22. APPENDIKS 5: Standardbesvarelser

A5.800 Identifikation

A5.800 Identifikation
Patienten er registreret med et [erstatningspersonnummer, katastrofenumer]. Så snart patientens navn og personnummer
kendes, skal der tages nye prøver til blodtypebestemmelse og
[BAC-/BF-test].

A5.700 Stamcelletransplantation

A5.700 Stamcelletransplantation
Patientens blodtype før stamcelletransplantation: [AB0 og RhD
blodtype].
Donors blodtype: [AB0 og RhD blodtype].

Allogen stamcelletransplantation: [dato].
Ved transfusion gives erytrocytter af blodtype [AB0 og RhD
blodtype], trombocytter af [AB0 og RhD blodtype] og plasma af
[AB0 og RhD blodtype].
Autolog stamcelletransplantation: [dato].

A5.600 Trombocytter

A5.600 Trombocytter
Der er påvist trombocytantistof anti-HPA-[betegnelse].
Trombycyttype: HPA-[betegnelse].
Ved transfusion gives HPA-[betegnelse] negative trombocytter.

A5.560 Antenatal genomisk blodtypebestemmelse

A5.560 Antenatal genomisk blodtypebestemmelse
Fosteret er RHD [pos, neg].
Fosterets RHD type kan ikke bestemmes. RhD profylakse anbefales.
Fosterets RHD type kan ikke bestemmes, da moderen har en
RHD variant. RhD profylakse anbefales.
Mand til [den gravides navn og personnummer] er fundet homozygot for RHD genet.
Mand til [den gravides navn og personnummer] er fundet heterozygot for RHD genet.
[betegnelse] gen er påvist på føtalt DNA i maternelt plasma.
Der er risiko for hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt.
[betegnelse] gen er ikke påvist på føtalt DNA i maternelt plasma. Der er ikke risiko for hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt.
Analyser for [betegnelse] gen gav inkonklusivt resultat. Nye
prøver [lokal rekvireringskode] på moderen udbedes.

A5.500 Mor-barn

 

 

A5.500 Mor-barn
A5.501 Irregulære erytrocytantistoffer, der kan forårsage HDFN, jf. tabel A5.2.
Påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares som beskrevet
i A5.241.
Titer anti-[betegnelse]: [værdi].
Erytrocytantistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt.
Den gravide bør henvises til [betegnelse].
A5.502  Irregulære erytrocytantistoffer, der ikke kan forårsage HDFN, jf. tabel A5.2.
Påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares, som beskrevet i A5.241.
Erytrocytantistoffet kan ikke forårsage hæmolytisk sygdom hos
foster og nyfødt.
A5.503 Tidligere påviste erytrocytantistoffer i forbindelse med graviditet.
Tidligere påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares som
beskrevet i A5.242.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel A5.2

 

 

Antistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos barnet Antistoffet kan muligvis forårsage hæmolytisk sygdom hos barnet Antistoffet er uden betydningfor det ventede barn
Rh
Kell
Duffy
Kidd
PP1P
k
S, s, U
Mia
Diego
Rd
Wra
A, B, H (Bombay)
Lua
M
Wu
Lub
Colton
Sc1
Lan
Jra
Vel
Bg
Chido/Rodgers
Cost
JMH
Knops
Lewis
Xg
A1
N
P1
H
LW
Gerbich
Dombrock
Cartwright
Cromer
Sc2
Indian
Ata
Sda
A5.510 Tilført anti-D
Erytrocytantistof: Positiv. Der er påvist erytrocytantistof anti-D,
som formentlig skyldes RhD immunprofylakse givet
[DDMMÅÅÅÅ].
Der skal udføres BF-test eller BAC-test kan udføres (hvis RhD
negativ antistofscreentest anvendes).
A5.520 AB0 immunisering
Titer anti-[betegnelse]: [værdi].
A5.530 Barnefar-prøve
Fænotype: [betegnelse]
A5.540 Barne-prøve
Barnet bør observeres for hæmolytisk sygdom hos nyfødte
pga. anti-[betegnelse].
Den positive DAT skyldes formentlig, at moderen har fået RhD
profylakse.
Den positive DAT tyder på AB0 immunisering af moderen.
Barnet er RhD [pos, neg].
AB0 typen kan ikke bestemmes. Blodprøven indeholder sandsynligvis en blanding af moderens og barnets blod.
A5.550 Øvrige svartekster i forbindelse med mor-barn
Følgende blodprøve udbedes på barnefar: [lokal rekvireringskode]. På rekvisitionen bedes henvist til [kvindens personnummer].
Ny blodprøve udbedes i graviditetsuge: [angiv uge].
Følgende blodprøve udbedes på mor: [lokal rekvireringskode].
Erytrocytantistoffer er af [IgG, IgM] karakter.
RhD profylakse anbefales til moderen [moderens personnummer].
RhD profylakse skal ikke gives til moderen [moderens personnummer].Der er påvist en RhD variant. Den gravide skal betragtes som
RhD neg.
Der er påvist trombocytantistof [betegnelse]. Antistoffet kan
forårsage alloimmun neonatal trombocytopeni hos fosteret/barnet.

