten beregnet til patientjournalen på hhv. den oprindelige og den nye pose, mens
disse stadig er forbundne. Flagkaraktererne (kombineret med
den rette computersoftware) sikrer, at det samme tappenummer ikke indscannes to gange (se A6.217 og tabel A6.1).

A6.600 Posefabrikantens etiket

A6.600 Posefabrikantens etiket
A6.601  På posefabrikantens etiket skal stregkoderne med

 • information om blodposefabrikantens identitet, posetype og posens nummer i posesættet
 • information om lotnummer

placeres som angivet i ISBT 128 Application Specification (se figur A6.1 og tabel A6.23). Bemærk, at der skal være en sådan
etiket på såvel hovedpose som satellitposer. Læsbar skrift skal
være 2 mm høj og venstrejusteret under den første streg i
stregkoden. Stregkoderne overklæbes senere af blodbankens etiket, men den læsbare skrift må ikke overklæbes (men vil blive dækket af etiketten beregnet til recipientens journal).

Tabel 6.25* Øvrige oplysninger

Kerneforhold Blodkomponent Etikettekst Øvrige oplysninger
@03
@07
FULDBLOD
450 ml tapning
Ca. 450 ml samt [zz] ml [antikoagulans] Lagertemperatur 2 til 6 C
@06 FULDBLOD
XX ml tapning
Ca. [xx] ml samt [zz] ml [antikoagulans] Lagertemperatur 2 til 6 C
@24 ERYTROCYTTER
450 ml tapning
Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf 100 ml (g) SAGM
Lagertemperatur 2 til 6 C
@17
@29
ERYTROCYTTER
vasket eller
frosset eller
rejuveneret og deglyceroliseret,
450 ml tapning
Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf aa ml (g) saltvand
Lagertemperatur 2 til 6 C eller
Lagertemperatur ≤-65 C
@35
@47
@A1
@A2
@A4
@A5
@AM
FRISK FROSSET PLASMA
AFERESE
FRISK FROSSET PLASMA
KRYOPRÆCIPITAT
Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf [zz] ml [antikoagulans
Lagertemperatur ≤-18 C eller
Lagertemperatur <-25 C eller
Lagertemperatur <-30 C
@73 AFERESE
TROMBOCYTTER
Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf [zz] ml [antikoagulans] Lagertemperatur 20 til 24 C
@AE TROMBOCYTTER Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Heraf [deklareret vol (vægt)] ml (g)
PASII
Lagertemperatur 20 til 24 C
@17
@84
@80
@29
SERUM Ca. [deklareret vol (vægt)] ml (g)
Lagertemperatur 2 til 6 C
Lagertemperatur ≤-18 C eller
Lagertemperatur <-30 C eller
Lagertemperatur <-65 C

*Tabellen vil løbende blive revideret. Ved behov for nye kombinationer bør DSKIs TMS Udvalg kontaktes, se forordet.

A6.500 ISBT 128 etikettens udformning

A6.500 ISBT 128 etikettens udformning
A6.501 ISBT 128 etiketten er 100 x 100 mm og er opdelt i fire kvadranter. Hver kvadrant er igen opdelt i vandrette tredjedele. Posefabrikantens etiket på posen er 100 (b) x 106 (h) mm. Den endelige etiket i Skandinavien er 100 (b) x 125 (h) mm, idet en
etiket med stregkoder for tappenummer og produktkode til
indklæbning i patientenjournalen med en perforation er adskilt
fra selve poseetiketten. Horisontale og vertikale linier er tilladte på posefabrikantens etiket, dog er vertikale linier ikke tilladt
mellem de to obligatoriske stregkoder. Horisontale og vertikale
linier frarådes på den færdige etiket og vertikale linier må ikke
optræde mellem stregkoderne for hhv. tappenummer og blodtype, produktkode og udløbstidspunkt eller tappenummer og
produktkode.
A6.502 Stregkoder i venstresidige kvadranter højrejusteres. Stregkoder
i højresidige kvadranter venstrejusteres.
A6.503 For at sikre at stregkoderne er læselige, er det vigtigt, at quiet
zones og stregkodehøjder svarer til kravene i ISBT 128 Application Specification dokumentet.
A6.510 Placeringen af stregkoderne for følgende datastrukturer samt
deres indhold i læsbar skrift er obligatorisk i henhold til ISBT
128 standarden (tabel A6.23)

 • information om blodpose fabrikant og posetype
 • blodposens lotnummer
 • tappenummer
 • AB0 og RhD blodtype
 • produktkode
 • udløbstidspunkt
 • specielle egenskaber
A6.511  Placeringen af følgende information er obligatorisk i henhold til
ISBT 128 standarden

 • producent
 • oplysninger om volumen/vægt, lagertemperatur, tilsætning mv. (øvrige oplysninger, tabel A6.25).
A6.512  Placeringen af stregkoderne for følgende datastrukturer og deres indhold er obligatorisk henhold til skandinavisk standard

 • tappe- eller produktionstidspunkt
 • tappenummer på etiket til patientjournal
 • produktkode på etiket til patientjournal

Tabel A6.23 Placering af stregkoder

Stregkode Placering
blodposefabrikantens
identitet, posetype og
posens nummer (017)
2,5 mm fra nederste kant af nedre, venstre kvadrant
3,8 mm fra højre kant af nedre, venstre
kvadrant
8,9 mm fra etikkens nedre kant
Lotnummer (018) 2,5 mm fra nederste kant af nedre, højre
kvadrant
3,8 mm fra venstre kant af nedre, højre
kvadrant
8,9 mm fra etikkens nedre kant
Tappenummer (001) 2,5 mm fra øverste kant af øvre, venstre
kvadrant
3,8 mm fra højre kant af øvre, venstre
kvadrant
AB0 og RhD blodtype
(002)
2,5 mm fra øverste kant af øvre, højre
kvadrant
3,8 mm fra venstre kant af øvre, højre
kvadrant
Produktkode (003) 2,5 mm fra øverste kant af nedre, venstre
kvadrant
3,8 mm fra højre kant af nedre, venstre kvadrant
Udløbstidspunkt (005) 2,5 mm fra øverste kant af nedre, højre
kvadrant
3,8 mm fra venstre kant af nedre, højre
kvadrant
Tappe- eller produktionstidspunkt (007,
009)
20,3 mm fra øverste kant af øvre, venstre
kvadrant
3,8 mm fra højre kant af øvre, venstre
kvadrant
Specielle egenskaber 20,3 mm fra øverste kant af nedre, højre
kvadrant
3,8 mm fra venstre kant af nedre, højre
kvadrant
A6.520  En læsbar fremstilling af stregkodens indhold skal være placeret umiddelbart under stregkoden og indeholde datakaraktererne, men ikke dataidentifikationstegn, start/stop-karakterer,
specielle karakterer (fx shift C) eller Code 128 modulo 103
checkkarakteren. Med undtagelse af tappenummeret skal
denne information være venstrejusteret under den første streg
i stregkoden.
A6.521 Stregkodet etikettekst er den trykte fortolkning tilknyttet
stregkodens datakarakterer. Den stregkodede etikettekst tilknyttet stregkoden for udløbstidspunkt 9990011400 er fx 01 JAN
1999 14:00.

