Arkiv for Nyheder kategorien

Tilmelding som stamcelledonor på sundhed.dk

Det er nu muligt for alle borgere at melde sig som stamcelledonor med NemID på sundhed.dk.

Denne løsning er blevet til  i et regionalt samarbejde mellem de klinisk immunologiske afdelinger og Danske Stamcelledonorer Vest+Øst.

I Danmark foretages der ca. 140 allogene hæmatopoietiske stamcelletransplantationer årligt med enten et familiemedlem eller en frivillig ubeslægtet donor.

Når der benyttes ubeslægtede donorer, er det oftest donorer fra udlandet, som bliver brugt.

I Danmark er kun ca. 1 pct. af befolkningen tilmeldt som frivillig ubeslægtet stamcelledonor. Til sammenligning er ca. 10 pct. af befolkningen i Tyskland donorer, så der er formentligt et stort uudnyttet potentiale for at kunne rekruttere danske donorer og deraf i højere grad at blive selvforsynende.

Processen for at tilmelde sig som stamcelledonor via sundhed.dk er lige til.

Den potentielle donor skal besvare et elektronisk spørgeskema om helbred.

Efter godkendt besvarelse tilsendes et kit med instruktion, så donor selv kan lave et mundskrab, som efterfølgende returneres sammen med informeret samtykke til Danske Stamcelledonorer.

Når HLA type, AB0 og CMV status er analyseret, er donor tilmeldt som international stamcelledonor.

Den nye sundhed.dk løsning er et ”add-on”. Man kan således fortsat melde sig på vanlig vis via tappestederne i forbindelse med bloddonation.

Premieren på sundhed.dk løsningen markerer en ny national strategi for de regionale klinisk immunologiske afdelinger.

Hidtil har man skulle være bloddonor for også at være stamcelledonor, men dette er altså nu ikke længere en forudsætning.

Beslutningen er truffet på baggrund af internationale erfaringer, den offentlige interesse og ikke mindst teknologisk udvikling og samarbejde, der har gjort det muligt nemmere og hurtigere at kunne HLA typebestemme registerdonorer.

Projektgruppen planlægger sammen med Bloddonorerne i Danmark et reklamefremstød i efteråret i forbindelse med World Marrow Donor Day den 18. september 2021.

I mellemtiden arbejder vi på finpudsning af logistikken på henholdsvis KIA, Århus Universitetshospital og KIA, Rigshospitalet afhængigt af donors bopæl.

Hvis man har lyst til at melde sig som stamcelledonor eller bare kigge på sundhed.dk websitet, kan det findes her: https://www.sundhed.dk/borger/service/om-sundheddk/nyheder/nu-kan-du-melde-dig-som-stamcelledonor/

 

Mange hilsner fra projektgruppen

Helle Bruunsgaard og Anne Werner Hauge, Danske Stamcelledonorer Øst

Betina Sørensen og Randi Berg, Danske Stamcelledonorer Vest

Call for group leaders for the LEO Foundation Skin Immunology Research Center

Call for group leaders

The LEO Foundation Skin Immunology Research Center (SIC) will recruit 1-2 group leaders during 2021-22. We now welcome letters of interest from scientists with an outstanding track record and innovative vision for a new independent research group within the area of skin immunology.

SIC_Group Leaders_Call for Letters of Interest 2021

SIC addresses fundamental research questions within modern immunology and aims to become a platform for world-leading studies in skin immunology and inflammation. The new group leaders will establish independent research programmes within the field of immunology and skin biology/disease. The primary criteria for future group leaders are excellence in fundamental research and/or translational research and a genuine interest in interacting with other researchers at the centre in order to develop it as a research centre of excellence.

Candidates’ background includes an MD, PhD or equivalent degree, postdoctoral training and a strong track record of publications and as corresponding author published in leading journals. International networks and experience, such as training in high-quality institutions and universities globally, are meriting. Applicants must qualify for a professorship or associate professorship at the University of Copenhagen.

We offer:

 • A generous package, including salary, support for other personnel and consumables.
 • Attractive modern laboratory and offices in the heart of Copenhagen.
 • Access to cutting-edge technologies through shared-resource platforms and staff expertise in flow cytometry, single-cell sequencing, genomics, imaging and data analytics.
 • A vibrant scientific community with a strong internal synergy suited for easy collaboration and exchange with other centres and departments at the University of Copenhagen and the greater Danish scientific community.

