A6.700 Princip for blodbankens etikettering
A6.710 Idet blodtypen altid er kendt, også ved donors første tapning
(se 13.560 og 20.230), er det muligt at påsætte de to øvre kvadranter af ISBT 128 etiketten i forbindelse med tapningen,
hvad enten der anvendes fortrykte, on-demand eller on-line
trykte tappeunderlag. Med denne procedure bevares den kohærens mellem tappenummer og blodtype, der har eksisteret
de steder, hvor blodtypen hidtil har indgået i tappenummeret.Figur A6.1

A6.711  Korrekt etikettering kan kontrolleres ved at indscanne posefabrikantens stregkode efterfulgt af indscanning af tappenummeret og dermed flagkaraktererne (se A6.215 og tabel A6.1).
A6.720  Efter blodbankens valg påklæbes de to nedre kvadranter samt
den ved perforering adskilte etiket beregnet til recipientens
journal enten ved produktion, ved frigivelse eller ved udlevering. Jo senere i processen, desto færre overklæbninger forårsaget af produktændring. Korrekt etikettering kan kontrolleres
ved at indscanne tappenummer i venstre, øvre kvadrant efterfulgt af indscanning af tappenummer og produktkode på etiketten beregnet til patientjournalen. Flagkaraktererne (kombineret med den rette computersoftware) sikrer, at det samme
tappenummer ikke indscannes to gange (se tabel A6.1).
A6.730  Ved produktændring i samme pose (fx bestråling) udskrives de
to nedre kvadranter samt etiketten beregnet til recipientens
journal. Korrekt etikettering kan kontrolleres ved at indscanne
tappenummer i venstre, øvre kvadrant efterfulgt af indscanning af tappenummer og produktkode på etiketten beregnet til
patientjournalen. Flagkaraktererne (kombineret med den rette
computersoftware) sikrer, at det samme tappenummer ikke
indscannes to gange (se A6.216 og tabel A6.1).
A6.740  Ved produktændring og ny pose (fx filtrering) udskrives en fuld
etiket ISBT 128 etiket samt etiketten beregnet til patientjournalen. Korrekt etikettering kan kontrolleres ved at indscanne
tappenummer og produktkode på etiketten beregnet til patientjournalen på hhv. den oprindelige og den nye pose, mens
disse stadig er forbundne. Flagkaraktererne (kombineret med
den rette computersoftware) sikrer, at det samme tappenummer ikke indscannes to gange (se A6.217 og tabel A6.1).