KOMPETENCEKORT

Kompetencekortene er udviklet til at kunne anvendes i hverdagen, og med formålet at ensrette og systematisere kompetencevurderingen i speciallægeuddannelsen med fokus på, at der skal gives god feedback. Det er uddannelseslægens ansvar at tage initiativ til at få foretaget kompetencevurdering og at aftale med en kollega (”feedback-giver”), hvornår kompetencevurderingen skal foregå. Kortet medbringes til næste samtale med hovedvejleder mhp. opfølgning og godkendelse i logbogen. Kompetencekortene er vedhæftet nederst på denne side.

Kompetencekortene anvendes i forskellige situationer:

  • Direkte struktureret observation er en metode til kompetencevurdering af den uddannelsessøgende i forskellige funktioner. Til denne metode anvendes kompetencekort 1-8, specifikt udarbejdet til vurdering af varetagelse af centrale funktioner i Klinisk Immunologi. Endelig godkendelse af kompetencekortet er en forudsætning for godkendelse af kompetencen i logbogen.
  • Kompetencekort anvendes også til at strukturere en casebaseret diskussion, hvor der tages udgangspunkt i en sygehistorie eller et sagsforløb, som uddannelseslægen har været involveret i. Herved bliver et sygdomsbillede eller en klinisk immunologisk problemstilling systematisk gennemgået. Ved en struktureret vejledersamtale kan man vurdere teoretisk viden, diskutere enkelte sagsforløb og etiske problemstillinger. Metoden indebærer, at den kliniske vejleder via samtale med og spørgsmål til den uddannelsessøgende læge tager udgangspunkt i journalnotater og/eller uddannelseslægens oplevelser i forhold til den relevante problemstilling og derigennem får afdækket erfaringer, viden, indsigt og tilgang til det, som mål eller delmål omhandler. Til denne metode anvendes kompetencekort 9. Endelig godkendelse af kompetencekortet er en forudsætning for godkendelse af kompetencen i logbogen.
  • Endelig anvendes kompetencekort 10 til kollegial kompetencevurdering. Ved denne metode foretages kompetencevurdering på adfærd og ikke på niveau af faglig viden. Formålet er at skabe et godt udgangspunkt for en dialog om hvilket niveau uddannelseslægen er på, og hvordan lægens udvikling kan stimuleres samt at tydeliggøre specialets forventninger til uddannelseslægen. Generel vurdering skal udføres minimum én gang både i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger ca. halvvejs i forløbet. Generel vurdering skal indgå i karrierevejledning i introduktionsuddannelsen. Udfyldelse af kompetencekortet er en forudsætning for godkendelse af kompetencerne i logbogen.

For uddybning af kompetencevurderingsmetoder henvises der til Sundhedsstyrelsens rapport fra 2013 ”Kompetencevurderingsmetoder – en oversigt”.

Kompetencekortene er levende dokumenter, som skal revideres årligt, hvilket varetages af Uddannelsesudvalget. Kommentarer til kompetencekortene er velkomne, og kan sendes til medlemmer af Uddannelsesudvalget.

Kompetencekort oversigt version 1 2023

Kompetencekort 1_Donorbivirkning FINAL

Kompetencekort 2_Den anæmiske patient FINAL

Kompetencekort 3_Patient med irregulært blodtypeantistof FINAL

Kompetencekort 4_Stamcelletransplantation familieudredning FINAL

Kompetencekort 5_Transplantationsudredning FINAL

Kompetencekort 6_Udredning og monitorering efter organtransplantation FINAL

Kompetencekort 7_Terapeutisk aferese FINAL

Kompetencekort 8_Analysemetoder FINAL

Kompetencekort 9_Casebaseret diskussion FINAL

Kompetencekort 10_Generel vurdering_FINAL v1.2