A5.740 Hæmolyseundersøgelser

 

A5.740 Hæmolyseundersøgelser
Donath-Landsteiner test: [Positiv, Negativ].
Der er påvist et bifasisk, komplementaktiverende antistof med
specificitet for P. Foreneligt med paroksystisk kuldehæmoglobinuri (PCH).
Ved flowcytometrisk undersøgelse for ekspression af [CD55,
CD59, CD16, CD14, CD58, CD24, CD 66] på [erytrocytter, monocytter, lymfocytter, trombocytter] er påvist [normal, nedsat
ekspression]. Fundet er [forenligt med, understøtter ikke] diagnosen paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH).
Ved flowcytometrisk undersøgelse er der fundet [normal, nedsat] binding af FLAER (muteret ikke lyserende form af proaerolysin) til granulocytter. Fundet er [forenligt med, understøtter
ikke] diagnosen paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH).

A5.300 Transfusionskomplikation

 

 

A5.300 Transfusionskomplikation
A5.310 Akut hæmolytisk transfusionskomplikation (under 24 timer)
Der er ikke påvist uforlig eller anden blodtypeserologisk årsag
til patientens transfusionskomplikation [DDMMÅÅÅÅ].
A5.320 Forsinket hæmolytisk transfusionskomplikation (24 timer – 28 døgn)
Der er påvist erytrocytantistof anti-[betegnelse].
Patienten er transfunderet med [betegnelse]-positive erytrocytkomponenter.
Patienten bør observeres for hæmolytisk transfusionskomplikation.
Der er påvist [betegnelse]-positive donorerytrocytter. Overlevelsen af disse er nedsat pga. anti-[betegnelse]. Patienten skal
observeres for hæmolytisk transfusionskomplikation.
A5.330 Øvrige tekster i forbindelse med transfusionskomplikation
Undersøgelse for leukocytantistoffer er endnu ikke afsluttet.
Endeligt svar følger.
Der er ikke påvist [HLA eller leukocyt]-antistoffer.
Der er påvist [HLA eller leukocyt]-antistoffer.Antistofferne har ingen transfusionsmæssig konsekvens.
IgA indhold i plasma [koncentration].
Patienten har IgA mangel.
Der kan ikke påvises anti-IgA.
Der er påvist anti-IgA.
Ved transfusion gives blodkomponenter uden IgA indhold.

A5.270 Direkte antiglobulintest (DAT)

A5.270 Direkte antiglobulintest (DAT)
Direkte antiglobulintest: [Positiv, Negativ].
Direkte antiglobulintest: anti-IgG [Positiv, Negativ] og anti-C3
[Positiv, Negativ].
Direkte antiglobulintest: anti-[valgfri] [Positiv, Negativ].
Der er påvist [IgG, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM, C3d, C3b] på erytrocytterne.
Positiv DAT kan bl.a. ses ved immunhæmolytisk anæmi, autoimmune sygdomme, medikamentel behandling og immundysregulatoriske tilstande.

A5.260 Kuldeagglutinintiter

 

A5.260          Kuldeagglutinintiter
Kuldeagglutinintiter: Ikke forhøjet.
Kuldeagglutinintiter: Forhøjet. Titer: [værdi].
Ved kuldeagglutinintiter ≥ 256: Blodkomponenter skal gives
gennem blodvarmer.
Strikte 37° C anvendes som forligelighedsteknik (intern tekst).

