15. KAPITEL 15: Ordination, Rekvisition Og Udlevering Af Blod Og Blodkomponenter

15.900 Udlevering af bestrålede blodkomponenter

 

15.900

Udlevering af bestrålede blodkomponenter

Ved transfusion af celleholdige blodkomponenter tilføres recipienten immunkompetente celler (lymfocytter). Hos recipienter med normalt immunforsvar destrueres de transfunderede
lymfocytter hurtigt, medmindre der er stor HLA-lighed mellem
donor og recipient (donor HLA-homozygot for haplotype, der
deles med recipient). Hos immundefekte recipienter kan de
transfunderede donorlymfocytter proliferere og reagere med
uforligelige HLA-antigener på recipientens celler og forårsage
en Transfusionsassocieret Graft Versus Host reaktion (TA-GvH).
Komplikationen er beskrevet i forbindelse med erytrocyt-,
trombocyt- og granulocyttransfusioner, men ikke ved transfusion med optøet frisk frosset plasma og kryopræcipitat. Anvendelse af γ-bestrålede celleholdige blodkomponenter forebygger effektivt TA-GvHD. Ved γ-bestråling af blodkomponen-ter med en dosis på min. 25 Gy sker en beskadigelse af cellernes DNA, hvorved lymfocytterne mister evnen til deling. Leukocytdepletering reducerer risikoen for TA-GvHD betydeligt,
men ikke fuldstændigt.
15.901 Absolutte indikationer

 • HLA-udvalgte blodkomponenter
 • medfødt immundefekt
 • intrauterin transfusion
 • allogen stamcelletransplantation 14 dage før planlagt
  transplantation til mindst 1 år efter transplantation.
 • transfusion med blodkomponenter fra 1. eller 2. grads
  slægtninge
15.902 Relative indikationer

 • udskiftningstransfusion. Har barnet fået intrauterin
  transfusion, skal der gives bestrålet blod.
 • transfusion til præmature børn. Da oplysninger om
  præmaturitet sjældent tilgår blodcentret, kan det vælges at give bestrålet blod til alle børn < 3 mdr.
 • mb. Hodgkin og behandling med purinanaloger
 • erhvervet immundefekt (dog ikke AIDS, men massiv
  immunsuppressiv behandling, herunder behandling
  med purinanaloger (fludarabin, cladribin, clofarabin,
  deoxycoformicin), alemtuzumab (anti-CD52) og antitymocytglobulin (ATG).
 • autolog stamcelletransplantation. Under stamcellehøst
  og fra konditionering til mindst 3 måneder efter transplantation.
15.903  Bestrålingen beskadiger erytrocytterne, hvilket bla. medfører
øget kaliumlækage fra erytrocytterne til opbevaringsvæsken.
Opbevaringstiden på bestrålede erytrocytkomponenter er derfor nedsat:

 • der anvendes højst 14 døgn gamle erytrocytkomponenter, der opbevares højst 28 døgn efter tapningen.
 • til intrauterin transfusion og udskiftningstransfusion
  anvendes højst 5 døgn gamle erytrocytkomponenter,
  der opbevares i højst 1 døgn efter bestråling.
 • til transfusion af børn < 3 måneder anvendes højest 10
  døgn gamle erytrocytkomponenter, der opbevares i højest 2 døgn efter bestråling.
15.905 Trombocytterne beskadiges noget mindre ved den angivne bestråling og er holdbare indtil normal uddateringsdato.
15.906  Som kontrol på korrekt bestråling anvendes en stråleindikator
(dosimeter) påklæbet blodkomponenten. Indikatoren skifter
farve eller tekst (fra NOT IRRADIATED til IRRADIATED) ved korrekt stråledosis.

15.800 Udlevering af blodkomponenter til børn

15.800

Udlevering af blodkomponenter til børn

15.801 Ved intrauterin transfusion og transfusion til neonatale og børn
under 3 måneder bør det tages i betragtning at børn:

 • har et mindre blodvolumen. Transfusionshastigheden
  bør kontrolleres for at undgå store udsving i blod volumen
 • har reduceret metabolisk kapacitet
 • har højere hæmatokrit
 • har tendens til hyperkaliæmi
 • producerer sjældent regulære antistoffer (anti-A/antiB)
 • kan have anti-A eller anti-B (IgG) overført fra moderen
 • kan have antistofferne overført fra moderen, der er rettet mod erytrocytter, leukocytter eller trombocytter
 • kan have endnu ikke diagnosticeret sygdom, der medfører indikation for bestrålede blodkomponenter, se
  også 15.460.
15.802  Ved antistoffer i moderens blod skal blodkomponenterne være
negative for de(t) aktuelle antigen(er).
15.803  Blodkomponenter til børn kan deles i mindre portioner (børneportioner).

