15.300

Udlevering af blod og blodkomponenter

15.310 Blodcenteret skal disponere og udlevere de til rådighed værende blodkomponenter alene ud fra lægelige kriterier. Der må således ikke tages hensyn til recipienternes nationalitet, race,
religion, økonomiske forhold eller lignende.
15.320  Blod og blodkomponenter leveres til blodcentrets fremstillingspris (kostpris) – med tillæg af administrationsudgifter og
evt. hospitalets overhead
15.330 Ved udlevering af blodkomponenter fra bemandet blodbank/bloddepot, hvor blodkomponenterne ikke er pakket i
plomberet transportkasse, skal afhenter medbringe patientens
navn og personnummer på skrift.
15.331 Ved udlevering til navngivne patienter på andre institutioner
eller matrikler, hvor blodet ikke modtages og videreekspederes
af en lokal blodbank, skal der anvendes plomberet transportkasse. Der kan medtages blod til flere patienter med samme
transport forudsat, at der anvendes en plomberet transportkasse per patient.
15.332  Ved udlevering af blod til transportfirmaer (Falck, taxiselskaber, kurérfirmaer eller lignende), skal blodet være anbragt i
plomberede transportkasser. Hvis chaufføren ikke er i uniform
eller personligt kendt af det personale, der udleverer blodet,
skal han/hun identificere sig.
15.333 Personalet, der transporterer blod skal være behørigt orienteret om, at blod skal leveres uden ophold til en person på den
rekvirerende afdeling.
15.334  Normalt bør der kun udleveres blod til én patient af gangen,
idet anden procedure erfaringsmæssigt øger risikoen for forbytninger. Hvis det sikres, at procedurer for korrekt identifikationskontrol ved opsætning af blod efterleves, kan der udleveres blod til flere patienter ad gangen.
15.335  Hvis afhentningen af reserverede blodkomponenter finder sted
fra et ubemandet bloddepot, skal den, der afhenter, være specielt omhyggelig med sammenligningen af de medbragte recipientdata og data på de valgte blodkomponenter i bloddepotet. Den, der afhenter blodet, skal have modtaget undervisning
i procedurerne. Undervisningen skal dokumenteres.
15.336 Udlevering kan foretages via Pneumatic Tube System (PTS; rørpost).
15.340  Blodbanken skal ved udleveringen registrere data på den patient, som blodet udleveres til, således at der sikres sporbarhed
mellem donor og recipient.
15.341  Blodbanken skal ved udleveringen sikre, at blodkomponenten
er den rigtige til patienten. Dette gøres ved at sikre, at:

 • der er overensstemmelse mellem identitet på patient,
  blodkomponent og følgeseddel
 • der er overensstemmelse mellem blodtype på patient
  og blodkomponent
 • der er fundet forligelighed mellem angivne patient og
  blodkomponent
 • holdbarheden på blodkomponenten ikke er overskredet
 • blodkomponenten svarer til det bestilte og de krav der
  måtte være til blodkomponenten (fx bestrålet).
15.342  Ved udleveringen af blodkomponenter, der skal anvendes til
blodtransfusion, skal en følgeseddel være fastgjort til blodkomponenter. Den skal indeholde

 • patientens navn og personnummer
 • blodkomponentens navn
 • blodbankens identitet
 • tappenummer og komponentkode
 • udleveringstidspunkt
 • forligelighedsundersøgelsens konklusion
 • rubrik til underskrift for den, der er ansvarlig for transfusionen og for kontrollanten
 • rubrik til oplysninger om eventuel komplikation under
  eller efter transfusionen.
15.351  Blodkomponent og følgeseddel må ikke indeholde oplysninger,
der umiddelbart kan identificere donor.
15.352 Følgeseddelen skal efter transfusionens afslutning sendes tilbage til blodbanken med angivelse af eventuelle komplikationer, så disse kan registreres i blodbanken.
15.353 Blodbanken bør have et system, der sikrer, at ikke-returnerede
følgesedler efterspørges. Følgesedler fra andre blodbankers
produkter må ikke tilbagesendes, når de er påført recipientdata. Recipientdata vedrørende portionernes anvendelse, trans-fusionsforløbet og evt. transfusionskomplikationer skal opbevares i den blodbank, i hvis regi transfusionen er foretaget og
på en sådan måde, at der er sporbarhed mellem recipient,
transfusionstidspunkt, blodkomponentens navn, tappenummer, komponentkode og producentens navn. Det påhviler den
blodbank, som har leveret komponenten resp. halvfabrikata til
komponenten at opbevare oplysninger, som kan identificere
donor ud fra det originale tappenummer.
15.354  Returnering af følgesedlen kan erstattes af elektronisk udveksling af information.
15.380 Blodbanken skal opbevare en prøve af det udleverede blod (pilotglas) i mindst 24 timer efter transfusionen har fundet sted
med henblik på eventuel efterundersøgelse af transfusionskomplikationer.