15.601 Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter

15.601

Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter

Her forstås udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter til
en recipient, for hvem der ikke foreligger blodtypebestemmelse.
Ved akut udlevering uden at der foreligger blodtypebestemmelse på recipienten, kan udleveres trombocytkomponenter af
alle blodtyper og plasmakomponenter af type AB eller type A
med lavtitret anti-B. Der kan umiddelbart udleveres RhD positive komponenter, hvis recipienten er en mand eller kvinde
over 50 år.

Tabel 15.1 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

 

Recipientblodtype Komponentblodtype
Erytrocytkomponent Plasmakomponent Trombocytkomponent
O O O, A, B, AB Kan gives uafhængigt af
AB0 blodtype. Bedste
effekt opnås ved AB0
major forlig.
Obs. aferesetrombocytter mht. indhold af plasma ved AB0 minor uforlig
og recipienter under 7 år.
A A, O A, AB
B B, O B, AB
AB O, A, B, AB AB
RhD neg RhD neg
Ved lavt lager:
evt. RhD pos til mænd
uanset alder og til
kvinder over 50 år*
– Plasma der har
været frosset:
RhD neg, RhD pos
– Plasma der ikke
har været frosset:
RhD neg, RhD pos§
RhD neg, RhD pos§
RhD pos RhD pos, RhD neg
K neg/K ukendt K neg til kvinder under 50 år#
*Udlevering af RhD pos erytrocytkomponenter til RhD neg recipient kræver en vurdering af immuniseringsstatus. Hvis recipienten har eller har haft et immunt anti-D, udleveres kun RhD neg erytrocytkomponenter.
Hvis recipienten har en nylig immuniseringsrisiko (fx tidligere udlevering af RhD pos produkter,) bør udleveringen af RhD pos erytrocytkomponenter, forudgås af en erytrocytantistofscreentest. Hvis der udleveres større mængder RhD pos erytrocytkomponenter skal opfølgning overvejes mhp. evt. forsinket hæmolytisk transfusionskomplikation. § Overvej RhD immunprofylakse ved transfusion af RhD pos trombocytkomponent eller plasma, der aldrig har været frosset til RhD neg recipient (immuniseringsrisiko < 5 %). Dette gælder især, hvis recipienten er kvinde og under 50 år. 250-300ug anti-D rækker til mindst 10 portioner plasma-/trombocytkomponenter.
# Prioriteres lavere end RhD typen.