Tabel A6.24 Forkortelser anvendt på ISBT 128 etiketter

Forkortelse Fuld tekst
ACD
ACD-A
ACD-B
ca.
C
CPD
CPDA-1
g
leuk.
tromb.
min
mg
ml
red.
supern.
vol.
acid citrat dextrose
acid citrat dextrose, formula A
acid citrat dextrose, formula B
circa
grader Celsius
citrat phosphate dextrose
citrat phosphat dextrose adenin, formula 1
gram
leukocytindhold
trombocytindhold
minut(ter)
milligram
milliliter
reduceret
supernatant
(volumen) slutindhold
A6.522 Øvrig etikettekst er information på etiketten som ikke er tilknyttet en stregkode.
A6.523  Der anvendes overalt på etiketten proportionalskrift, der skal
være sans serif. Størrelsen angives som maksimal højde i millimeter. Komprimerede fonte bør anvendes i stedet for forkortelser. Kun godkendte forkortelse må anvendes (se tabel
A6.21).
A6.524  Produktbeskrivelse og øvrige oplysninger om produktet skal
være venstrejusteret. Anden stregkodet etikettekst og øvrig
etikettekst kan være venstrejusteret eller centreret.

A6.430 Aktuelt fastlagte attributgrupper og attributkoder

 

A6.430 Aktuelt fastlagte attributgrupper og attributkoder
Se liste på dski.dk. Oversættelse af attributgrupper og attributkoder for stamceller, væv og solvent detergent behandlet
plasma er endnu ikke sket. Der er endnu ikke taget stilling til
om mærkning af disse produkter skal ske med engelsk eller
dansk tekst. Der henvises til ICCBBAs hjemmeside. Det er muligt at anvende de engelske navne (angivet med gult og pink i
excelarket), men ønskes dansk oversættelse, kontaktes ITadministrator i det regionale transfusionscenter.

A6.420 Aktuelt fastlagte kerneforhold

 

A6.420 Aktuelt fastlagte kerneforhold
Se liste på dski.dk. Oversættelse af kerneforhold for stamceller,
væv og solvent detergent behandlet plasma er endnu ikke sket.
Der henvises til ICCBBAs hjemmeside.

A6.410 Aktuelt fastlagte komponentklasser og modifikatorer

 

A6.410 Aktuelt fastlagte komponentklasser og modifikatorer
Se liste på dski.dk. Oversættelse af modifikatorer og komponenterklasser for stamceller og væv er endnu ikke sket. Der er
endnu ikke taget stilling til om mærkning af disse produkter
skal ske med engelsk eller dansk tekst. Det er muligt at anvende de engelske navne (angivet med gult og pink i excelarket),
men ønskes dansk oversættelse, kontaktes IT-administrator i
det regionale transfusionscenter.

A6.400 Opbygningen af produktkoder

 

A6.400 Opbygningen af produktkoder
De første 5 karakterer i produktkoden (se A6.231) angiver en
beskrivelse af fuldblod eller eller en blodkomponent. Beskrivelsen er opbygget af en komponentklasse (komponent og eventuel en modifikator, se tabel A6.15) og nogle attributter (se tabellerne A6.16-A6.22). En af attributterne er et sæt kerneforhold (tabellerne A6.16-A6.19), som omfatter

 • antikoagulans eller additiv, hvis til stede
 • volumen af originale fuldblodstapning (ekskl. antikoagulant)
 • opbevaringstemperatur

En holdbarhedsperiode er ikke angivet, idet der er nationale
bestemmelser og forskelle.

A6.401 CCODE er betegnelsen for et nummer knyttet til en komponentklasse. Nummeret anvendes i tabellen med produktbeskrivelser, som fås fra ICCBBA ved registrering.
A6.402  En ny komponentkode bestilles ved at angive det relevante
CCODE nummer, nummeret for kerneforhorholdene og afkrydse de øvrige attributter. Skal der fx bestilles en kode til SAG-M
blod uden modifikator, kerneforhold SAGM/450 ml/refg, bestrålet og med et leukocytindhold <1,2 x 109 angives CCODE =
002, @24, C2 og D9. ICCBBA giver produktet en kode svarende
til de første 5 karakterer i datastrukturen for produktkoder, for
dette eksempel E3845. Der findes også et værktøj til en sådan
søgning på ICCBBAs hjemmeside.
A6.403  Skal det undersøges om et givet produkt allerede har en kode i
databasen, konstrueres formelen, som angivet ovenfor. Derefter søges der i kolonnen COMPFORM. Svarende til eksemplet
ovenfor søges således efter 002@24C2 D9 (bemærk mellemrummet), og koden E3845 findes.

A6.390 Sammenkædning af stregkoder

 

A6.390 Sammenkædning af stregkoder
A6.391  Sammenkædning af stregkoder ved aflæsning (symboliseret
ved )
ISBT 128 er konstrueret således, at to stregkoder, der er placeret ved siden af hinanden i definerede situationer læses på én
gang og resulterer i én sammenkædet datastreng. Dette er af
betydning i følgende situationer:

Tabel A6.4 Erytrocytantigener (udgået) (fortsættes)

Tabel A6.4 Erytrocytantigener (udgået) (fortsat)

Tabel A6.5 Erytrocytantigener (udgået)

Tabel A6.6 Erytrocytantigener – Generel (fortsættes)

 

Tabel A6.6 Erytrocytantigener – Generel (fortsat)

 

 

Tabel A6.7 Erytrocytantiger – Generel

 

 

Tabel A6.8 Erytrocytantigener – Finsk (fortsættes)

Tabel A6.8 Erytrocytantigener – Finsk (fortsat)

Tabel A6.9 Erytrocytantigener – Finsk

Tabel A6.10 HLA-A og HLA-B antigener

Tabel A6.11 HPA antigener, IgA og CMV

Tabel A6.12 Titer status for anti-A og anti-B (014)

Tabel A6.13 CMV status (016)