15.700 Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser

15.700

Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser

15.701 I hastesituationer, hvor blod udleveres på vital indikation,
uden at der er udført forligelighedsundersøgelse og/eller obligatoriske smittemarkørundersøgelser, skal det skriftligt oplyses
på blodkomponenten, at blodet er udleveret uden forligelig-hedsundersøgelse resp. ikke er undersøgt for obligatoriske
smittemarkører.

15.601 Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter

15.601

Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter

Her forstås udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter til
en recipient, for hvem der ikke foreligger blodtypebestemmelse.
Ved akut udlevering uden at der foreligger blodtypebestemmelse på recipienten, kan udleveres trombocytkomponenter af
alle blodtyper og plasmakomponenter af type AB eller type A
med lavtitret anti-B. Der kan umiddelbart udleveres RhD positive komponenter, hvis recipienten er en mand eller kvinde
over 50 år.

Tabel 15.1 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

 

Recipientblodtype Komponentblodtype
Erytrocytkomponent Plasmakomponent Trombocytkomponent
O O O, A, B, AB Kan gives uafhængigt af
AB0 blodtype. Bedste
effekt opnås ved AB0
major forlig.
Obs. aferesetrombocytter mht. indhold af plasma ved AB0 minor uforlig
og recipienter under 7 år.
A A, O A, AB
B B, O B, AB
AB O, A, B, AB AB
RhD neg RhD neg
Ved lavt lager:
evt. RhD pos til mænd
uanset alder og til
kvinder over 50 år*
– Plasma der har
været frosset:
RhD neg, RhD pos
– Plasma der ikke
har været frosset:
RhD neg, RhD pos§
RhD neg, RhD pos§
RhD pos RhD pos, RhD neg
K neg/K ukendt K neg til kvinder under 50 år#
*Udlevering af RhD pos erytrocytkomponenter til RhD neg recipient kræver en vurdering af immuniseringsstatus. Hvis recipienten har eller har haft et immunt anti-D, udleveres kun RhD neg erytrocytkomponenter.
Hvis recipienten har en nylig immuniseringsrisiko (fx tidligere udlevering af RhD pos produkter,) bør udleveringen af RhD pos erytrocytkomponenter, forudgås af en erytrocytantistofscreentest. Hvis der udleveres større mængder RhD pos erytrocytkomponenter skal opfølgning overvejes mhp. evt. forsinket hæmolytisk transfusionskomplikation. § Overvej RhD immunprofylakse ved transfusion af RhD pos trombocytkomponent eller plasma, der aldrig har været frosset til RhD neg recipient (immuniseringsrisiko < 5 %). Dette gælder især, hvis recipienten er kvinde og under 50 år. 250-300ug anti-D rækker til mindst 10 portioner plasma-/trombocytkomponenter.
# Prioriteres lavere end RhD typen.

15.600 Akut udlevering af erytrocytkomponenter

15.600

Akut udlevering af erytrocytkomponenter

Her forstås udlevering af erytrocytkomponenter til en recipient, for hvem der ikke foreligger blodtypebestemmelse og
gyldig BAC/BF-test.
Hvis der hverken foreligger blodtypebestemmelse eller gyldig
BAC/BF-test, bør der alene udleveres erytrocytkomponenter af
typen 0 RhD negativ.
Hvis der alene foreligger blodtypebestemmelse, bør der udleveres erytrocytkomponenter af type 0 med RhD type svarende
til recipientens.
I begge situationer kan der udleveres erytrocytkomponenter af
typen RhD positiv til recipienter, som er RhD negative eller
hvor RhD typen er ukendt, hvis recipienten er en mand eller en
kvinde over 50 år. Det forudsætter at recipienten ikke har eller
har haft immunt anti-D. Der skal for RhD negative recipienter
foretages vurdering af erytrocytserologisk follow-up mhp. diagnostik og behandling af forsinket hæmolyse som følge af nydannelse af anti-D.
Hvis recipienten er en pige eller en kvinde under 50 år, bør der
om muligt udleveres erytrocytkomponenter af typen K negativ,
hvis recipienten er K negativ eller recipientens K type er
ukendt.

