A6.100 Generelt
A6.101 Den af The International Society of Blood Transfusion (ISBT)
nedsatte arbejdsgruppe, Working Party on Automation and
Data Processing (WPADP, i dag WPIT) udviklede i 1989-1994 en
international specifikation for stregkodemærkning af blod og
blodkomponenter.
A6.102 Forskellige overvejelser motiverede et nyt internationalt stregkodesystem

 • øget international udveksling af blod
 • brug af blod fra mange nationer ved international katastrofehjælp, FN-operationer og multinationale militære
  operationer
 • uforenelighed mellem forskellige nationale rekommandationer for stregkoder (både hvad angår datastruktur
  og stregkodetype); af og til også inden for en enkelt nation (fx Danmark)
 • visse hyppigt anvendte stregkodetypers (fx Codabar)
  manglende mulighed for at imødekomme transfusionsmedicinske behov.
A6.103  Den internationale specifikation for stregkodemærkning af
blod og blodkomponenter blev godkendt af ISBT Council i 1994.
Specifikationen anbefaler

 • anvendelse af ANSI/FACT-1 (American National Standards Institute/Federation of Automatic Coding Industries) kategori 0 (non-alfanumeriske) dataidentifkationstegn for alle datastrukturer, hvilket betyder éntydig
  identifikation af blodprodukter iht. FACT-1 Revision Data Application Identifier Standard med mulig udvidelse
  til at omfatte væv og organer
 • anvendelse af ISBT 128, en variant af stregkodetypen
  Code 128 med indbyggede faciliteter for stregkodesammenkædning (fx af tappenummer og blodtype)
 • et system til international éntydig identifikation af alle
  institutioner, der foretager tapning, forarbejdning og
  distribution af blod og blodkomponenter.
A6.104  ISBT 128 er fremtidssikret, idet standardens datastrukturer ikke alene kan anvendes med stregkoden Code 128, men også
med en række andre dataleveringsmetoder:

 • Todimensionelle stregkoder ICCBBA, Inc. har valgt Data
  Matrix (ECC 200) som sin standard 2D symbology.
  ISO/IEC 16022 Information Technology – International
  Symbology Specification – Data Matrix skal anvendes.
  Yderligere information findes i ISBT 128 Standard.
  Technical Specification.
 • RSS stregkoder ICCBBA, Inc. har endnu ikke valgt en
  standard for reduced space symbologies, men vil gøre
  dette, når det efterspørges af registrerede brugere.
 • RFID tags ICCBBA, Inc. har endnu ikke valgt en standard
  for radio frequency identification technologies, men vil
  gøre dette, når det efterspørges af registrerede brugere.
 • EDI meddelelser Regler for at inkorporere ISBT 128 datastrukturer i EDI meddelelser specificeres normalt af
  organet, der er ansvarlig for den pågældende meddedelsesstandard, fx HL7, EDIFACT etc. Det eneste, som
  ICCBBA, Inc. kræver, er, at dataidentifikationstegnene
  medtages, medmindre den pågældende EDI standard
  på anden måde entydigt kan specificere at et givet felt
  indeholder en ISBT 128 datastruktur.
A6.105 ISBT 128 var oprindeligt en mærkningsstandard, men er blevet
redefineret til en international standard for udveksling af information vedrørende human vævstransplantation, cellulær terapi og blodtransfusion. Standarden indeholder et globalt unikt
donationsnummersystem, internationalt standardiserede produktdefinitioner og standard datastrukturer til stregkoder og
elektronisk dataudveksling.
A6.106  ISBT 128 er en dynamisk standard (se A6.121). Ændringer implementeres kontinuerligt efterhånden, som forskellige behov
opstår. Ændringsforslag følger en styret proces og bliver nøje
gennemgået af eksperter inden for området og fra mange lande, før de bliver indarbejdet i standarden. Ændringsforslag findes på ICCBBAs hjemmeside, og det er muligt for registrerede
brugere at kommentere dem. Så vidt muligt sikres det, at ændringer er bagudkompatible.
A6.110 Danmark og ISBT 128
A6.111  Hovedparten af internationale leverandører af medicinske
utensilier (fx blodposer) og automatiseringsudstyr (afpipetteringsrobotter, aflæsere mv.) anvender ISBT 128. Danske blodbanker anvender alle ISBT 128, idet det er væsentlig enklere at
tilpasse indkøbt automatiseringsudstyr til blodbankernes eget
IT-system, hvis denne internationale standard følges.
A6.112  Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd har overladt
til DSKI, at fordele ISBT 128 identifikationskoder til danske
blodbanker (se Appendiks 7) samt informere ICCBBA om, hvilke
blodkomponenter der anvendes i Danmark, således at disse
kan tildeles en ISBT 128 produktkode. Anmodning om nye produktkoder indsendes til DSKIs TMS, e-mail formand@dski.dk.
A6.120 ICCBBA, copyright og licens
A6.121 Den fuldstændige specifikation for mærkning af blod og blodkomponenter iht. ISBT 128 findes i

 • ISBT 128 Standard. Technical Specification.

Vigtigt: Det bør altid sikres, at man anvender den seneste version.
Dokumentet er offentligt tilgængeligt på ICCBBAs hjemmeside.
Kontakt til ICCBBA:
P.O. Box 11309
San Bernandino, CA 92423-1309, USA.
Telefon 001 909 793 6516
Telefax 001 909 793 6214
E-mail support@isbt128.org
Hjemmeside http://www.isbt128.org
Ændringer og tilføjelser publiceres løbende på ovenstående
hjemmside i Registered User Area, hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. For registrerede blodbanker og firmaer
fås disse ved henvendelse til ICCBBA. Specielt for programleverandører er det vigtigt at følge udviklingen på ICCBBAs hjemmeside.

A6.122 Herudover må enhvert blodcenter, der vil implementere ISBT
128 og enhver programleverandør af blodbank-IT-systemer,
der skal anvende ISBT 128, gøre sig bekendt med følgende publikationer:
A6.123 ISBT 128 standarden omfatter følgende dokumentation:

 • Standards Documents
 • Guidance Documents
 • Technical Bulletins
 • Joint publications
 • Case studies

Publikationerne kan hentes på ICCBBAs hjemmeside, se
A6.121, hvis blodbanken er registreret hos ICCBBA.

A6.127 ISBT og ICCBBA har patent/copyright på ISBT 128 (kursiveret og
med mellemrum). Anvendelse af ISBT 128 kræver, at der betales en afgift. Indtægterne fra disse afgifter dækker udgifter til
vedligeholdelse af databaserne, som er nødvendige for at implementere ISBT 128 samt til udviklingen af standarden. Regnskab er tilgængeligt for registrerede brugere.
A6.128 Efter registrering kan programleverandører hente følgende databaser på ICCBBAs hjemmside (se A6.221):

 • Product Description Codes
 • Special Testing, General
 • Facility Identification number
 • GRID Issuing Organizations
 • Reference Table W1: Manufacturer ID Codes
 • Reference Table W2: ICCBBA-specified Compound Messages
 • ISBT 128 Data References for Use in Electronic Messages
 • Facility Type Codes Used in Registered Facilities Database
 • ABO and RhD Coding Values
 • Clinical Trials PDC.

For at IT-programmet opfylder ISBT 128 standarden, må disse
databaser med dansk oversættelse (hvor det er relevant) lægges ind i programmet og opdateres med aftalte mellemrum.

A6.129  Nærværende appendiks giver alene en oversigt. Ved programmering og fortolkning skal oplysningerne konfirmeres i ICCBBAs
seneste originale dokumenter.