Tabel A6.14 Flag patient fødselsdato og identifikationsnummer

Tabel A6.15 Smittemarkører

Tabel A6.14 Smittemarkører (fortsat)

Tabel A6.16 Symboler

Tabel A6.17 Dimensioner

Tabel A6.18 Antal decimaler

Tabel A6.19 Erytrocytfænotyperresultater

Tabel A6.20 Erytrocytfænotyper, antal tests

Tabel A6.21 Tidszoner

Tabel A6.22 Arten af tidspunkt

A6.392 Tappenummer  AB0/RhD blod type for at sikre at den korrekte AB0/RhD blodtypeetiket fastgøres til den korrekte blodportion. Dette vil være relevant i Skandinavien ved indlæsning
af købte blodkomponenter, men ikke ved mærkning, idet disse
oplysninger trykkes i en og samme proces (se A6.710).
A6.393 Tappenummer  donoridentifikationsnummer (personnummer) for at sikre at det korrekte personnummer tilknyttes den
korrekte blodtapning.
A6.394  Produktkode  udløbsdata for at validere, at det mærkede
produkt ikke har overskredet uddateringstidspunktet. Dette vil
ikke være relevant i Skandinavien, hvor disse oplysninger trykkes i en og samme proces (se A6.720).
A6.395 Tappenummer  produktkode for at validere korrekt udlevering og køb (aflæses på etiketten til patienjournalen).
A6.396 Oplysninger om tekniske specifikationer mv. vedrørende sammenkædning af stregkoder finder i ISBT 128 Standard. Technical Specifikation, Kapitel 10.

A6.300 Erytrocytantigener inklusive tidligere undersøgelser (030)

 

 

A6.300 Erytrocytantigener inklusive tidligere undersøgelser (030)
Datastrukturen er
&% nnn pppppp rr sshvor
&$              er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nnn            er antallet antallet af repeterede segmenter (den
efterfølgende sekvens)
pppppp      er antigen som defineret af ISBT
(http://ibgrl.bood.co.uk/ISBTPages/ISBTHome.htm)
rr                 er resultat som defineret i Tabel A6.19
ss                 antal test som defineret i Tabel A6.20
A6.301 Fleksibelt tidspunkt (031)
Datastrukturen er
=(ZUTTYYYYMMDDhhmmhvor
=(           er primære og sekundære dataidentifikationstegn
Z             angiver UTC eller lokal tid i henhold til Tabel A6.21
U            er reserververet til senere anvendelse og skal indtil da være 0
TT           angiver arten af tid som angivet i Tabel A6.22
YYYY      angiver årstallet
MM        angiver måneden
DD          angiver datoen
hh           angiver timetallet
mm         angiver minuttallet
A6.302 Produktdelinger (032)
Datastrukturen er
=,ddddddhvor
=,                         er primære og sekundære dataidentifikationstegn
dddddd               udgør delingskoden.

Konsultér ISBT128 Technical Specification med hensyn til reglerne for anvendelse af denne datastruktur.

A6.303 Identifikationskode processerende institution (033)
Datastrukturen er
&+ nnnnn pppppphvor
&+               er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nnnnn        er den international blodbanksidentifikationskode
(FIN)
pppppp      institutionsdefineret produktkode.

Konsultér Implementation Guide: Use of the Processing Facility
Information Code for anvendelse af denne datastruktur.

A6.304 Processerende institutions produktkode (034)
Datastrukturen er
=/ nnnnn pppppp qqqqqhvor
=/                  er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nnnnn          er den international blodbanksidentifikationskode
(FIN)
pppppp         institutionsdefineret produktkode
qqqqq           er en standardiseret produktkode, der fremgår af
ICCBBAs produktkodetabel.
A6.305 Lotnummer for medicinske produkter af human oprindelse (MPHO) (035)
Datastrukturen er
&,1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxhvor
&,1               er primære, sekundære og tertiære dataidentifikationstegn
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

er et institutionsdefineret lotnummer.

A6.306 Supplerende identifikationsnummer for medicinske produkter af human oprindelse (MPHO) (036)
Datastrukturen er
&,2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxhvor
&,2                er primære, sekundære og tertiære dataidentifikationstegn
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

er et institutionsdefineret identifikationsnummer

A6.307 Global registreringsidentifikation af donorer (GRID) [udgået] (037)
Datastrukturen er
&,3 nnnn aaaaaaaaaaaaaaa Khvor
&,3                         er primære, sekundære og tertiære dataidentifikationstegn
nnnn                     er et GRID udstedende institution nummer (ION),
som kodes og fortolkes ved anvendelse af ICCBBAs
GRID ION tabel i et passwordbeskyttet område af
ICCBBAs website
aaaaaaaaaaaaaaa
er et sekvensnummer, der identificerer en donor eller et navlesnorsstamcelleprodukt inden for den pågældende      institution

K                            checkkarakter, kun til anvendelse ved manuel indtastning.

A6.308 Single European Code (SEC) (038)
Datastrukturen (når der andvendes ISBT 128) er
&,4 ll tttttt ddddddddddddd c ppppppp sss yyyymmddhvor
&,4               er primære, sekundære og tertiære dataidentifikationstegn
ll                   er ISO landekode (to karakterer)
tttttt             er vævscentrets kode tildelt af de nationale kompetente myndigheder
ddddddddddddd
er ISBT DIN uden flag
c                    er det anvendt kodningssystem
ppppppp sss
er ISBT 128 produktkoden inklusive splits
yyyymmdd

er udløbsdatoen.
Konsultér ISBT 128 Standard, ISBT 128 and the Single European
Code (SEC) (ST-012) og EU Kommissionens direktiv 2015/65 for
anvendelse af denne datastruktur.

