A6.200 Datastrukturer
A6.201  Nedenfor beskrives opbygningen af datastrukturerne i ISBT
128. Alle stregkoder begynder i det alfanumeriske code set B.
[skift C] indikere skift til det numeriske code set C, hvilket er
pladsbesparende. Alle stregkoder skal have en nominel X dimension på 0,25 mm og skal være 10 mm høje. Med hensyn til øvrige krav til stregkoderne, herunder nødvendige quiet zones
henvises til dokumenterne nævnt i A6.121 og A6.123.
A6.202  Dataidentifikationstegnene (med undtagelse af den sekundære
i tappenummeret og donoridentifikationsnummeret) og checkkarakterer er ikke datakarakterer og skal derfor ikke medtages i
IT-programmers datafelter.
A6.210 Tappenummer (001, obligatorisk)
A6.211  Datastrukturen er
= α[skift C] pp pp yy nn nn nn ff Khvor
= α                     er primære og sekundære dataidentifikationstegn;α pppp               er den internationale blodbanksidentifikationskode
(se Appendiks 7), idet det sekundære dataidentifikationstegn indgår i denne kode;yy                         årstal for tapning;
nn nn nn            sekscifret løbenummer (se A6.212 og A6.213);ff                           to-cifret flag (trykkes roteret 90° med uret);K                          checkkarakter (alfanumerisk), kun til anvendelse
ved manuel indtastning.
A6.212 Identitetssikring forud for blodtransfusion foretages stadig oftest uden elektroniske hjælpemidler. Et tappenummer af ovenstående længde besværliggør sikker manuel kontrol. Dansk
Selskab for Klinisk Immunologi foreslår derfor, at serier af det
sekscifrede løbenummer (nn nn nn) fordeles mellem landets
blodbanker og at man hvert kalenderår begynder forfra på den
samme serie. Ved identitetssikring forud for blodtransfusion
behøver konfereringen derefter kun at omfatte årstal og løbenummer (yy nn nn nn). Disse otte cifre skal fremhæves på
blodportion og følgeseddel (se A6.751 og figur A6.2).
A6.213 Det sekscifrede løbenummer fordeles i følgende serier:
Region Hovedstaden                                            00 00 00 – 24 99 99
28 00 00 – 29 99 99
Region Sjælland                                                    25 00 00 – 27 99 99
30 00 00 – 39 99 99
Region Syddanmark                                             40 00 00 – 59 99 99
Region Midtjylland                                               60 00 00 – 79 99 99
Region Nordjylland                                              80 00 00 – 89 99 99
Reserve                                                                    90 00 00 – 97 99 99
Færøerne                                                                 98 00 00 – 99 99 99Blodbankerne i de enkelte regioner må selv fordele subserier.
Den tidligere opdeling i forhold til amtskommuner var:H:S                                                                              00 00 00 – 09 99 99
Københavns Amt                                                     10 00 00 – 19 99 99
Frederiksborg Amt                                                  20 00 00 – 24 99 99
Roskilde Amt                                                            25 00 00 – 27 99 99
Bornholms Amt                                                       28 00 00 – 29 99 99
Vestsjællands Amt                                                  30 00 00 – 34 99 99
Storstrøms Amt                                                       35 00 00 – 39 99 99
Fyns Amt                                                                  40 00 00 – 49 99 99
Sønderjyllands Amt                                                50 00 00 – 52 49 99
Ribe Amt                                                                   52 50 00 – 54 99 99
Vejle Amt                                                                  55 00 00 – 59 99 99
Ringkøbing Amt                                                      60 00 00 – 64 99 99
Viborg Amt                                                               65 00 00 – 69 99 99
Århus Amt                                                                70 00 00 – 79 99 99
Nordjyllands Amt                                                    80 00 00 – 89 99 99
Reserve                                                                      90 00 00 – 97 99 99
Færøerne                                                                   98 00 00 – 99 99 99
Bemærk, at blodbankerne i Horsens og Thisted i en overgangsperiode efter regionsdannelsen den 1. januar 2007 anvendte
sekscifrede løbenumre tilhørende hhv. Region Syddanmark og
Region Midtjylland.
A6.214  Flagene (ff) kan anvendes til intern proceskontrol. Der er valgt
et fælles skema herfor i Skandinavien, se tabel A6.1.
A6.215  Ved tapperegistreringen kan det ved indlæsning af posefabrikantens stregkode kontrolleres, at tappenummeret med de
korrekte flag er påsat korrekt (se A6.711).
A6.216  Flagene i tappenummeret på etiketten til patientjournalen alternerer mellem 4x og 5x for hver ny etiket med nummeret, fx
ved produktkodeændring (fx bestråling) (se A6.720).
A6.217  Flagene i tappenummeret i den øverste del af etiketten alternerer mellem 0x (eller 1x) og 3x for hver ny etiket med nummeret, fx ved filtrering eller vask, hvor indholdet overføres til
en ny pose (Se A6.730).

