OM NATIONALE UDVALG

Kommissorium DSKI Nationale Udvalg

Version 2.1, juni 2022

 

Formål

DSKI’s Nationale Udvalg skal være med til at sikre drift, udvikling og samarbejde på tværs af landet som beskrevet i masterplan for Klinisk Immunologi. Benævnelsen Nationale Udvalg er netop valgt, da det understreger styrken i, at specialet har et nationalt samarbejde.

Beslutningen om at etablere Nationale Udvalg udspringer af en 3-årig periode med Nationale Fagråd. Erfaringen herfra er blevet brugt til at samle Nationale Fagråd og eksisterende udvalg under samme struktur og benævne alle Nationale Udvalg.

DSKI’s bestyrelse nedsætter Nationale Udvalg inden for specialets kerneområder samt områder, hvor udvalgets fagområde har impact, dvs. potentiale for udvikling/forskning, national/international profilering/bevågenhed. Hvor der opstår konkrete problemstillinger som ikke er dækket af et Nationalt Udvalg, kan DSKI’s bestyrelse vælge at etablere et nyt Nationalt Udvalg, nedsætte et ad hoc-udvalg, eller placere opgaven hos et eksisterende udvalg.

Udvalgene skal bidrage til:

 • Udarbejdelse af nationale retningslinjer på tværs af landet
 • Udvikling og forskning
 • Robusthed ved at sikre faglig sparring og diskussion på tværs af landet
 • Konkurrencedygtighed, både strategisk på områder med udviklingspotentiale, og ved høj faglig ekspertise på nationalt niveau
 • Facilitering af et tværfagligt, tværregionalt samarbejde
 • Videre- og efteruddannelse af alle faggrupper i klinisk immunologi
 • Profilering og synliggørelse udadtil

 

Organisering og sammensætning

Udvalgene består af en formand og et vist antal medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv. Udvalgene kan selv udpege medlemmer efter orientering til bestyrelsen.

Udvalgsmedlemmerne består af interesserede personer som arbejder for DSKI’s formål jf. masterplan. Det er ikke et krav at man er medlem af DSKI men det er en opfordring. Det er ikke et krav at alle regioner er repræsenteret i alle Nationale Udvalg, idet der er tillid til den nationale proces, men det er ønskværdigt med en bred geografisk repræsentation. Det sikres at de Nationale Udvalg repræsenteres af en blanding af eksperter/personer med erfaring indenfor fagområdet og/eller som arbejder med fagområdet i den daglige drift samt personer under speciallægeuddannelse/yngre personer med interesse i det anførte område.

Krav til medlemmerne i de Nationale Udvalg:

 • Engagement, interesse for fagområdet
 • At man yder en arbejdsindsats imellem møderne
 • At man er med til at sikre at udvalgets deadlines overholdes
 • At man bidrager ad hoc med evt. hjælp og oplæring af kolleger på egen/andre KIA
 • At man kender og efterlever DSKI’s master plan
 • At man støtter op om formanden og løfter opgaver der udbedes af denne

Formanden har ansvar for at sikre fremdrift og leverancer. Formanden har mandat til at pålægge medlemmerne opgaver. Formanden er forpligtet til at rapportere til bestyrelsen hvis arbejdet ikke har fremdrift.

De Nationale Udvalg refererer til DSKI’s bestyrelse.

 

Opgaver og ansvar

Udvalgene er forpligtiget til at informere bestyrelsen når ”noget rører på sig” inden for fagområdet. Bestyrelsen kan give udvalgene mandat til at komme med faglige anbefalinger. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til udvalgene, eksempelvis udarbejdelse af retningslinjer eller høringssvar. Derudover er udvalgene et forum for faglig sparring

Udvalgene evalueres 1 gang årligt på et fysisk møde. Her evalueres aktivitet og udvalgets impact (jf. formål).

Leverancer:

 • Årsberetning til DSKI’s generalforsamling
 • Fremmøde på et årligt fysisk møde. Her medbringer udvalgene et forslag til et driftsmæssigt udviklingstiltag, forslag til best practice samt evt. udfordringer. Udover DSKI skal OTCD være til stede på dette møde mhp at diskutere/evaluere tiltag som har betydning for driften
 • Input til nyhedsbrev på hjemmesiden i henhold til en turnusordning, som fastsættes af bestyrelsen (et eksempel på en god historie)
 • Udarbejdelse af vejledninger, nationale anbefalinger og lign. skal ske efter aftale med DSKI’s bestyrelse og godkendes af DSKI’s bestyrelse. Dette gælder også vejledninger udarbejdet i samarbejde med andre faglige selskaber/organisationer. Ved henvendelse fra andre faglige selskaber/organisationer om udarbejdelse af vejledning/anbefaling og lignende skal denne henvendelse videresendes til DSKI’s bestyrelse
 • Samarbejde med Uddannelsesudvalg og delkursusledere for HU-kurser mhp. høj faglig post-graduat uddannelse i specialet

Mødestruktur og arbejdsform

Form og struktur af møder fastlægges af de enkelte udvalg, men det er et krav at der er mødeaktivitet. Som minimum skal det Nationale Udvalg mødes 1 gang årligt og drøfte om udvalget fortsat har en eksistensberettigelse og i givet fald, om udvalget har den mest hensigtsmæssige medlemssammensætning