A6.309 Global registreringsidentifikation af donorer (GRID) (037)
Datastrukturen er
&: nnnn aaaaaaaaaaaaaaabbhvor
&:                        er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nnnn                  er et GRID udstedende institution nummer (ION), som kodes og fortolkes ved anvendelse af ICCBBAs
GRID ION tabel i et passwordbeskyttet område af ICCBBAs website
aaaaaaaaaaaaabb
er et sekvensnummer, der identificerer en donor eller et navlesnorsstamcelleprodukt inden for den pågældende institution
bb                        To-cifret modulus 37-2 checksum
A6.380 Programmering af stregkodescannere
Datastrukturen er
=& QQ RR SST U V

A6.200 Datastrukturer

 

A6.200 Datastrukturer
A6.201  Nedenfor beskrives opbygningen af datastrukturerne i ISBT
128. Alle stregkoder begynder i det alfanumeriske code set B.
[skift C] indikere skift til det numeriske code set C, hvilket er
pladsbesparende. Alle stregkoder skal have en nominel X dimension på 0,25 mm og skal være 10 mm høje. Med hensyn til øvrige krav til stregkoderne, herunder nødvendige quiet zones
henvises til dokumenterne nævnt i A6.121 og A6.123.
A6.202  Dataidentifikationstegnene (med undtagelse af den sekundære
i tappenummeret og donoridentifikationsnummeret) og checkkarakterer er ikke datakarakterer og skal derfor ikke medtages i
IT-programmers datafelter.
A6.210 Tappenummer (001, obligatorisk)
A6.211  Datastrukturen er
= α[skift C] pp pp yy nn nn nn ff Khvor
= α                     er primære og sekundære dataidentifikationstegn;α pppp               er den internationale blodbanksidentifikationskode
(se Appendiks 7), idet det sekundære dataidentifikationstegn indgår i denne kode;yy                         årstal for tapning;
nn nn nn            sekscifret løbenummer (se A6.212 og A6.213);ff                           to-cifret flag (trykkes roteret 90° med uret);K                          checkkarakter (alfanumerisk), kun til anvendelse
ved manuel indtastning.
A6.212 Identitetssikring forud for blodtransfusion foretages stadig oftest uden elektroniske hjælpemidler. Et tappenummer af ovenstående længde besværliggør sikker manuel kontrol. Dansk
Selskab for Klinisk Immunologi foreslår derfor, at serier af det
sekscifrede løbenummer (nn nn nn) fordeles mellem landets
blodbanker og at man hvert kalenderår begynder forfra på den
samme serie. Ved identitetssikring forud for blodtransfusion
behøver konfereringen derefter kun at omfatte årstal og løbenummer (yy nn nn nn). Disse otte cifre skal fremhæves på
blodportion og følgeseddel (se A6.751 og figur A6.2).
A6.213 Det sekscifrede løbenummer fordeles i følgende serier:
Region Hovedstaden                                            00 00 00 – 24 99 99
28 00 00 – 29 99 99
Region Sjælland                                                    25 00 00 – 27 99 99
30 00 00 – 39 99 99
Region Syddanmark                                             40 00 00 – 59 99 99
Region Midtjylland                                               60 00 00 – 79 99 99
Region Nordjylland                                              80 00 00 – 89 99 99
Reserve                                                                    90 00 00 – 97 99 99
Færøerne                                                                 98 00 00 – 99 99 99Blodbankerne i de enkelte regioner må selv fordele subserier.
Den tidligere opdeling i forhold til amtskommuner var:H:S                                                                              00 00 00 – 09 99 99
Københavns Amt                                                     10 00 00 – 19 99 99
Frederiksborg Amt                                                  20 00 00 – 24 99 99
Roskilde Amt                                                            25 00 00 – 27 99 99
Bornholms Amt                                                       28 00 00 – 29 99 99
Vestsjællands Amt                                                  30 00 00 – 34 99 99
Storstrøms Amt                                                       35 00 00 – 39 99 99
Fyns Amt                                                                  40 00 00 – 49 99 99
Sønderjyllands Amt                                                50 00 00 – 52 49 99
Ribe Amt                                                                   52 50 00 – 54 99 99
Vejle Amt                                                                  55 00 00 – 59 99 99
Ringkøbing Amt                                                      60 00 00 – 64 99 99
Viborg Amt                                                               65 00 00 – 69 99 99
Århus Amt                                                                70 00 00 – 79 99 99
Nordjyllands Amt                                                    80 00 00 – 89 99 99
Reserve                                                                      90 00 00 – 97 99 99
Færøerne                                                                   98 00 00 – 99 99 99
Bemærk, at blodbankerne i Horsens og Thisted i en overgangsperiode efter regionsdannelsen den 1. januar 2007 anvendte
sekscifrede løbenumre tilhørende hhv. Region Syddanmark og
Region Midtjylland.
A6.214  Flagene (ff) kan anvendes til intern proceskontrol. Der er valgt
et fælles skema herfor i Skandinavien, se tabel A6.1.
A6.215  Ved tapperegistreringen kan det ved indlæsning af posefabrikantens stregkode kontrolleres, at tappenummeret med de
korrekte flag er påsat korrekt (se A6.711).
A6.216  Flagene i tappenummeret på etiketten til patientjournalen alternerer mellem 4x og 5x for hver ny etiket med nummeret, fx
ved produktkodeændring (fx bestråling) (se A6.720).
A6.217  Flagene i tappenummeret i den øverste del af etiketten alternerer mellem 0x (eller 1x) og 3x for hver ny etiket med nummeret, fx ved filtrering eller vask, hvor indholdet overføres til
en ny pose (Se A6.730).

Tabel A6.1 Flag i tappenummer

Flag Anvendelse
00 Ikke anvendt, default
01 & 31 Container (pose) 1
Tappenummer i øverste del af etiketten
02 & 32 Container (pose) 2
Tappenummer i øverste del af etiketten
03 & 33 Container (pose) 3
Tappenummer i øverste del af etiketten
04 & 34 Container (pose) 4
Tappenummer i øverste del af etiketten
05 Anden (gentaget) “on demand” trykt etiket
06 Pilotglas
07 Glas til smittemarkører
08 Donordokumentation, fx spørgeskema
09 Glas til NAT
10 Prøve til undersøgelse for bakteriel vækst
11 Etiket til sikring af match mellem patient og
blodkomponent
12 Fæstnet partiel etiket
13 Påklistret etiket (påtænkt anvendt sammen
med fæstnet partiel etiket)
14 Reserveret til fremtidigt brug
15 & 35 Container (pose) 5
tappenummer i øverste del af etiketten
16 & 36 Container (pose) 6
tappenummer i øverste del af etiketten
17 & 37 Container (pose) 7
tappenummer i øverste del af etiketten
18 & 38 Container (pose) 8
tappenummer i øverste del af etiketten
19 & 39 Container (pose) 9
tappenummer i øverste del af etiketten

 