Tabel A6.1 Flag i tappenummer

Flag Anvendelse
00 Ikke anvendt, default
01 & 31 Container (pose) 1
Tappenummer i øverste del af etiketten
02 & 32 Container (pose) 2
Tappenummer i øverste del af etiketten
03 & 33 Container (pose) 3
Tappenummer i øverste del af etiketten
04 & 34 Container (pose) 4
Tappenummer i øverste del af etiketten
05 Anden (gentaget) “on demand” trykt etiket
06 Pilotglas
07 Glas til smittemarkører
08 Donordokumentation, fx spørgeskema
09 Glas til NAT
10 Prøve til undersøgelse for bakteriel vækst
11 Etiket til sikring af match mellem patient og
blodkomponent
12 Fæstnet partiel etiket
13 Påklistret etiket (påtænkt anvendt sammen
med fæstnet partiel etiket)
14 Reserveret til fremtidigt brug
15 & 35 Container (pose) 5
tappenummer i øverste del af etiketten
16 & 36 Container (pose) 6
tappenummer i øverste del af etiketten
17 & 37 Container (pose) 7
tappenummer i øverste del af etiketten
18 & 38 Container (pose) 8
tappenummer i øverste del af etiketten
19 & 39 Container (pose) 9
tappenummer i øverste del af etiketten

 

Flag Anvendelse
20 Blodtypekontrolglas, hvis forskelligt fra pilotglas
21 Glas til totalproteinkoncentrationsbestemmelse
22 Glas til blodtypebestemmelse
23 Glas til Dansk Bloddonor Studie (DBDS)
24 DBDS samtykkeerklæring
25 Glas til fænotypebestemmelse
26 Glas til vævstypebestemmelse
27 Glas til hæmoglobinkoncentrationsbestemmelse
40 Reserve til anvendelse med indkøbte enheder med flag 00
41 & 51 Container (pose) 1
tappenummer på etiketten til patientjournal
42 & 52 Container (pose) 2
tappenummer på etiketten til patientjournal
43 & 53 Container (pose) 3
tappenummer på etiketten til patientjournal
44 & 54 Container (pose) 4
tappenummer på etiketten til patientjournal
45 & 55 Container (pose) 5
tappenummer på etiketten til patientjournal
46 & 56 Container (pose) 6
tappenummer på etiketten til patientjournal
47 & 57 Container (pose) 7
tappenummer på etiketten til patientjournal
48 & 58 Container (pose) 8
tappenummer på etiketten til patientjournal
30 Transfusionsjournal/følgeseddel
49 Glas til plasmaaftager
50 Kvittering, ubemandet depot
59 Arkivglas

 

Flag Anvendelse
60-96 ISO/IEC 7064 modulo 37-2 check character.
Anvendes ikke i Danmark.
97-99 Reserveret til fremtidigt brug
Alfanumerisk
med anvendelse af [0-9]
og [A-N, P, RY]
Reserveret til fremtidigt brug
A6.220 AB0/RhD blodtype (002, obligatorisk)
A6.221 Datastrukturen er
=% gg re
hvor
=% er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
gg er AB0/RhD type (inkl. mulighed for at angive autolog/directed anvendelse, hvilket ikke vil blive anvendt i Danmark) og Bombay og para-Bombaytyper;
r mulighed for angivelse af øvrige Rh, Kell og Miltenberger Mi-III typer (hvilket ikke vil blive anvendt i
Danmark), default 0 (nul);
e reserveret til fremtidig udvidelse af indholdet i koden, default 0 (nul).Bemærk, at gg re er alfanumeriske karakterer {A-Z, 0-9, a-z}.
Det fremgår af tabel A6.2, hvilke værdier af gg, der vil blive anvendt i Danmark. Blodbank-IT-systemer bør dog være i stand til
at læse og fortolke alle kombinationer, som er angivet i specifikationen for ISBT 128.

