15.500

Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

15.501 I akutte situationer eller ved lokal mangel på blodtypespecifikke blodkomponenter, kan det være nødvendigt at transfundere
med blodkomponenter af anden AB0 og/eller RhD type end recipientens. Se tabel 15.1 for mulige kombinationer.
15.502  Hvis blodkomponenter af anden AB0 og/eller RhD blodtype
end recipientens udleveres, skal blodcentret fagligt indestå for
valget og gøre den transfusionsgivende læge eller sygeplejerske skriftligt opmærksom på, at den pågældende blodkomponent kan anvendes til recipienten.
Undtaget herfra er erytrocyt- og trombocytkomponenter af type 0 RhD negativ og plasma af type AB, hvis disse blodkomponter udleveres akut eller afhentes fra decentralt lager (fx eksternt køleskab, ambulance).
15.503 Der opnås den største effekt (stigning i trombocyttal) ved behandling med trombocytkomponent, hvis denne er AB0 major
forligeligt med recipienten. Major uforligelig trombocytkomponent udgør ikke i sig selv en transfusionsmæssig risiko.Transfusion af AB0 major uforligelige trombocytkomponent (fx
A trombocytkomponent til recipient af blodtype B eller 0) bør
således begrænses til situationer, hvor det er nødvendigt som
følge af lagersituationen.

 

Tabel 15.1 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

 

Recipientblodtype Komponentblodtype
Erytrocytkomponent Plasmakomponent Trombocytkomponent
O O O, A, B, AB Kan gives uafhængigt af
AB0 blodtype. Bedste
effekt opnås ved AB0
major forlig.
Obs. aferesetrombocytter mht. indhold af plasma ved AB0 minor uforlig
og recipienter under 7 år.
A A, O A, AB
B B, O B, AB
AB O, A, B, AB AB
RhD neg RhD neg
Ved lavt lager:
evt. RhD pos til mænd
uanset alder og til
kvinder over 50 år*
– Plasma der har
været frosset:
RhD neg, RhD pos
– Plasma der ikke
har været frosset:
RhD neg, RhD pos§
RhD neg, RhD pos§
RhD pos RhD pos, RhD neg
K neg/K ukendt K neg til kvinder under 50 år#
*Udlevering af RhD pos erytrocytkomponenter til RhD neg recipient kræver en vurdering af immuniseringsstatus. Hvis recipienten har eller har haft et immunt anti-D, udleveres kun RhD neg erytrocytkomponenter.
Hvis recipienten har en nylig immuniseringsrisiko (fx tidligere udlevering af RhD pos produkter,) bør udleveringen af RhD pos erytrocytkomponenter, forudgås af en erytrocytantistofscreentest. Hvis der udleveres større mængder RhD pos erytrocytkomponenter skal opfølgning overvejes mhp. evt. forsinket hæmolytisk transfusionskomplikation. § Overvej RhD immunprofylakse ved transfusion af RhD pos trombocytkomponent eller plasma, der aldrig har været frosset til RhD neg recipient (immuniseringsrisiko < 5 %). Dette gælder især, hvis recipienten er kvinde og under 50 år. 250-300ug anti-D rækker til mindst 10 portioner plasma-/trombocytkomponenter.
# Prioriteres lavere end RhD typen.