Flag Anvendelse
20 Blodtypekontrolglas, hvis forskelligt fra pilotglas
21 Glas til totalproteinkoncentrationsbestemmelse
22 Glas til blodtypebestemmelse
23 Glas til Dansk Bloddonor Studie (DBDS)
24 DBDS samtykkeerklæring
25 Glas til fænotypebestemmelse
26 Glas til vævstypebestemmelse
27 Glas til hæmoglobinkoncentrationsbestemmelse
40 Reserve til anvendelse med indkøbte enheder med flag 00
41 & 51 Container (pose) 1
tappenummer på etiketten til patientjournal
42 & 52 Container (pose) 2
tappenummer på etiketten til patientjournal
43 & 53 Container (pose) 3
tappenummer på etiketten til patientjournal
44 & 54 Container (pose) 4
tappenummer på etiketten til patientjournal
45 & 55 Container (pose) 5
tappenummer på etiketten til patientjournal
46 & 56 Container (pose) 6
tappenummer på etiketten til patientjournal
47 & 57 Container (pose) 7
tappenummer på etiketten til patientjournal
48 & 58 Container (pose) 8
tappenummer på etiketten til patientjournal
30 Transfusionsjournal/følgeseddel
49 Glas til plasmaaftager
50 Kvittering, ubemandet depot
59 Arkivglas

 

Flag Anvendelse
60-96 ISO/IEC 7064 modulo 37-2 check character.
Anvendes ikke i Danmark.
97-99 Reserveret til fremtidigt brug
Alfanumerisk
med anvendelse af [0-9] og [A-N, P, RY]
Reserveret til fremtidigt brug
A6.220 AB0/RhD blodtype (002, obligatorisk)
A6.221 Datastrukturen er
=% gg re
hvor
=% er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
gg er AB0/RhD type (inkl. mulighed for at angive autolog/directed anvendelse, hvilket ikke vil blive anvendt i Danmark) og Bombay og para-Bombaytyper;
r mulighed for angivelse af øvrige Rh, Kell og Miltenberger Mi-III typer (hvilket ikke vil blive anvendt i
Danmark), default 0 (nul);
e reserveret til fremtidig udvidelse af indholdet i koden, default 0 (nul).Bemærk, at gg re er alfanumeriske karakterer {A-Z, 0-9, a-z}.
Det fremgår af tabel A6.2, hvilke værdier af gg, der vil blive anvendt i Danmark. Blodbank-IT-systemer bør dog være i stand til
at læse og fortolke alle kombinationer, som er angivet i specifikationen for ISBT 128.

Tabel A6.2 Koder for AB0 og RhD typer

 

 

RhD pos RhD neg RhD mangler
O 51 95 55
A 62 6 66
B 73 17 77
AB 84 28 88
para-Bombay E6 D6  X
Bombay H6 G6  X
A6.230 Produktkoder (003, obligatorisk)
A6.231  Datastrukturen er
=< α oooo t d shvor
=<                         er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
α                            er en karakter tilhørende {E-Z};
oooo                     er karakterer tilhørende {A-Z, 0-9, a-z}.
Hvis α er E eller F (blodkomponter) eller S (HPCs; se dog ISBT
128 standarden) gælder
t                             er donationstypen, se tabel A6.3;
d                            er karakter {A-Z} for primære delingsniveau;
s                             er karakter {a-z} for sekundære delingsniveau.
Hvis α er M (human mælk, oooo tilhørende {0001-1000}), N
(organer, oooo tilhørende {0001-1000}), R (kønsceller, oooo
tilhørende {0001-1000}), T (væv), V (øjenvæv) gælder
tds er karakter {000-999} den enkelte dels nummer, såfremt vævet er delt.
Hvis α er X (derivativer) gælder
tds er reserveret til fremtidig brug.Produktkoderne tildeles af ICCBBA efter henvendelse fra DSKI.
Ønskes en ny produktkode, rettes der henvendelse til DSKIs
TMS Udvalg (tms@dadlnet.dk). Til nationale koder anvendes α
= A. Disse findes på DSKIs hjemmeside http://www.dski.dk/ og
tildeles af DSKIs TMS Udvalg. Til forskning og udvikling i den
enkelte institution kan α = B anvendes.Om elementer i produktkodens opbygning se A6.400.Tabel A6.3 Betydningen af 6. karakter i produktkoden

 

 

 

Tabel A6.3 Betydningen af 6. karakter i produktkoden

 

 

 

 

Karakter Donationstype mv.
0 (nul) Ikke specificeret (default i Skandinavien)
V Ubetalt allogen donation
S Ubetalt donation af plasma til plasmaindustri
R Ubetalt forskningsdonation
T Terapeutisk tapning
P Betalt allogen donation
s Betalt donation af plasma til plasmaindustri
r Betalt forskningsdonation
A Autolog, kan anvendes til andre
1 (en) Autolog, kun til autolog anvendelse
X Autolog, kun til autolog anvendelse, smittefarlig
D Ubetalt, reserveret (directed) donation, kan anvendes tilandre end den angivne recipient
2 Ubetalt reserveret (directed) donation, kun til angivet
recipient (designated)
3 Ubetalt reserveret (directed) donation, kun til angivet
recipient (designated), smittefarlig
L Ubetalt, reserveret (directed) donation, med henblik på
begrænsning af antallet af donorer (dedicated)
E Ubetalt, reserveret (directed) transfusion, medicinsk undtagelse
d Betalt, reserveret (directed) transfusion, kan anvendes tilandre end den angivne recipient
Q Se (dvs. scan) Specielle egenskaber
4 Donation til angivet patient (designated, fx HLA-udvalgtetrombocytter eller erytrocytter med speciel fænotype)
5 Donation med henblik på begrænsning af antallet af donorer (dedicated)
6 Donation til angivet patient (designated), smitsom
F Familiedonation
C Erstatningsdonation
A6.240 Udløbstidspunkt (004 & 005, obligatorisk)
A6.241 Datastrukturen er
=> [skift C]c yy jjj
eller&> [skift C] c yy jjj hh mm
hvor
=> og
&> er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
c er århundredet;
yy er årstallet;
jjj er dagens nummer i den Julianske kalender
hh er timetallet (00-23)
mm er minuttallet (00-59)
I Skandinavien anvendes kun den sidstnævnte datastruktur.
Blodbank-IT-systemer bør dog kunne læse den førstnævnte og
oversætte den til sidstnævnte. Medmindre det drejer sig om
produkter med kort levetid sættes hh mm til 23:59.
A6.250 Tappetidspunkt (006 & 007, obligatorisk i Danmark)
A6.251 Datastrukturen er
=* [skift C] c yy jjj
eller
&* [skift C] c yy jjj hh mm
hvor
=*
&* er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
c er århundredet;
yy er årstallet;
jjj er dagens nummer i den Julianske kalender
hh er timetallet (00-23)
mm er minuttallet (00-59)
I Skandinavien anvendes kun den sidstnævnte datastruktur.
Blodbank-IT-systemer bør dog kunne læse den førstnævnte og
oversætte den til sidstnævnte. Medmindre det drejer sig om
produkter med kort levetid sættes hh mm til 23:59.
Tappetidspunktet skal normalt anføres i Danmark, men kan erstattes med produktionstidspunktet for visse produkter (fx
blodkomponenter til intrauterin transfusion og udskiftningstransfusion, volumenreduceret trombocytsuspension etc.).
A6.260 Produktionstidspunkt (008 & 009)
A6.261  Datastrukturen er

=} [skift C] c yy jjj
eller
&} [skift C] c yy jjj hh mm
hvor
=*
&* er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
c er århundredet;
yy er årstallet;
jjj er dagens nummer i den Julianske kalender
hh er timetallet (00-23)
mm er minuttallet (00-59)
I Skandinavien anvendes kun den sidstnævnte datastruktur.
Blodbank-IT-systemer bør dog kunne læse den førstnævnte og
oversætte den til sidstnævnte. Medmindre det drejer sig om
produkter med kort levetid sættes hh mm til 23:59.