About the centre

The LEO Foundation Skin Immunology Research Center was founded in 2019 based on a ten-year grant. It is a vibrant, internationally diverse and ambitious research environment with state-of-the-art facilities and technologies located at the Faculty of Health and Medical Sciences at the University of Copenhagen. The location on the twelfth floor of the Maersk Tower is ideal for collaboration and exchange with other centres and departments within the faculty and Copenhagen science community.

Read the full call and learn more about SIC here.

Nye læger i hoveduddannelse

Velkommen og tillykke til de nye hoveduddannelseslæger i Klinisk Immunologi!

Vi har pr. 1. marts 2021 ansat følgende læger i en hoveduddannelsesstilling:

Videreuddannelsesregion Syd
Julie Therese Skaugen
Videreuddannelsesregion Nord
Louise Ørnskov Pedersen
Stine Fischer Fogsgaard

DSKI ser frem til at få Jer som engagerede kollegaer.
Held og lykke med Jeres uddannelse.

Med venlig hilsen

Christine Nilsson
Hovedkursusleder

Betina Sørensen
Formand DSKI

Master i personlig medicin

Vær med til at forbedre fremtidens forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdom

Jeg er utrolig glad for at kunne fortælle jer, at den nye Masteruddannelse i personlig medicin er blevet godkendt!

Masteruddannelsen starter i september 2021 og vi åbner for ansøgninger til uddannelsen d. 15. januar 2021. I kan læse meget mere om uddannelsen, kurserne, optagelseskrav og ansøgningsprocessen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk

Uddannelsen udbydes i et unikt samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet.

Efteruddannelse for fagfolk, der arbejder med personlig medicin

Master i personlig medicin er en helt ny masteruddannelse for kandidater i sundhedsvidenskab (fx læger), natur-/biovidenskab og teknik mv og i mindre omfang til kandidater med en samfundsvidenskabelig, juridisk eller humanistisk o.lign. baggrund.

Opbygning

Uddannelsen består af 60 ECTS svarende til 1 års fuldtidsstudie. Studiet udgøres af 5 obligatoriske kurser, et masterprojekt samt 2 valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig alt efter interesse og/ eller behov. Se mere her: www.personligmedicin.ku.dk

Læs på deltid samtidig med at du arbejder

Masteruddannelsen kan tages på deltid over 2-6 år og vil have studiestart hvert år. Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan gennemføre den sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Søg om optagelse på master i personlig medicin

Ansøgningsperiode: 15. januar – 1. maj 2020
Uddannelsens varighed: September 2021 – juni 2023 (eller længere, hvis ønsket)
Deltagere: Maksimum 30

Bliv klogere på masteruddannelsen via hjemmesiden www.personligmedicin.ku.dk

Venlig hilsen

Sisse Rye Ostrowski

Master i Personlig Medicin

Københavns Universitet har i samarbejde med Aalborg, Aarhus, Syddansk og Danmarks Tekniske Universitet søgt om godkendelse af en ny spændende masteruddannelse i personlig medicin. Målgruppen er læger, akademikere i sundhedsvæsenet, forskningsmiljøer, medicinalindustri og organisationer, der arbejder med personlig medicin.

Hvis uddannelsen opnår godkendelse i december 2020, får den studiestart allerede i september 2021. Du/I kan allerede nu tilmelde dig/jer nyhedsbrevet om uddannelsen for at være sikker på at få besked, når der er nyt – gå ind på: http://eepurl.com/hgrFI1

Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris

Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er kåret som Danmarks bedste uddannelsesafdeling 2020. Udnævnelsen sker på baggrund af inspektorbesøg i 2019.

Afdelingen får prisen for at være en afdeling, der har en god uddannelseskultur, hvor alle har en positiv indstilling til speciallægeuddannelsen og arbejder aktivt for et godt læringsmiljø; både uddannelseslæger, speciallæger og det ikke-lægelige personale.

Afdelingen scorede ved inspektorbesøget i november 2019, højeste point på 15 af de 16 målepunkter og fremhæves i øvrigt ved at have implementeret alle udpegede forbedringsinitiativer fra det forrige inspektorbesøg i 2015 blandt andet med øget afsnitstilknytning og delegation af ansvarsområder til uddannelseslægerne og kombineret med et øget hands-on træning i laboratoriet.