A5.200 Blodtypeserologi

 

 

A5.200 Blodtypeserologi
A5.205 Blodtypebestemmelse (AB0 og RhD)
A RhD pos, A RhD neg, B RhD pos, B RhD neg, AB RhD pos, AB
RhD neg, 0 RhD pos, 0 RhD neg
Svag A blodtype: [A2, A3, Ax] (intern tekst).
Svag B blodtype (intern tekst).
AB0 type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal gives 0
erytrocytter og AB plasma.
RhD type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal som hovedregel gives RhD neg erytrocytter.
AB0 og RhD type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal gives 0 RhD neg erytrocytter og AB plasma.
Der er påvist en RhD variant. Patienten skal betragtes som RhD
[pos, neg].
Der er påvist en RhD variant [konventionel betegnelse] (intern
tekst).
Regulære erytrocytantistoffer kan ikke påvises.Patientens erytrocytter har udover A-antigener også Bantigenlignende strukturer. Fænomenet kan være forbigående
(intern tekst).
Patientens erytrocytter er polyagglutinable pga. [T eller Tn] omdannelse (intern tekst).
A5.210 Øvrige blodtyper
Fænotype: [konventionel betegnelse] (intern tekst).
Erytrocytfænotype kan ikke bestemmes. Blodprøven indeholder en blanding af patient- og donorerytrocytter.
A5.220 Screentest for irregulære erytrocytantistoffer
Irregulære erytrocytantistoffer: [Positiv, Negativ].
A5.230 Forligelighedsundersøgelse/BAC-/BF-test
BAC-/BF-test gyldig til [TT:MM-DDMMÅÅÅÅ].
A5.240 Antistofidentifikation
A5.241 Specifikt irregulært erytrocytantistof
Irregulært erytrocytantistof: [Positiv]. Der er påvist irregulært
erytrocytantistof anti-[betegnelse]. BF-test skal udføres.
A5.242 Tidligere påvist irregulært erytrocytantistof
Irregulært erytrocytantistof: [Negativ]. Anti-[betegnelse] kan
ikke længere påvises. BAC-test skal udføres eller BF-test skal
udføres jf. tabel 5.1.
A5.243 Irregulært erytrocytantistof med ukendt specificitet
Irregulært erytrocytantistof: [Positiv]. Der er påvist irregulært
erytrocytantistof med ukendt specificitet. BF-test skal udføres.
A5.245 Øvrige tekster i forbindelse med irregulære erytrocytantistoffer
Forligelige erytrocytkomponenter er svære at fremskaffe.
Forligelige erytrocytkomponenter kan ikke fremskaffes. Ved
behov for transfusion kontaktes blodbanken.Erytrocytkomponenter skal bestilles minimum [antal] dage før
transfusion.

Tabel A5.1

Antistoffet har
klinisk betydning
Antistoffet kan have
klinisk betydning
Antistoffet har klinisk
betydning, hvis reaktivt
ved 37 °C
Antistoffet har ikke
klinisk betydning
A, B, H (Bombay)
Rh
Kell
Duffy
Kidd
P og PP1P
k
S, s, U
Vel
Diego
Ata
Colton
Dombrock
Gerbich
Indian
Jrb
Lan
LW
Scianna
Yt
Wra
A1
H
Lea
M, N
P1
Sda
LUa
Bg
Chido/Rodgers
Cost
JMH
Knops
Leb
Xga
A5.250 Erytrocyt-autoantistof
Der er påvist erytrocyt-autoantistof.
Uden kendt specificitet eller auto-anti-[betegnelse] (intern
tekst).
Der er forøget risiko for hæmolytisk transfusionskomplikation.
Der er påvist antistof mod erytrocytbundet [medikament]. Foreneligt med medikamentielt betinget autoimmun hæmolytisk
anæmi.

A5.100 Indledning

A5.100 Indledning
A5.101 Standardbesvarelser skal lette tolkningen af blodtypeserologiske undersøgelser, sikre enslydende svar på landsplan og dermed øge kvaliteten af patientbehandlingen.
A5.102  Indholdet i standardbesvarelser skal formuleres, så det er målrettet modtageren af svaret, dvs. lægen, sygeplejersken eller
jordemoderen.
A5.103  Standardbesvarelserne er opbygget, så de enkelte sætninger
kan sammensættes til et samlet svar.
A5.105  Tekster til internt brug i laboratoriet er markeret (intern tekst)
nedenfor.