VEDTÆGTER

Selskabets navn er Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ( DSKI ) – overfor udlandet Danish Society for Clinical Immunology.

 

Selskabets formål er at udvikle og vedligeholde det klinisk immunologiske fagområde bestående af:

  • Blodbankvirksomhed og transfusionsmedicin
  • Celle- og vævsbankvirksomhed
  • Transplantationsmedicin
  • Diagnostisk immunologi

Dette med henblik på at styrke områderne i forhold til faglighed, klinik inkl. behandling, forskning og udvikling samt uddannelse.

Selskabet repræsenterer klinisk immunologi overfor det danske sundhedsvæsen samt overfor tilsvarende udenlandske selskaber.

Tegningsregel for Selskabet: Selskabet tegnes af Formanden og næstformanden i fællesskab.

 

Selskabets formål er at udvikle og vedligeholde det klinisk immunologiske

Selskabets formål søges fremmet ved:

  • Dannelse af udvalg og arbejdsgrupper
  • Rådgivning af nationale og regionale myndigheder, hvis relevant i samarbejde med OTCD deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde
  • Planlægning af speciallægeuddannelsen i klinisk immunologi
  • Planlægning af postgraduat undervisning
  • Afholdelse af videnskabelige møder
  • Arrangering af kongresser

Alle som medvirker til selskabets formål kan være medlemmer.

Speciallæger i klinisk immunologi, læger ansat på klinisk immunologisk afdeling og fastansatte akademikere, som arbejder på klinisk immunologisk afdeling, har stemmeret til generalforsamlingen. Speciallæger i klinisk immunologi, som går på pension, overgår til et pensionist-medlemskab. Pensionerede medlemmer betaler ikke kontingent og er ikke stemmeberettigede.

Anmodning om optagelse sendes til sekretæren og optagelse i selskabet sker efter bestyrelsens vedtagelse. Årets nye medlemmer annonceres mundtligt ved generalforsamlingen.

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Ved kontingentrestance ud over 1 år sker udmeldelse automatisk.

Korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens skøn optages i selskabet. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag udnævnes efter en afstemning på generalforsamling. 2/3 af de afgivne stemmer skal være for udnævnelsen.

Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i § 4 anførte regler. Firmamedlemmernes medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder og til at deltage i selskabets kurser.

Firmamedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Selskabets medlemmer er medlemmer af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af en formand og yderligere min. 6 og maks. 8 medlemmer, som vælges enkeltvis af generalforsamlingen, idet formanden vælges først. Hvis ét medlem kræver det, skal afstemningen være skriftlig. Formanden vælges for 2 år ad gangen, de øvrige for 1 år. Genvalg kan finde sted, men kun efter afstemning. Mindst 5 af bestyrelsens medlemmer, heraf formanden og næstformanden, skal være speciallæger i klinisk immunologi. Et af bestyrelsens medlemmer fungerer som sekretær og kasserer. Et af bestyrelsens medlemmer vælges som næstformand. Det tilstræbes at bestyrelsen er repræsenteret med en læge under speciallægeuddannelse. Formand for Yngre Kliniske Immunologer og formand for Organisationen af Transfusionscentre i Danmark deltager i bestyrelsesmøderne som observatør.

Formanden leder bestyrelsens arbejde og sikrer, at et flertal i bestyrelsen står bag trufne beslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

Såfremt et af bestyrelsens medlemmer fratræder inden for valgperioden, og der fortsat er min. 6 medlemmer af bestyrelsen, med hensyntagen til ovennævnte bestemmelse om sammensætning, fortsætter bestyrelsen uændret indtil næste generalforsamling. Hvis ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Regnskabet, som fremlægges på generalforsamlingen, revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

De stemmeberettigede medlemmer indstiller ved afstemning på generalforsamlingen blandt speciallæger i klinisk immunologi repræsentanter til kollegiale tillidshverv.

Uddannelsesudvalget har til opgave at lede efter- og videreuddannelsen i specialet klinisk immunologi.

Bestyrelsen indstiller følgende medlemmer til uddannelsesudvalget. Indstillingen godkendes på generalforsamlingen. Indstillingen gælder for en 3-årig periode med mulighed for genindstilling (kun formand og repræsentant for bestyrelsen).

Udvalgets formand. Skal være speciallæge og fungerer som udgangspunkt også som hovedkursusleder

En repræsentant for bestyrelsen.

Tre uddannelsesansvarlige overlæger, hvor minimum to af de tre uddannelsesregioner skal være repræsenteret.

Tre læger i hoveduddannelse, hvor minimum to af de tre uddannelsesregioner skal være repræsenteret. Lægen skal på tidspunktet for indstillingen være under uddannelse.

Udvalget kan konstituere sig med en næstformand, som kan fungere som hovedkursusleder. Næstformanden skal være speciallæge.

Bestyrelsen nedsætter og ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til de forskellige opgaver og godkender udvalgenes kommissorium. Bestyrelsen afgør hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skal være tilsluttet, og udpeger medlemmer til de respektive bestyrelser, udvalg eller komitéer bortset fra de i §§ 10 og 11 nævnte.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i februar eller marts ved bestyrelsens foranstaltning. Meddelelse om tid og sted samt dagsorden skal tilsendes medlemmerne senest 3 uger forinden. Bestyrelsen kan – når det anses for fornødent – indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og den er pligtig til at gøre det snarest muligt, når 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med motiveret forslag til dagsorden. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling. Dog kan bestyrelsen, når særlige forhold gør det ønskeligt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

 

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandsberetning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Beretning fra udvalgene og arbejdsgrupperne

5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år

6. Evt. valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisorer (for 2 år)

9. Evt. valg af repræsentanter og udvalgsmedlemmer

10. Eventuelt

 

Forslag som medlemmerne ønsker optaget på dagsordenen samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter, skal være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger inden generalforsamlingen. Bestyrelsen skal herefter udsende disse til medlemmerne inden generalforsamlingens afholdelse.

Kun sager opført på dagsordenen kan bringes til afstemning på generalforsamlingen. De på dagsordenen til afgørelse opførte sager, afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede medlemmer. En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Hvis et stemmeberettiget medlem forlanger det, skal afstemningen foretages skriftligt. Fraværende stemmeberettigede medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, jf. § 15 og 16. Hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem kan kun have én fuldmagt.

Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Senest 14. dag efter regnskabsårets udløb afgives regnskabet til revision af de af selskabet valgte revisorer, der senest 1. februar tilbagesender regnskabet til bestyrelsen med deres anmærkninger.

Vedtægtsændringer kan kun behandles på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen. Såfremt det tilstrækkelige antal stemmeberettigede medlemmer ikke er mødt, kan vedtægtsændringerne bringes til skriftlig afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer. Vedtagelse kræver da, at 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer til stede, men 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, skal forslag udsendes til skriftlig urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmerne, ved hvilken kræves 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers stemmer for vedtagelse.

I tilfælde af opløsning af selskabet træffer den opløsende generalforsamling samtidig beslutning om anvendelse af selskabets værdier.

Ved generalforsamlingen kan, såfremt der skulle findes grund hertil, et medlem ekskluderes af selskabet. Hertil kræves 2/3 majoritet af en beslutningsdygtig generalforsamling. Pågældende medlem kan dog kræve afgørelsen prøvet ved urafstemning, ved hvilken også kræves 2/3 majoritet for eksklusion.

Generalforsamlingen kan kræve bestyrelsens afgang, men dertil fordres 2/3 majoritet blandt de ordinære medlemmer på en beslutningsdygtig generalforsamling.