15.500 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

 

 

15.500

Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

15.501 I akutte situationer eller ved lokal mangel på blodtypespecifikke blodkomponenter, kan det være nødvendigt at transfundere
med blodkomponenter af anden AB0 og/eller RhD type end recipientens. Se tabel 15.1 for mulige kombinationer.
15.502  Hvis blodkomponenter af anden AB0 og/eller RhD blodtype
end recipientens udleveres, skal blodcentret fagligt indestå for
valget og gøre den transfusionsgivende læge eller sygeplejerske skriftligt opmærksom på, at den pågældende blodkomponent kan anvendes til recipienten.
Undtaget herfra er erytrocyt- og trombocytkomponenter af type 0 RhD negativ og plasma af type AB, hvis disse blodkomponter udleveres akut eller afhentes fra decentralt lager (fx eksternt køleskab, ambulance).
15.503 Der opnås den største effekt (stigning i trombocyttal) ved behandling med trombocytkomponent, hvis denne er AB0 major
forligeligt med recipienten. Major uforligelig trombocytkomponent udgør ikke i sig selv en transfusionsmæssig risiko.Transfusion af AB0 major uforligelige trombocytkomponent (fx
A trombocytkomponent til recipient af blodtype B eller 0) bør
således begrænses til situationer, hvor det er nødvendigt som
følge af lagersituationen.

15.400 Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter

15.400

Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter

15.401 Det tilstræbes at transfundere blodkomponenter blodtypespecifikt. Det vil sige at recipientens og blodkomponentens AB0 og
RhD type skal være overensstemmende.

15.300 Udlevering af blod og blodkomponenter

 

 

15.300

Udlevering af blod og blodkomponenter

15.310 Blodcenteret skal disponere og udlevere de til rådighed værende blodkomponenter alene ud fra lægelige kriterier. Der må således ikke tages hensyn til recipienternes nationalitet, race,
religion, økonomiske forhold eller lignende.
15.320  Blod og blodkomponenter leveres til blodcentrets fremstillingspris (kostpris) – med tillæg af administrationsudgifter og
evt. hospitalets overhead
15.330 Ved udlevering af blodkomponenter fra bemandet blodbank/bloddepot, hvor blodkomponenterne ikke er pakket i
plomberet transportkasse, skal afhenter medbringe patientens
navn og personnummer på skrift.
15.331 Ved udlevering til navngivne patienter på andre institutioner
eller matrikler, hvor blodet ikke modtages og videreekspederes
af en lokal blodbank, skal der anvendes plomberet transportkasse. Der kan medtages blod til flere patienter med samme
transport forudsat, at der anvendes en plomberet transportkasse per patient.
15.332  Ved udlevering af blod til transportfirmaer (Falck, taxiselskaber, kurérfirmaer eller lignende), skal blodet være anbragt i
plomberede transportkasser. Hvis chaufføren ikke er i uniform
eller personligt kendt af det personale, der udleverer blodet,
skal han/hun identificere sig.
15.333 Personalet, der transporterer blod skal være behørigt orienteret om, at blod skal leveres uden ophold til en person på den
rekvirerende afdeling.
15.334  Normalt bør der kun udleveres blod til én patient af gangen,
idet anden procedure erfaringsmæssigt øger risikoen for forbytninger. Hvis det sikres, at procedurer for korrekt identifikationskontrol ved opsætning af blod efterleves, kan der udleveres blod til flere patienter ad gangen.
15.335  Hvis afhentningen af reserverede blodkomponenter finder sted
fra et ubemandet bloddepot, skal den, der afhenter, være specielt omhyggelig med sammenligningen af de medbragte recipientdata og data på de valgte blodkomponenter i bloddepotet. Den, der afhenter blodet, skal have modtaget undervisning
i procedurerne. Undervisningen skal dokumenteres.
15.336 Udlevering kan foretages via Pneumatic Tube System (PTS; rørpost).
15.340  Blodbanken skal ved udleveringen registrere data på den patient, som blodet udleveres til, således at der sikres sporbarhed
mellem donor og recipient.
15.341  Blodbanken skal ved udleveringen sikre, at blodkomponenten
er den rigtige til patienten. Dette gøres ved at sikre, at:

