15.900

Udlevering af bestrålede blodkomponenter

Ved transfusion af celleholdige blodkomponenter tilføres recipienten immunkompetente celler (lymfocytter). Hos recipienter med normalt immunforsvar destrueres de transfunderede
lymfocytter hurtigt, medmindre der er stor HLA-lighed mellem
donor og recipient (donor HLA-homozygot for haplotype, der
deles med recipient). Hos immundefekte recipienter kan de
transfunderede donorlymfocytter proliferere og reagere med
uforligelige HLA-antigener på recipientens celler og forårsage
en Transfusionsassocieret Graft Versus Host reaktion (TA-GvH).
Komplikationen er beskrevet i forbindelse med erytrocyt-,
trombocyt- og granulocyttransfusioner, men ikke ved transfusion med optøet frisk frosset plasma og kryopræcipitat. Anvendelse af γ-bestrålede celleholdige blodkomponenter forebygger effektivt TA-GvHD. Ved γ-bestråling af blodkomponen-ter med en dosis på min. 25 Gy sker en beskadigelse af cellernes DNA, hvorved lymfocytterne mister evnen til deling. Leukocytdepletering reducerer risikoen for TA-GvHD betydeligt,
men ikke fuldstændigt.
15.901 Absolutte indikationer

 • HLA-udvalgte blodkomponenter
 • medfødt immundefekt
 • intrauterin transfusion
 • allogen stamcelletransplantation 14 dage før planlagt
  transplantation til mindst 1 år efter transplantation.
 • transfusion med blodkomponenter fra 1. eller 2. grads
  slægtninge
15.902 Relative indikationer

 • udskiftningstransfusion. Har barnet fået intrauterin
  transfusion, skal der gives bestrålet blod.
 • transfusion til præmature børn. Da oplysninger om
  præmaturitet sjældent tilgår blodcentret, kan det vælges at give bestrålet blod til alle børn < 3 mdr.
 • mb. Hodgkin og behandling med purinanaloger
 • erhvervet immundefekt (dog ikke AIDS, men massiv
  immunsuppressiv behandling, herunder behandling
  med purinanaloger (fludarabin, cladribin, clofarabin,
  deoxycoformicin), alemtuzumab (anti-CD52) og antitymocytglobulin (ATG).
 • autolog stamcelletransplantation. Under stamcellehøst
  og fra konditionering til mindst 3 måneder efter transplantation.
15.903  Bestrålingen beskadiger erytrocytterne, hvilket bla. medfører
øget kaliumlækage fra erytrocytterne til opbevaringsvæsken.
Opbevaringstiden på bestrålede erytrocytkomponenter er derfor nedsat:

 • der anvendes højst 14 døgn gamle erytrocytkomponenter, der opbevares højst 28 døgn efter tapningen.
 • til intrauterin transfusion og udskiftningstransfusion
  anvendes højst 5 døgn gamle erytrocytkomponenter,
  der opbevares i højst 1 døgn efter bestråling.
 • til transfusion af børn < 3 måneder anvendes højest 10
  døgn gamle erytrocytkomponenter, der opbevares i højest 2 døgn efter bestråling.
15.905 Trombocytterne beskadiges noget mindre ved den angivne bestråling og er holdbare indtil normal uddateringsdato.
15.906  Som kontrol på korrekt bestråling anvendes en stråleindikator
(dosimeter) påklæbet blodkomponenten. Indikatoren skifter
farve eller tekst (fra NOT IRRADIATED til IRRADIATED) ved korrekt stråledosis.