A6.500 ISBT 128 etikettens udformning
A6.501 ISBT 128 etiketten er 100 x 100 mm og er opdelt i fire kvadranter. Hver kvadrant er igen opdelt i vandrette tredjedele. Posefabrikantens etiket på posen er 100 (b) x 106 (h) mm. Den endelige etiket i Skandinavien er 100 (b) x 125 (h) mm, idet en
etiket med stregkoder for tappenummer og produktkode til
indklæbning i patientenjournalen med en perforation er adskilt
fra selve poseetiketten. Horisontale og vertikale linier er tilladte på posefabrikantens etiket, dog er vertikale linier ikke tilladt
mellem de to obligatoriske stregkoder. Horisontale og vertikale
linier frarådes på den færdige etiket og vertikale linier må ikke
optræde mellem stregkoderne for hhv. tappenummer og blodtype, produktkode og udløbstidspunkt eller tappenummer og
produktkode.
A6.502 Stregkoder i venstresidige kvadranter højrejusteres. Stregkoder
i højresidige kvadranter venstrejusteres.
A6.503 For at sikre at stregkoderne er læselige, er det vigtigt, at quiet
zones og stregkodehøjder svarer til kravene i ISBT 128 Application Specification dokumentet.
A6.510 Placeringen af stregkoderne for følgende datastrukturer samt
deres indhold i læsbar skrift er obligatorisk i henhold til ISBT
128 standarden (tabel A6.23)

 • information om blodpose fabrikant og posetype
 • blodposens lotnummer
 • tappenummer
 • AB0 og RhD blodtype
 • produktkode
 • udløbstidspunkt
 • specielle egenskaber
A6.511  Placeringen af følgende information er obligatorisk i henhold til
ISBT 128 standarden

 • producent
 • oplysninger om volumen/vægt, lagertemperatur, tilsætning mv. (øvrige oplysninger, tabel A6.25).
A6.512  Placeringen af stregkoderne for følgende datastrukturer og deres indhold er obligatorisk henhold til skandinavisk standard

 • tappe- eller produktionstidspunkt
 • tappenummer på etiket til patientjournal
 • produktkode på etiket til patientjournal

Tabel A6.23 Placering af stregkoder

Stregkode Placering
blodposefabrikantens
identitet, posetype og
posens nummer (017)
2,5 mm fra nederste kant af nedre, venstre kvadrant
3,8 mm fra højre kant af nedre, venstre
kvadrant
8,9 mm fra etikkens nedre kant
Lotnummer (018) 2,5 mm fra nederste kant af nedre, højre
kvadrant
3,8 mm fra venstre kant af nedre, højre
kvadrant
8,9 mm fra etikkens nedre kant
Tappenummer (001) 2,5 mm fra øverste kant af øvre, venstre
kvadrant
3,8 mm fra højre kant af øvre, venstre
kvadrant
AB0 og RhD blodtype
(002)
2,5 mm fra øverste kant af øvre, højre
kvadrant
3,8 mm fra venstre kant af øvre, højre
kvadrant
Produktkode (003) 2,5 mm fra øverste kant af nedre, venstre
kvadrant
3,8 mm fra højre kant af nedre, venstre kvadrant
Udløbstidspunkt (005) 2,5 mm fra øverste kant af nedre, højre
kvadrant
3,8 mm fra venstre kant af nedre, højre
kvadrant
Tappe- eller produktionstidspunkt (007,
009)
20,3 mm fra øverste kant af øvre, venstre
kvadrant
3,8 mm fra højre kant af øvre, venstre
kvadrant
Specielle egenskaber 20,3 mm fra øverste kant af nedre, højre
kvadrant
3,8 mm fra venstre kant af nedre, højre
kvadrant
A6.520  En læsbar fremstilling af stregkodens indhold skal være placeret umiddelbart under stregkoden og indeholde datakaraktererne, men ikke dataidentifikationstegn, start/stop-karakterer,
specielle karakterer (fx shift C) eller Code 128 modulo 103
checkkarakteren. Med undtagelse af tappenummeret skal
denne information være venstrejusteret under den første streg
i stregkoden.
A6.521 Stregkodet etikettekst er den trykte fortolkning tilknyttet
stregkodens datakarakterer. Den stregkodede etikettekst tilknyttet stregkoden for udløbstidspunkt 9990011400 er fx 01 JAN
1999 14:00.

Tabel A6.24 Forkortelser anvendt på ISBT 128 etiketter

Forkortelse Fuld tekst
ACD
ACD-A
ACD-B
ca.
C
CPD
CPDA-1
g
leuk.
tromb.
min
mg
ml
red.
supern.
vol.
acid citrat dextrose
acid citrat dextrose, formula A
acid citrat dextrose, formula B
circa
grader Celsius
citrat phosphate dextrose
citrat phosphat dextrose adenin, formula 1
gram
leukocytindhold
trombocytindhold
minut(ter)
milligram
milliliter
reduceret
supernatant
(volumen) slutindhold
A6.522 Øvrig etikettekst er information på etiketten som ikke er tilknyttet en stregkode.
A6.523  Der anvendes overalt på etiketten proportionalskrift, der skal
være sans serif. Størrelsen angives som maksimal højde i millimeter. Komprimerede fonte bør anvendes i stedet for forkortelser. Kun godkendte forkortelse må anvendes (se tabel
A6.21).
A6.524  Produktbeskrivelse og øvrige oplysninger om produktet skal
være venstrejusteret. Anden stregkodet etikettekst og øvrig
etikettekst kan være venstrejusteret eller centreret.