15.900 Udlevering af bestrålede blodkomponenter

  15.900 Udlevering af bestrålede blodkomponenter Ved transfusion af celleholdige blodkomponenter tilføres recipienten immunkompetente celler (lymfocytter). Hos recipienter med normalt immunforsvar destrueres de transfunderede lymfocytter hurtigt, medmindre der er stor […]

15.800 Udlevering af blodkomponenter til børn

15.800 Udlevering af blodkomponenter til børn 15.801 Ved intrauterin transfusion og transfusion til neonatale og børn under 3 måneder bør det tages i betragtning at børn: har et mindre blodvolumen. […]

15.700 Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser

15.700 Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser 15.701 I hastesituationer, hvor blod udleveres på vital indikation, uden at der er udført forligelighedsundersøgelse og/eller obligatoriske smittemarkørundersøgelser, skal det skriftligt oplyses på […]

15.601 Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter

15.601 Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter Her forstås udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter til en recipient, for hvem der ikke foreligger blodtypebestemmelse. Ved akut udlevering uden at der foreligger […]

15.600 Akut udlevering af erytrocytkomponenter

15.600 Akut udlevering af erytrocytkomponenter Her forstås udlevering af erytrocytkomponenter til en recipient, for hvem der ikke foreligger blodtypebestemmelse og gyldig BAC/BF-test. Hvis der hverken foreligger blodtypebestemmelse eller gyldig BAC/BF-test, […]

15.500 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

    15.500 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype 15.501 I akutte situationer eller ved lokal mangel på blodtypespecifikke blodkomponenter, kan det være nødvendigt at transfundere med blodkomponenter af anden […]

15.400 Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter

15.400 Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter 15.401 Det tilstræbes at transfundere blodkomponenter blodtypespecifikt. Det vil sige at recipientens og blodkomponentens AB0 og RhD type skal være overensstemmende.

15.300 Udlevering af blod og blodkomponenter

    15.300 Udlevering af blod og blodkomponenter 15.310 Blodcenteret skal disponere og udlevere de til rådighed værende blodkomponenter alene ud fra lægelige kriterier. Der må således ikke tages hensyn […]

15.200 Rekvisition af blodkomponenter

15.200 Rekvisition af blodkomponenter 15.210 Rekvisition af blodkomponenter skal så vidt muligt foreligge skriftligt/elektronisk med angivelse af entydige persondata på den patient, som ønskes transfunderet, og de rekvirerede blodkomponenters art, […]

15.100 Ordination af blodkomponenter

  15.100 Ordination af blodkomponenter 15.110 Ordination af blod og blodkomponenter skal altid foreligge og er en lægelige opgave, der skal være baseret på en konkret vurdering af patientens transfusionsbehov. […]