A6.270 Specielle egenskaber
A6.271 Specielle egenskaber: Generel (010)
Datastrukturen er
&( zzzzz
hvor
&( er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
zzzzz indeholder information defineret i henhold til databasen Special Testing, General, se A6.124.
Anvendes ikke i Skandinavien, men skal kunne tolkes af ITsystemer i Danmark.
A6.272 Specielle egenskaber: Erytrocytantigener [udgået] (011)
Datastrukturen er
={ [skift C] aa aa aa aa aa aa aa aa ii K
hvor
={     er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
aa aa aa aa aa aa aa aa

 • koder for de væsentligste erytrocytantigener samt
  CMV-status som pos/neg/ikke udført, se tabel A6.4;
  ii       koder for andre erytrocytantigener som neg, se tabel A6.5. Er værdien 00 anføres med håndskrift detrelevante erytrocytantigen (som ikke findes i en afde to tabeller) som negativ.

Har været anvendt i Skandinavien, men er under udfasning og
skal erstattes med datastrukturen beskrevet i A6.273.

A6.273 Specielle egenskaber: Erytrocytantigener – Generel (012)
Datastrukturen er
=\ [skift C] aa aa aa aa aa aa aa aa ii K

 • hvor
  =\         er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
  aa aa aa aa aa aa aa aa

ii        koder for de væsentligste erytrocytantigener samt CMV-status som pos/neg/ikke udført, se tabel A6.6; koder for andre erytrocytantigener som neg, se tabel A6.7. Er værdien 00 anføres med håndskrift det relevante erytrocytantigen (som ikke findes i en afde to tabeller) som negativ.
Anvendes i Skandinavien, og erstatter datastrukturen beskrevet i A6.272.

A6.274 Specielle egenskaber: Erytrocytantigener – Finsk (013)
Datastrukturen er
&\ [skift C] aa aa aa aa aa aa aa aa ii Khvor
&\ er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
aa aa aa aa aa aa aa aa

 

 • ii
  koder for de væsentligste erytrocytantigener samt
  CMV-status som pos/neg/ikke udført, se tabel A6.8;
  koder for andre erytrocytantigener som neg, se tabel A6.9. Er værdien 00 anføres med håndskrift det
  relevante erytrocytantigen (som ikke findes i en af
  de to tabeller) som negativ.

 

Anvendes udelukkende i Finland, men skal kunne tolkes af ITsystemer i Danmark.

A6.275 Special Testing: HLA og HPA antigener (014)
Til trombocytter anvendes
&{ [skift C] AAAA AAAA CCCC CCCC D E K&{                    er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
AAAA             er HLA-A typer, se tabel A6.10;
BBBB              er HLA-B typer, se tabel A6.10;
CCCC CCCC
koder for HPA typer, IgA og CMV status, se tabel A6.11;
D                       er til fremtidigt brug
E                       koder for højtitret anti-A og anti-B, se tabel A6.12.

Datastrukturen indeholder de nødvendige informationer til HLA- og/eller HPA udvalgte trombocytprodukter.

A6.276 Special Testing: Genomisk bestemt HLA-A, -B og DRB1 [udgået] (015 & 016)
Til stamceller anvendes

=[ [skift C] EEEE FFFF GGGG HHHH LM K
=” [skift C] IIII JJJJ MMMMMMMMMM K

=[              er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
=”              er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
EEEE        er de første 4 cifre i den første af et par af genomiske bestemte HLA-A typer;
FFFF          er de første 4 cifre i den anden af et par af genomiske bestemte HLA-A typer;
GGGG        er de første 4 cifre i den første af et par af genomiske bestemte HLA-B typer;
HHHH       er de første 4 cifre i den anden af et par af genomiske bestemte HLA-B typer;
IIII              er de første 4 cifre i den første af et par af genomiske bestemte HLA-DRB1 typer;
JJJJ            er de første 4 cifre i den anden af et par af genomiske bestemte HLA-DRB1 typer;
L                  koder for CMV status, se tabel A6.13;
M og MMMMMMMMMM
er til fremtidigt brug.

Datastrukturen indeholder de nødvendige HLA informationer iforbindelse med stamcelletransplantation Den laveste værdi afhvert par anføres først.

Kun de fire første cifre har betydning for transfusion og transplantation, idet femte og følgende cifre beskrive synonyme mutationer.

I den læsbare tekst skal der være en * før allelnummeret for at
angive, at der er tale om genomisk bestemmelse.

00 anvendes som 3. og 4. ciffer, hvis der er tale om low resolution genomisk bestemmelse. 99 anvendes som 3. og 4. ciffer,
hvis der er tale om serologisk bestemmelse. Nul-alleler kodes som 0000 og i læsbar tekst anføres – (bindestreg).

Tabeller for genomiske bestemte HLA alleler finder i IMG/HLA
Databse på http://www.ebi.ac.uk/img/hla/.

A6.281 Fabrikants identitet og katalognummer (017, obligatorisk)
Datastrukturen er
=) b qq wwwwwwwhvor
=)           er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
b             er posens nummer i posesættet;
qq           er blodposefabrikantens identitetskode;
wwwwwww
er blodposefabrikantens katalognummer.Katalognummeret kan eventuelt knyttes til en Blood Container Manufacturers Information Data File, som kan downloades til blodcenterets IT-system. For mere information om denne funktion se Technical Specification Kapitel 11.
A6.282 Lotnummer (018, obligatorisk)
Datastrukturen er
&) xxxxxxxxxxhvor
&)         er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
xxxxxxxxxx
er blodposens lotnummer.
A6.290 Øvrige datastrukturer
A6.291 Donoridentifikationsnummer (019)
Datastrukturen for donoridentifikationsnummeret (personnummeret) er

=; α [skift C] pp pp vv vv vv dd mm yy nnnn K

hvor
=;                       er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
α pppp              er den internationale blodbanksidentifikationskode
(se Appendiks 7), idet det sekundære dataidentifikationstegn indgår i denne kode;
vv vv vv             00 00 00
dd                       fødselsdag {01-31}
mm                    fødselsmåned {01-12}
yy                       fødselsår {00-99}
nnnn                 løbenummer {0000-9999}
K                        checkkarakter, kun til anvendelse ved manuel indtastning.