Tabel A6.2 Koder for AB0 og RhD typer

 

 

RhD pos RhD neg RhD mangler
O 51 95 55
A 62 6 66
B 73 17 77
AB 84 28 88
para-Bombay E6 D6  X
Bombay H6 G6  X
A6.230 Produktkoder (003, obligatorisk)
A6.231  Datastrukturen er
=< α oooo t d shvor
=<                         er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
α                            er en karakter tilhørende {E-Z};
oooo                     er karakterer tilhørende {A-Z, 0-9, a-z}.
Hvis α er E eller F (blodkomponter) eller S (HPCs; se dog ISBT
128 standarden) gælder
t                             er donationstypen, se tabel A6.3;
d                            er karakter {A-Z} for primære delingsniveau;
s                             er karakter {a-z} for sekundære delingsniveau.
Hvis α er M (human mælk, oooo tilhørende {0001-1000}), N
(organer, oooo tilhørende {0001-1000}), R (kønsceller, oooo
tilhørende {0001-1000}), T (væv), V (øjenvæv) gælder
tds er karakter {000-999} den enkelte dels nummer, såfremt vævet er delt.
Hvis α er X (derivativer) gælder
tds er reserveret til fremtidig brug.Produktkoderne tildeles af ICCBBA efter henvendelse fra DSKI.
Ønskes en ny produktkode, rettes der henvendelse til DSKIs
TMS Udvalg (tms@dadlnet.dk). Til nationale koder anvendes α
= A. Disse findes på DSKIs hjemmeside https://dski.dk/ og
tildeles af DSKIs TMS Udvalg. Til forskning og udvikling i den
enkelte institution kan α = B anvendes.Om elementer i produktkodens opbygning se A6.400.Tabel A6.3 Betydningen af 6. karakter i produktkoden

 

 

 

Tabel A6.3 Betydningen af 6. karakter i produktkoden

 

 

 

 

Karakter Donationstype mv.
0 (nul) Ikke specificeret (default i Skandinavien)
V Ubetalt allogen donation
S Ubetalt donation af plasma til plasmaindustri
R Ubetalt forskningsdonation
T Terapeutisk tapning
P Betalt allogen donation
s Betalt donation af plasma til plasmaindustri
r Betalt forskningsdonation
A Autolog, kan anvendes til andre
1 (en) Autolog, kun til autolog anvendelse
X Autolog, kun til autolog anvendelse, smittefarlig
D Ubetalt, reserveret (directed) donation, kan anvendes tilandre end den angivne recipient
2 Ubetalt reserveret (directed) donation, kun til angivet
recipient (designated)
3 Ubetalt reserveret (directed) donation, kun til angivet
recipient (designated), smittefarlig
L Ubetalt, reserveret (directed) donation, med henblik på
begrænsning af antallet af donorer (dedicated)
E Ubetalt, reserveret (directed) transfusion, medicinsk undtagelse
d Betalt, reserveret (directed) transfusion, kan anvendes tilandre end den angivne recipient
Q Se (dvs. scan) Specielle egenskaber
4 Donation til angivet patient (designated, fx HLA-udvalgtetrombocytter eller erytrocytter med speciel fænotype)
5 Donation med henblik på begrænsning af antallet af donorer (dedicated)
6 Donation til angivet patient (designated), smitsom
F Familiedonation
C Erstatningsdonation
A6.240 Udløbstidspunkt (004 & 005, obligatorisk)
A6.241 Datastrukturen er
=> [skift C]c yy jjj
eller&> [skift C] c yy jjj hh mm
hvor
=> og
&> er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
c er århundredet;
yy er årstallet;
jjj er dagens nummer i den Julianske kalender
hh er timetallet (00-23)
mm er minuttallet (00-59)
I Skandinavien anvendes kun den sidstnævnte datastruktur.
Blodbank-IT-systemer bør dog kunne læse den førstnævnte og
oversætte den til sidstnævnte. Medmindre det drejer sig om
produkter med kort levetid sættes hh mm til 23:59.
A6.250 Tappetidspunkt (006 & 007, obligatorisk i Danmark)
A6.251 Datastrukturen er
=* [skift C] c yy jjj
eller
&* [skift C] c yy jjj hh mm
hvor
=*
&* er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
c er århundredet;
yy er årstallet;
jjj er dagens nummer i den Julianske kalender
hh er timetallet (00-23)
mm er minuttallet (00-59)
I Skandinavien anvendes kun den sidstnævnte datastruktur.
Blodbank-IT-systemer bør dog kunne læse den førstnævnte og
oversætte den til sidstnævnte. Medmindre det drejer sig om
produkter med kort levetid sættes hh mm til 23:59.
Tappetidspunktet skal normalt anføres i Danmark, men kan erstattes med produktionstidspunktet for visse produkter (fx
blodkomponenter til intrauterin transfusion og udskiftningstransfusion, volumenreduceret trombocytsuspension etc.).
A6.260 Produktionstidspunkt (008 & 009)
A6.261  Datastrukturen er

