A6.400 Opbygningen af produktkoder
De første 5 karakterer i produktkoden (se A6.231) angiver en
beskrivelse af fuldblod eller eller en blodkomponent. Beskrivelsen er opbygget af en komponentklasse (komponent og eventuel en modifikator, se tabel A6.15) og nogle attributter (se tabellerne A6.16-A6.22). En af attributterne er et sæt kerneforhold (tabellerne A6.16-A6.19), som omfatter

  • antikoagulans eller additiv, hvis til stede
  • volumen af originale fuldblodstapning (ekskl. antikoagulant)
  • opbevaringstemperatur

En holdbarhedsperiode er ikke angivet, idet der er nationale
bestemmelser og forskelle.

A6.401 CCODE er betegnelsen for et nummer knyttet til en komponentklasse. Nummeret anvendes i tabellen med produktbeskrivelser, som fås fra ICCBBA ved registrering.
A6.402  En ny komponentkode bestilles ved at angive det relevante
CCODE nummer, nummeret for kerneforhorholdene og afkrydse de øvrige attributter. Skal der fx bestilles en kode til SAG-M
blod uden modifikator, kerneforhold SAGM/450 ml/refg, bestrålet og med et leukocytindhold <1,2 x 109 angives CCODE =
002, @24, C2 og D9. ICCBBA giver produktet en kode svarende
til de første 5 karakterer i datastrukturen for produktkoder, for
dette eksempel E3845. Der findes også et værktøj til en sådan
søgning på ICCBBAs hjemmeside.
A6.403  Skal det undersøges om et givet produkt allerede har en kode i
databasen, konstrueres formelen, som angivet ovenfor. Derefter søges der i kolonnen COMPFORM. Svarende til eksemplet
ovenfor søges således efter 002@24C2 D9 (bemærk mellemrummet), og koden E3845 findes.