A6.292 Personaleidentifikationsnummer (020)
Datastrukturen er
=’ α pp pp uu uu uu=’                   er primære og sekundære dataidentifikationstegn
α pp pp        er den internationale blodbanksidentifikationskode
(se Appendiks 11)
uu uu uu      er et numerisk eller alfa-numerisk personale identifikationsnummer.
A6.293 Fabrikants identitet og katalognummer (andet end blodposer) (021)
Datastrukturen er
=-NN OOOOOOOOhvor
=-                 er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
NN               er blodposefabrikantens identitetskode;
OOOOOOOO
er blodposefabrikantens katalognummer.Lotnummer (andet end blodposer) (022)

Datastrukturen er

&-PPPPPPPPPP

hvor
&-              er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
PPPPPPPPPP
er lotnummeret.

A6.294 Sammensat meddelelse (023)
Datastrukturen er
=+ aabbbhvor
=+ er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
aa er antallet af ISBT 128 datastruktuer indeholdt i
meddelelsen,
bbb er enten
• alle nuller, hvilket betyder, at det er en udefineret meddelelse, dvs. kun antallet af meddelelser er defineret, ikke hvilke disse er
• et trecifret tal, der refererer til en tabel, der
vedligeholdes af ICCBBA, Inc. og som definerer
indholdet af denne strukturerede sammensatte
meddelelse. Tabellen kan findes på ICCBBAs
hjemmeside (W2 Standardized Compound
Messages). 

Regler for anvendelse af denne datastruktur:
• en sammensat meddelelse vil indeholde en streng af
ISBT 128 datastrukturer efter =+aabbbb
• datastrukturer kombineres sekventielt uden mellemliggende karakterer og hver datastruktur vil begynde med
dens primære og sekundære datatidentifikationstegn
• strengen vil kun indeholde ISBT 128 datastrukturer
• antallet af datastrukturer, der følger =+aabbb vil fremgå
af elementet aa
• såfremt en struktureret sammensat meddelelse defineret af ICCBBA, Inc. anvendes, vil referencenummeret for
denne struktur fremgå af elementet bbb
• hvis der anvendes en sammensat meddelelse, der ikke
er defineret af ICCBBA, Inc. vil bbb være 000.

A6.295 Patient fødselsdato (024)
Datastrukturen er
=#aayyymmdhvor
=#           er primære og sekundære dataidentifikationstegn
aa             er lokalisaton af datastrukturen, se tabel A6.14
yyyy         er fødselsåret
mm          er fødselsmåneden
dd             er fødselsdagen. 

I Danmark vil datastruktur 025, der indeholder personnummeret og dermed fødselsdatoen, blive anvendt.

A6.296 Patient identifikationsnummer (025; i Danmark personnummeret)
Datastrukturen er
&#aallxx..xx; i Danmark: &#aa10ddmmyyyysssshvor
&=           er primære og sekundære dataidentifationstegn
aa            er lokalisaton af datastrukturen, se tabel A6.14
ll              er længden af det efterfølgende alfanumeriske felt(i Danmark 10)
xx..xx      er et alfanumerisk felt af variende længde (i Danmark personnummeret, dvs. numerisk med 10 karakterer).Vigtigt: selv om der kun anvendes danske personnumre og erstatningspersonnumre, er der indtil videre mulighed for dublering af sidstnævnte, såfremt der anvendes erstatningspersonnumre fra anden institution.
A6.297 Udløbstidspunkt måned og år (026)
Datastrukturen er
=]yyymmhvor
=]           er primære og sekundære dataidentifationstegn
yyyy      er året
mm       er måneden

Denne datastruktur anvendes alene til utensilier og ikke til blod, væv eller stamceller.

A6.298 Smittemarkører (027)
Datastrukturen er
&” nnnn nnnn nnnn nnnn nnhvor
&”            er primære og sekundære dataidentifikationstegn nnnn nnnn nnnn nnnn nn
koder for resultatet af en række smittemarkørundersøgelser, se Tabel A6.15.

Forsendelse af produkter (028)

Datastrukturen er
=& αpppp yy nnnnn cc dd

Hvor
=&                er primære og sekundære dataidentifikationstegn
αpppp         er facility identifikationsnummeret
yy                 er året
nnnnn        er et serienummer
dd               er antallet af coli i forsendelsen

A6.299 Dimensioner (029)
Datastrukturen er
&$ nn aa bbb ccccc d eeHvor
&$           er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nn            er antallet af repeterede segmenter (den efterfølgende sekvens aa bbb cccc d ee)
aa             er et symbol defineret i tabel A6.16
bbb          er en dimension defineret i tabel A6.17
ccccc       er værdien af dimensionen defineret i den tilhørende produktkode. Er den måle værdi mindre end 5 karakterer, skal de indledende karakterer være 0.
d               er antallet af decimaler som defineret i tabel A6.18
ee              er reserveret til senere anvendelse.

A6.100 Generelt

 

A6.100 Generelt
A6.101 Den af The International Society of Blood Transfusion (ISBT)
nedsatte arbejdsgruppe, Working Party on Automation and
Data Processing (WPADP, i dag WPIT) udviklede i 1989-1994 en
international specifikation for stregkodemærkning af blod og
blodkomponenter.
A6.102 Forskellige overvejelser motiverede et nyt internationalt stregkodesystem

 • øget international udveksling af blod
 • brug af blod fra mange nationer ved international katastrofehjælp, FN-operationer og multinationale militære
  operationer
 • uforenelighed mellem forskellige nationale rekommandationer for stregkoder (både hvad angår datastruktur
  og stregkodetype); af og til også inden for en enkelt nation (fx Danmark)
 • visse hyppigt anvendte stregkodetypers (fx Codabar)
  manglende mulighed for at imødekomme transfusionsmedicinske behov.
A6.103  Den internationale specifikation for stregkodemærkning af
blod og blodkomponenter blev godkendt af ISBT Council i 1994.
Specifikationen anbefaler