 • der er overensstemmelse mellem identitet på patient,
  blodkomponent og følgeseddel
 • der er overensstemmelse mellem blodtype på patient
  og blodkomponent
 • der er fundet forligelighed mellem angivne patient og
  blodkomponent
 • holdbarheden på blodkomponenten ikke er overskredet
 • blodkomponenten svarer til det bestilte og de krav der
  måtte være til blodkomponenten (fx bestrålet).
15.342  Ved udleveringen af blodkomponenter, der skal anvendes til
blodtransfusion, skal en følgeseddel være fastgjort til blodkomponenter. Den skal indeholde

 • patientens navn og personnummer
 • blodkomponentens navn
 • blodbankens identitet
 • tappenummer og komponentkode
 • udleveringstidspunkt
 • forligelighedsundersøgelsens konklusion
 • rubrik til underskrift for den, der er ansvarlig for transfusionen og for kontrollanten
 • rubrik til oplysninger om eventuel komplikation under
  eller efter transfusionen.
15.351  Blodkomponent og følgeseddel må ikke indeholde oplysninger,
der umiddelbart kan identificere donor.
15.352 Følgeseddelen skal efter transfusionens afslutning sendes tilbage til blodbanken med angivelse af eventuelle komplikationer, så disse kan registreres i blodbanken.
15.353 Blodbanken bør have et system, der sikrer, at ikke-returnerede
følgesedler efterspørges. Følgesedler fra andre blodbankers
produkter må ikke tilbagesendes, når de er påført recipientdata. Recipientdata vedrørende portionernes anvendelse, trans-fusionsforløbet og evt. transfusionskomplikationer skal opbevares i den blodbank, i hvis regi transfusionen er foretaget og
på en sådan måde, at der er sporbarhed mellem recipient,
transfusionstidspunkt, blodkomponentens navn, tappenummer, komponentkode og producentens navn. Det påhviler den
blodbank, som har leveret komponenten resp. halvfabrikata til
komponenten at opbevare oplysninger, som kan identificere
donor ud fra det originale tappenummer.
15.354  Returnering af følgesedlen kan erstattes af elektronisk udveksling af information.
15.380 Blodbanken skal opbevare en prøve af det udleverede blod (pilotglas) i mindst 24 timer efter transfusionen har fundet sted
med henblik på eventuel efterundersøgelse af transfusionskomplikationer.

15.200 Rekvisition af blodkomponenter

15.200

Rekvisition af blodkomponenter

15.210 Rekvisition af blodkomponenter skal så vidt muligt foreligge
skriftligt/elektronisk med angivelse af entydige persondata på
den patient, som ønskes transfunderet, og de rekvirerede
blodkomponenters art, mængde og evt. tidspunkt for deres
anvendelse, samt oplysning om rekvirenten. Der skal anvendes
sikker mundtlig kommunikation (afsender giver besked, modtager gentager besked, afsender lytter og sikrer sig at beskeden
er korrekt forstået).
15.211  Hvis blodkomponenter rekvireres telefonisk fra blodbankens
udlevering, skal blodbankens personale under telefonsamtalen
notere patientens navn og personnummer, arten og mængden
af det bestilte og tidspunkt for afhentning samt afdelingen,
hvortil det rekvirerede skal leveres.
15.220 Der skal ved rekvisition af erytrocytholdige blodkomponenter
foreligge en blodtypebestemmelse og en gyldig forligelighedsundersøgelse forud for transfusion (se kapitel 13).
15.221 Der skal ved rekvisition af trombocyt- og plasmakomponenter
foreligge en blodtypebestemmelse forud for transfusion.
15.222 Ved akut rekvisition på vital indikation kan udlevering ske uden
at der foreligger blodtypebestemmelse og en gyldig forligeligehedsundersøgelse, se 15.402.

15.100 Ordination af blodkomponenter

 

15.100

Ordination af blodkomponenter

15.110 Ordination af blod og blodkomponenter skal altid foreligge og
er en lægelige opgave, der skal være baseret på en konkret
vurdering af patientens transfusionsbehov. Ordination, indikation samt informeret samtykke af behandling med blod og
blodkomponenter skal indføres i patientens journal jf. Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om blodtransfusion.