=} [skift C] c yy jjj
eller
&} [skift C] c yy jjj hh mm
hvor
=*
&* er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
c er århundredet;
yy er årstallet;
jjj er dagens nummer i den Julianske kalender
hh er timetallet (00-23)
mm er minuttallet (00-59)
I Skandinavien anvendes kun den sidstnævnte datastruktur.
Blodbank-IT-systemer bør dog kunne læse den førstnævnte og
oversætte den til sidstnævnte. Medmindre det drejer sig om
produkter med kort levetid sættes hh mm til 23:59.

A6.270 Specielle egenskaber
A6.271 Specielle egenskaber: Generel (010)
Datastrukturen er
&( zzzzz
hvor
&( er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
zzzzz indeholder information defineret i henhold til databasen Special Testing, General, se A6.124.
Anvendes ikke i Skandinavien, men skal kunne tolkes af ITsystemer i Danmark.
A6.272 Specielle egenskaber: Erytrocytantigener [udgået] (011)
Datastrukturen er
={ [skift C] aa aa aa aa aa aa aa aa ii K
hvor
={     er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
aa aa aa aa aa aa aa aa

 • koder for de væsentligste erytrocytantigener samt
  CMV-status som pos/neg/ikke udført, se tabel A6.4;
  ii       koder for andre erytrocytantigener som neg, se tabel A6.5. Er værdien 00 anføres med håndskrift detrelevante erytrocytantigen (som ikke findes i en afde to tabeller) som negativ.

Har været anvendt i Skandinavien, men er under udfasning og
skal erstattes med datastrukturen beskrevet i A6.273.

A6.273 Specielle egenskaber: Erytrocytantigener – Generel (012)
Datastrukturen er
=\ [skift C] aa aa aa aa aa aa aa aa ii K

 • hvor
  =\         er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
  aa aa aa aa aa aa aa aa

ii        koder for de væsentligste erytrocytantigener samt CMV-status som pos/neg/ikke udført, se tabel A6.6; koder for andre erytrocytantigener som neg, se tabel A6.7. Er værdien 00 anføres med håndskrift det relevante erytrocytantigen (som ikke findes i en afde to tabeller) som negativ.
Anvendes i Skandinavien, og erstatter datastrukturen beskrevet i A6.272.

A6.274 Specielle egenskaber: Erytrocytantigener – Finsk (013)
Datastrukturen er
&\ [skift C] aa aa aa aa aa aa aa aa ii Khvor
&\ er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
aa aa aa aa aa aa aa aa

 

 • ii
  koder for de væsentligste erytrocytantigener samt
  CMV-status som pos/neg/ikke udført, se tabel A6.8;
  koder for andre erytrocytantigener som neg, se tabel A6.9. Er værdien 00 anføres med håndskrift det
  relevante erytrocytantigen (som ikke findes i en af
  de to tabeller) som negativ.

 

Anvendes udelukkende i Finland, men skal kunne tolkes af ITsystemer i Danmark.

A6.275 Special Testing: HLA og HPA antigener (014)
Til trombocytter anvendes
&{ [skift C] AAAA AAAA CCCC CCCC D E K&{                    er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
AAAA             er HLA-A typer, se tabel A6.10;
BBBB              er HLA-B typer, se tabel A6.10;
CCCC CCCC
koder for HPA typer, IgA og CMV status, se tabel A6.11;
D                       er til fremtidigt brug
E                       koder for højtitret anti-A og anti-B, se tabel A6.12.

