VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER

Retningslinjerne på denne side omhandler primært behandling af blødning og transfusionstriggere for blodtransfusion. I forhold til patienter med kronisk transfusionsbehov henvises til VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER

Forbedret behandling med blod

National Klinisk Retningslinje fra Sundhedsstyrelsen er udarbejdet af en national arbejdsgruppe med deltagelse af DSKI. Den udkom første gang i 2014 og er revideret i 2018.  Da Sundhedsstyrelsen har indstillet arbejdet med NKR og vejledningen er ældre end 3 år, er den per defineret klassificeret som ikke gældende. Det er IKKE det samme, som at indholdet er forældet. Det er ikke tilfældet, indholdet i vejledningen skal fortsat betragtes som gældende:

 • Grænser for transfusion med erytrocytter
  • Hb. < 4,3 mmol/l til de fleste patienter
  • Hb. < 4,7 mmol/l til kronisk hjertesyge patienter i stabil fase (grænse ændret fra 5,0
  • Hb. < 5,6 mmol/l til patienter med Akut Koronart Syndrom og Livstruende blødning
  • Patienter med malign eller hæmatologisk lidelse transfunderes med erytrocytter på individuel vurdering og med dokumentation af anæmisymptomerne da en fast grænse ikke kan anbefales, dog uden at transfusion kan anbefales ved Hb. > 5,6 mmol/l

 • Monitorering af hæmostasen med TEG/ROTEM i blødende patienter når FFP eller trombocytter overvejes transfunderet
 • Balanceret blodkomponentterapi (fuldblodsekvivalent, fx ratio 3:3:1 eller 4:4:1 ) iværksættes tidligst muligt (< 15 min) i forbindelse med livstruende blødning.

Læs hele vejledningen her:  Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved anvendelse af donorblod i patientbehandlingen. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner og afdelinger og præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som sundhedspersoner skal udvise ifølge autorisationsloven.

Vejledningen er en revison af vejledningen fra 2007 og inddrager resultatet af den Nationale Kliniske Retningslinje om indikation for transfusion med blodkomponenter, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2014

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning for transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter med blodprodukter og brug af hæmostatiske lægemidler. Det overordnede mål er, at sikre optimal og rationel anvendelse af blodprodukter, samt at nedsætte mortalitet og morbiditet som følge af blødningskoagulopati.

Vejledningen består af et baggrundsnotat og en behandlingsvejledning og er udformet af Transfusionsmedicinsk Udvalg under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI). Vejledningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Vejledning om Blodtransfusion 2015 og er opdateret i henhold til den nyeste viden og evidens.

DSKI_Vejledning_Blødning_2018_Version3.0_januar2019

DSKI_Vejledning_Blødning_2018_baggrundsnotat_Version3.0_januar2019

Redigerebare dokumenter:

DSKI_Vejledning_Blødning_2018_behandlingsvejledning_Version3.0_januar2019

DSKI_Vejledning_Blødning_2018_baggrundsnotat_Version3.0_januar2019

Transfusionsmedicinsk udvalg har sammen med DSOG, DSTH og DASAIM udarbejdet et notat vedr brug af Novoseven til post-partum blødning

DSKI_N7_PPH_notat_10082022

Der er nu udkommet en ny national vejledning om behandling af blødning under antitrombotisk behandling (trombocyt- & koagulationshæmmende lægemidler) som er udgået fra RADS under Danske Regioner.

I blødningsdokumentet beskrives

 • ​Klassifikation og generel behandling af blødning (mild, moderat, alvorlig & livstruende)
 • Specifik behandling målrettet det enkelte lægemiddel (alle tilgængelige lægemidler beskrives)
 • Laboratorieanalyser til monitorering af antitrombotiska (både detektion af lægemiddel ved blødning og terapeutisk monitorering)

Link: RADS bilag til antitrombotisk baggrundsnotater vedr blødning under antitrombotisk behandling

For mest opdaterede retningslinjer vedr. tromboseprofylakse ved COVID-19 henvises til følgende retningslinjer: “Retningslinje til behandling af voksne patienter med COVID-19” udgivet af Dansk Selskab for Infektionsmedicin: https://www.infmed.dk/guidelines.