 • anvendelse af ANSI/FACT-1 (American National Standards Institute/Federation of Automatic Coding Industries) kategori 0 (non-alfanumeriske) dataidentifkationstegn for alle datastrukturer, hvilket betyder éntydig
  identifikation af blodprodukter iht. FACT-1 Revision Data Application Identifier Standard med mulig udvidelse
  til at omfatte væv og organer
 • anvendelse af ISBT 128, en variant af stregkodetypen
  Code 128 med indbyggede faciliteter for stregkodesammenkædning (fx af tappenummer og blodtype)
 • et system til international éntydig identifikation af alle
  institutioner, der foretager tapning, forarbejdning og
  distribution af blod og blodkomponenter.
A6.104  ISBT 128 er fremtidssikret, idet standardens datastrukturer ikke alene kan anvendes med stregkoden Code 128, men også
med en række andre dataleveringsmetoder:

 • Todimensionelle stregkoder ICCBBA, Inc. har valgt Data
  Matrix (ECC 200) som sin standard 2D symbology.
  ISO/IEC 16022 Information Technology – International
  Symbology Specification – Data Matrix skal anvendes.
  Yderligere information findes i ISBT 128 Standard.
  Technical Specification.
 • RSS stregkoder ICCBBA, Inc. har endnu ikke valgt en
  standard for reduced space symbologies, men vil gøre
  dette, når det efterspørges af registrerede brugere.
 • RFID tags ICCBBA, Inc. har endnu ikke valgt en standard
  for radio frequency identification technologies, men vil
  gøre dette, når det efterspørges af registrerede brugere.
 • EDI meddelelser Regler for at inkorporere ISBT 128 datastrukturer i EDI meddelelser specificeres normalt af
  organet, der er ansvarlig for den pågældende meddelelsesstandard, fx HL7, EDIFACT etc. Det eneste, som
  ICCBBA, Inc. kræver, er, at dataidentifikationstegnene
  medtages, medmindre den pågældende EDI standard
  på anden måde entydigt kan specificere at et givet felt
  indeholder en ISBT 128 datastruktur.
A6.105 ISBT 128 var oprindeligt en mærkningsstandard, men er blevet
redefineret til en international standard for udveksling af information vedrørende human vævstransplantation, cellulær terapi og blodtransfusion. Standarden indeholder et globalt unikt
donationsnummersystem, internationalt standardiserede produktdefinitioner og standard datastrukturer til stregkoder og
elektronisk dataudveksling.
A6.106  ISBT 128 er en dynamisk standard (se A6.121). Ændringer implementeres kontinuerligt efterhånden, som forskellige behov
opstår. Ændringsforslag følger en styret proces og bliver nøje
gennemgået af eksperter inden for området og fra mange lande, før de bliver indarbejdet i standarden. Ændringsforslag findes på ICCBBAs hjemmeside, og det er muligt for registrerede
brugere at kommentere dem. Så vidt muligt sikres det, at ændringer er bagudkompatible.
A6.110 Danmark og ISBT 128
A6.111  Hovedparten af internationale leverandører af medicinske
utensilier (fx blodposer) og automatiseringsudstyr (afpipetteringsrobotter, aflæsere mv.) anvender ISBT 128. Danske blodbanker anvender alle ISBT 128, idet det er væsentlig enklere at
tilpasse indkøbt automatiseringsudstyr til blodbankernes eget
IT-system, hvis denne internationale standard følges.
A6.112  Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd har overladt
til DSKI, at fordele ISBT 128 identifikationskoder til danske
blodbanker (se Appendiks 7) samt informere ICCBBA om, hvilke
blodkomponenter der anvendes i Danmark, således at disse
kan tildeles en ISBT 128 produktkode. Anmodning om nye produktkoder indsendes til DSKIs TMS, e-mail formand@dski.dk.
A6.120 ICCBBA, copyright og licens
A6.121 Den fuldstændige specifikation for mærkning af blod og blodkomponenter iht. ISBT 128 findes i

 • ISBT 128 Standard. Technical Specification.

Vigtigt: Det bør altid sikres, at man anvender den seneste version.
Dokumentet er offentligt tilgængeligt på ICCBBAs hjemmeside.
Kontakt til ICCBBA:
P.O. Box 11309
San Bernandino, CA 92423-1309, USA.
Telefon 001 909 793 6516
Telefax 001 909 793 6214
E-mail support@isbt128.org
Hjemmeside http://www.isbt128.org
Ændringer og tilføjelser publiceres løbende på ovenstående
hjemmside i Registered User Area, hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. For registrerede blodbanker og firmaer
fås disse ved henvendelse til ICCBBA. Specielt for programleverandører er det vigtigt at følge udviklingen på ICCBBAs hjemmeside.

A6.122 Herudover må enhvert blodcenter, der vil implementere ISBT
128 og enhver programleverandør af blodbank-IT-systemer,
der skal anvende ISBT 128, gøre sig bekendt med følgende publikationer:
A6.123 ISBT 128 standarden omfatter følgende dokumentation:

 • Standards Documents
 • Guidance Documents
 • Technical Bulletins
 • Joint publications
 • Case studies

Publikationerne kan hentes på ICCBBAs hjemmeside, se
A6.121, hvis blodbanken er registreret hos ICCBBA.

A6.127 ISBT og ICCBBA har patent/copyright på ISBT 128 (kursiveret og
med mellemrum). Anvendelse af ISBT 128 kræver, at der betales en afgift. Indtægterne fra disse afgifter dækker udgifter til
vedligeholdelse af databaserne, som er nødvendige for at implementere ISBT 128 samt til udviklingen af standarden. Regnskab er tilgængeligt for registrerede brugere.
A6.128 Efter registrering kan programleverandører hente følgende databaser på ICCBBAs hjemmside (se A6.221):

 • Product Description Codes
 • Special Testing, General
 • Facility Identification number
 • GRID Issuing Organizations
 • Reference Table W1: Manufacturer ID Codes
 • Reference Table W2: ICCBBA-specified Compound Messages
 • ISBT 128 Data References for Use in Electronic Messages
 • Facility Type Codes Used in Registered Facilities Database
 • ABO and RhD Coding Values
 • Clinical Trials PDC.

For at IT-programmet opfylder ISBT 128 standarden, må disse
databaser med dansk oversættelse (hvor det er relevant) lægges ind i programmet og opdateres med aftalte mellemrum.

A6.129  Nærværende appendiks giver alene en oversigt. Ved programmering og fortolkning skal oplysningerne konfirmeres i ICCBBAs
seneste originale dokumenter.