Datastrukturen indeholder de nødvendige informationer til HLA- og/eller HPA udvalgte trombocytprodukter.

A6.276 Special Testing: Genomisk bestemt HLA-A, -B og DRB1 [udgået] (015 & 016)
Til stamceller anvendes

=[ [skift C] EEEE FFFF GGGG HHHH LM K
=” [skift C] IIII JJJJ MMMMMMMMMM K

=[              er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
=”              er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
EEEE        er de første 4 cifre i den første af et par af genomiske bestemte HLA-A typer;
FFFF          er de første 4 cifre i den anden af et par af genomiske bestemte HLA-A typer;
GGGG        er de første 4 cifre i den første af et par af genomiske bestemte HLA-B typer;
HHHH       er de første 4 cifre i den anden af et par af genomiske bestemte HLA-B typer;
IIII              er de første 4 cifre i den første af et par af genomiske bestemte HLA-DRB1 typer;
JJJJ            er de første 4 cifre i den anden af et par af genomiske bestemte HLA-DRB1 typer;
L                  koder for CMV status, se tabel A6.13;
M og MMMMMMMMMM
er til fremtidigt brug.

Datastrukturen indeholder de nødvendige HLA informationer iforbindelse med stamcelletransplantation Den laveste værdi afhvert par anføres først.

Kun de fire første cifre har betydning for transfusion og transplantation, idet femte og følgende cifre beskrive synonyme mutationer.

I den læsbare tekst skal der være en * før allelnummeret for at
angive, at der er tale om genomisk bestemmelse.

00 anvendes som 3. og 4. ciffer, hvis der er tale om low resolution genomisk bestemmelse. 99 anvendes som 3. og 4. ciffer,
hvis der er tale om serologisk bestemmelse. Nul-alleler kodes som 0000 og i læsbar tekst anføres – (bindestreg).

Tabeller for genomiske bestemte HLA alleler finder i IMG/HLA
Databse på http://www.ebi.ac.uk/img/hla/.

A6.281 Fabrikants identitet og katalognummer (017, obligatorisk)
Datastrukturen er
=) b qq wwwwwwwhvor
=)           er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
b             er posens nummer i posesættet;
qq           er blodposefabrikantens identitetskode;
wwwwwww
er blodposefabrikantens katalognummer.Katalognummeret kan eventuelt knyttes til en Blood Container Manufacturers Information Data File, som kan downloades til blodcenterets IT-system. For mere information om denne funktion se Technical Specification Kapitel 11.
A6.282 Lotnummer (018, obligatorisk)
Datastrukturen er
&) xxxxxxxxxxhvor
&)         er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
xxxxxxxxxx
er blodposens lotnummer.
A6.290 Øvrige datastrukturer
A6.291 Donoridentifikationsnummer (019)
Datastrukturen for donoridentifikationsnummeret (personnummeret) er

=; α [skift C] pp pp vv vv vv dd mm yy nnnn K

hvor
=;                       er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
α pppp              er den internationale blodbanksidentifikationskode
(se Appendiks 7), idet det sekundære dataidentifikationstegn indgår i denne kode;
vv vv vv             00 00 00
dd                       fødselsdag {01-31}
mm                    fødselsmåned {01-12}
yy                       fødselsår {00-99}
nnnn                 løbenummer {0000-9999}
K                        checkkarakter, kun til anvendelse ved manuel indtastning.

A6.292 Personaleidentifikationsnummer (020)
Datastrukturen er
=’ α pp pp uu uu uu=’                   er primære og sekundære dataidentifikationstegn
α pp pp        er den internationale blodbanksidentifikationskode
(se Appendiks 11)
uu uu uu      er et numerisk eller alfa-numerisk personale identifikationsnummer.
A6.293 Fabrikants identitet og katalognummer (andet end blodposer) (021)
Datastrukturen er
=-NN OOOOOOOOhvor
=-                 er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
NN               er blodposefabrikantens identitetskode;
OOOOOOOO
er blodposefabrikantens katalognummer.Lotnummer (andet end blodposer) (022)

Datastrukturen er

&-PPPPPPPPPP

hvor
&-              er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
PPPPPPPPPP
er lotnummeret.

