15.500 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

 

 

15.500

Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

15.501 I akutte situationer eller ved lokal mangel på blodtypespecifikke blodkomponenter, kan det være nødvendigt at transfundere
med blodkomponenter af anden AB0 og/eller RhD type end recipientens. Se tabel 15.1 for mulige kombinationer.
15.502  Hvis blodkomponenter af anden AB0 og/eller RhD blodtype
end recipientens udleveres, skal blodcentret fagligt indestå for
valget og gøre den transfusionsgivende læge eller sygeplejerske skriftligt opmærksom på, at den pågældende blodkomponent kan anvendes til recipienten.
Undtaget herfra er erytrocyt- og trombocytkomponenter af type 0 RhD negativ og plasma af type AB, hvis disse blodkomponter udleveres akut eller afhentes fra decentralt lager (fx eksternt køleskab, ambulance).
15.503 Der opnås den største effekt (stigning i trombocyttal) ved behandling med trombocytkomponent, hvis denne er AB0 major
forligeligt med recipienten. Major uforligelig trombocytkomponent udgør ikke i sig selv en transfusionsmæssig risiko.Transfusion af AB0 major uforligelige trombocytkomponent (fx
A trombocytkomponent til recipient af blodtype B eller 0) bør
således begrænses til situationer, hvor det er nødvendigt som
følge af lagersituationen.