Professor i personlig medicin

Sisse Ostrowski er ny professor i klinisk immunologi og spiller en vigtig rolle i udviklingen af analyser, der kan understøtte mere skræddersyet eller personlig medicinsk behandling til en række patientgrupper.

Sisse Ostrowskis professorat har fokus på at udvikle og validere immunologiske værktøjer, som kan bruges til at analysere immunforsvaret og forudsige de komplikationer, der forekommer hos et stigende antal patienter i immunmodulerende behandlinger. Fællesnævneren for hendes forskning er de mange forskellige patientgrupper, hvor immunforsvaret spiller en rolle for deres sygdom eller risiko for sygdom, fx kræftpatienter, transplanterede patienter, patienter med svære infektioner eller patienter med autoimmune sygdomme.

Se mere info https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2020/oktober/Professor-i-personlig-medicin.aspx?fbclid=IwAR2rs8nsBw7LmvkAqTv-bK__BGayVtjMC9Vv3gtG4bmUV9p2FDNoTXvSs7w

Nyt censorkorps til Bioanalytikeruddannelsen

Der søges nyt eksternt censorkorps.

Censorkorpset beskikkes for en 4–årig periode fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024.

Censorerne beskikkes til hele uddannelsens eksterne eksamener i de enkelte semestre samt bachelorprojekter indenfor alle specialer.

 

Ansøgningskriterier:

I Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 18, (2020) § 27 er bl.a. følgende nævnt:

En censor skal have

 • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Derudover er der krav til kvalifikationsniveauet for censorer ved Bioanalytikeruddannelsen svarende til et af følgende:

 • diplomuddannelse og fem års erfaring som bioanalytikerunderviser inkl. erfaring med vejledning og eksamination ved bachelorprojekt
 • påbegyndt masteruddannelse og gennemført første halvdel heraf
 • uddannelse på master-/kandidatniveau

Endvidere har censor pligt til at orientere sig i eksamensbekendtgørelsen, læringsudbytter og prøvekriterier i uddannelsen. Ansøger skal kort angive sin relation til Bioanalytikeruddannelsen.

Censorkorpset beskikkes for en 4-årig periode, som aktuelt er d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024. Det er dog muligt løbende at supplere censorkorpset med censorer, som beskikkes for den resterende del af en igangværende periode. Ved udløb af en periode, er det muligt at søge om genbeskikkelse.

Censorkorpset er landsdækkende, dvs. de fem uddannelsesinstitutioner, som udbyder Bioanalytikeruddannelsen i Danmark, benytter samme censorkorps. Det betyder bl.a., at der er en forventning om, at censorerne er indstillet på at rejse i forbindelse med varetagelse af censoropgaver i hele landet.

 

Der er ansøgningsfrist d. 23. juni 2020, og der er åben for ansøgning fra d. 20. maj 2020.

Ansøgningsskema findes på www.censor-it.dk:

 • Klik på ”Bioanalytikeruddannelsen” under Beskikkelsesansøgning i menuen i venstre side
 • Sæt flueben i kassen og tast cpr-nummer
 • Klik på ”hent data”
 • Udfyld skemaet
 • Klik på ”indsend ansøgning”

 

OBS – hvis du allerede har et login til hjemmesiden:
Log ind og klik herefter på uddannelsens link under Beskikkelsesansøgning til venstre. Hvis du har glemt dine login-oplysninger, kan du klikke på “glemt adgangskode”.

Senest medio november sendes besked til ansøgere om optagelse i censorkorpset.

Nyt initiativ: Yngre Kliniske Immunologer

En gruppe af uddannelsessøgende læger har taget initiativ til at oprette et udvalg for Yngre Kliniske Immunologer. Formålet er, at skabe et netværk for yngre læger, cand. scient.er og studerende. Derudover fungerer udvalget også som referencegruppe for bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at inkludere de yngre læger i arbejdet i DSKI og hilser forslaget velkommen.

Der er allerede nu arrangeret en temadag i Odense d 2. december. Program og tilmelding kan findes her

Læs mere om udvalget i kommissoriet som findes her

Hold øje med kalenderen

Kalenderen opdateres løbende med invitationer til spændende kurser, møder, foredrag og kongresser. Har du noget du vil annoncere, så send en mail til formand@dski.dk

Mødekalender opdateret

Send gerne sekretæren en e-mail (info@dski.dk)  med oplysninger om kommende møder/kongresser, så de kan blive publiceret.