A6.294 Sammensat meddelelse (023)
Datastrukturen er
=+ aabbbhvor
=+ er primære og sekundære dataidentifikationstegn;
aa er antallet af ISBT 128 datastruktuer indeholdt i
meddelelsen,
bbb er enten
• alle nuller, hvilket betyder, at det er en udefineret meddelelse, dvs. kun antallet af meddelelser er defineret, ikke hvilke disse er
• et trecifret tal, der refererer til en tabel, der
vedligeholdes af ICCBBA, Inc. og som definerer
indholdet af denne strukturerede sammensatte
meddelelse. Tabellen kan findes på ICCBBAs
hjemmeside (W2 Standardized Compound
Messages). 

Regler for anvendelse af denne datastruktur:
• en sammensat meddelelse vil indeholde en streng af
ISBT 128 datastrukturer efter =+aabbbb
• datastrukturer kombineres sekventielt uden mellemliggende karakterer og hver datastruktur vil begynde med
dens primære og sekundære datatidentifikationstegn
• strengen vil kun indeholde ISBT 128 datastrukturer
• antallet af datastrukturer, der følger =+aabbb vil fremgå
af elementet aa
• såfremt en struktureret sammensat meddelelse defineret af ICCBBA, Inc. anvendes, vil referencenummeret for
denne struktur fremgå af elementet bbb
• hvis der anvendes en sammensat meddelelse, der ikke
er defineret af ICCBBA, Inc. vil bbb være 000.

A6.295 Patient fødselsdato (024)
Datastrukturen er
=#aayyymmdhvor
=#           er primære og sekundære dataidentifikationstegn
aa             er lokalisaton af datastrukturen, se tabel A6.14
yyyy         er fødselsåret
mm          er fødselsmåneden
dd             er fødselsdagen. 

I Danmark vil datastruktur 025, der indeholder personnummeret og dermed fødselsdatoen, blive anvendt.

A6.296 Patient identifikationsnummer (025; i Danmark personnummeret)
Datastrukturen er
&#aallxx..xx; i Danmark: &#aa10ddmmyyyysssshvor
&=           er primære og sekundære dataidentifationstegn
aa            er lokalisaton af datastrukturen, se tabel A6.14
ll              er længden af det efterfølgende alfanumeriske felt(i Danmark 10)
xx..xx      er et alfanumerisk felt af variende længde (i Danmark personnummeret, dvs. numerisk med 10 karakterer).Vigtigt: selv om der kun anvendes danske personnumre og erstatningspersonnumre, er der indtil videre mulighed for dublering af sidstnævnte, såfremt der anvendes erstatningspersonnumre fra anden institution.
A6.297 Udløbstidspunkt måned og år (026)
Datastrukturen er
=]yyymmhvor
=]           er primære og sekundære dataidentifationstegn
yyyy      er året
mm       er måneden

Denne datastruktur anvendes alene til utensilier og ikke til blod, væv eller stamceller.

A6.298 Smittemarkører (027)
Datastrukturen er
&” nnnn nnnn nnnn nnnn nnhvor
&”            er primære og sekundære dataidentifikationstegn nnnn nnnn nnnn nnnn nn
koder for resultatet af en række smittemarkørundersøgelser, se Tabel A6.15.

Forsendelse af produkter (028)

Datastrukturen er
=& αpppp yy nnnnn cc dd

Hvor
=&                er primære og sekundære dataidentifikationstegn
αpppp         er facility identifikationsnummeret
yy                 er året
nnnnn        er et serienummer
dd               er antallet af coli i forsendelsen

A6.299 Dimensioner (029)
Datastrukturen er
&$ nn aa bbb ccccc d eeHvor
&$           er primære og sekundære dataidentifikationstegn
nn            er antallet af repeterede segmenter (den efterfølgende sekvens aa bbb cccc d ee)
aa             er et symbol defineret i tabel A6.16
bbb          er en dimension defineret i tabel A6.17
ccccc       er værdien af dimensionen defineret i den tilhørende produktkode. Er den måle værdi mindre end 5 karakterer, skal de indledende karakterer være 0.
d               er antallet af decimaler som defineret i tabel A6.18
ee              er reserveret til senere anvendelse.