51. REFERENCER

R.502 Resolutioner og rekommandationer

R.502 Resolutioner og rekommandationer
Harmonisation of legislation of member States relating to removal, grafting and transplantation of human substanses. Resolution (78) 29.
Transport and international exchange of substances of human
origin. Recommendation No. (79) 5.
On transplantation of kidneys from living donors who are not
genetically related to the recipient. Resolution (2008)6.
Blood products for the treatment of haemophiliacs. Recommendation No. R (80) 5.
Antenatal administration of anti-D immunoglobulin. Recommendation No. R (81) 5.
Assessment of the risks of transmitting infectious diseases by
international transfer of blood, its components and derivatives.
Recommendation No. R (81) 14.
Preventing the possible transmission of acquired immune deficiency syndrome (AIDS) from affected blood to patients receiving blood or blood products. Recommendation No. R (83) 8.
Prevention of the transmission of malaria by blood transfusion.
Recommendation No. R (84) 6.
Study on the current position of training programmes for future specialists in blood transfusion in Council of Europe member states and in Finland. Recommendation No. R (85) 5.

On the Screening of blood donors for the presence of Aids
markers. Recommendation No. R (85) 12.
Guidelines for the preparation, quality control and use of fresh
frozen plasma (FFP). Recommendation No. R (86) 6.
Common European public health policy to fight the acquired
immunodeficiency syndrome (AIDS). Recommendation No. R
(87) 25.
Responsibilities of health authorities in the field of blood transfusion. Recommendation No. R (88) 4.
Ethical issues of HIV infection in the health care and social settings. Recommendation No. R (89) 14.
Medical research on human beings. Recommendation No. R
(90) 3.
Plasma products and European self-sufficiency. Recommendation No. R (90) 9.
Concerning clinical trials involving the use of components and
fractionated products derived from human blood or plasma.
Recommendation No. R (93) 4.
Protection of the health of donors and recipients in the area of
blood transfusion Recommendation No. R (95) 14.
On the preparation, use and quality assurance in blood components. Recommendation No R (95) 15
On the acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Resolution 812 (1983).
Documentation and record-keeping to guarantee the traceability of blood and blood products especially in hospital. Recommendation No. R (96) 11.
Provision of haemotopoetic progenitor cells. Recommendation
No. R (98) 2.
The use of human red blood cells for preparation oxygen carrying substances. Recommendation No. R (98) 10.

R.500 Europarådet

 

 

 

R.500 Europarådet
R.501  Konventioner og aftaler
European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin (ETS no. 26, 1958).
European Agreement on the Exchange of Blood Grouping Reagents (ETS no. 39, 1962).
European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents (ETS no. 84, 1974).

R.400 Det Europæiske Fællesskab

 

 

R.400 Det Europæiske Fællesskab
R.401 Gældende direktiver og bestemmelser vedr. lægemidler med relevans for blod- og vævscentre
Rådets afgørelse 87/67/EØF af 26/01/1987 om accept på Fællesskabets vegne af den europæiske overenskomst om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse.
Rådets direktiv 89/381/EØF af 14/06/1989 om udvidelse af anvendelsesesområdet for direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF om
tilnærmelse af lovgivning om farmaceutiske specialiteter, og
om fastsættelse af særlige bestemmelser for lægemidler fremstillet på basis af blod eller plasma fra mennesker.
R.402 Gældende direktiver mv. for blod
Rådets henstilling 98/463/EF af 29/06/1998 om blod- og plasmadonorers egnethed og screening af donorblod i Det Europæiske Fællesskab.
Rådets resolution 96/C 374/01 af 12/11/1996 om en strategi
for sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning
med blod i Det Europæiske Fællesskab.Rådets resolution 95/C 164/01 af 02/06/1995 om sikkerhed på
blodtransfusionsområdet og selvforsyning med blod i Fællesskabet.
Rådets konklusioner 94/C 15/03 af 13/12/1993 om selvforsyning med blod i Det Europæiske Fællesskab.
Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2002/98/EF af 27/01/
2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv2001/83/EF.
Kommissionens Direktiv 2004/33/EF af 22/03/ 2004 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter.
Kommissionens Direktiv 2005/61/EF af 30/09/2005 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2002/98/EF for så vidt angår sporbarhedskrav og indberetning
af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser.
Kommissionens Direktiv 2005/62/EF af 30/09/2005 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2002/98/EF for så vidt angår fællesskabsstandarder og –
specifikationer vedrørende et kvalitetsstyringssystem for blodcentre.
Kommissionens Gennemførelsesdirektiv 2011/38/EU af
11/04/2011 om ændring af bilag V til direktiv 2004/33/EF for så
vidt angår maksimums-pH-værdiet for trombocytkoncentrater
ved udløbet af holdbarhedsperioden.
Kommissionens Direktiv 2014/110/EU af 17. december 2014
om ændring af direktiv 2004/33/EF for så vidt angår kriterier
for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer
Kommissionens Direktiv 2016/1214 af 25/07/2016 om ændring
af direktiv 2005/62/EF for så vidt angår standarder og specifikationer for kvalitetsstyringssystemer for blodcentre.
R.403 Gældende direktiver mv. for væv og celler
Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2004/23/EF af 31/03/
2004 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerhe-den ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler.
Kommissionens Direktiv 2006/17/EF af 08/02/2006 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2004/23/EF for så vidt angår visse tekniske krav til donation,
udtagning og testning af humane væv og celler.
Kommissionens Direktiv 2006/86/EF af 24/10/2006 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2004/23/EF for så vidt angår krav til sporbarhed, indberetning
af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser og visse tekniske krav til kodning, behandling, præservering, opbevaring og
distribution af humane væv og celler.
Kommissionens afgørelse af 3. august 2010 om retningslinjer
for inspektioner og kontrolforanstaltninger og for uddannelse
og kvalificering af embedsmænd på området humane væv og
celler jf. EuropaParlamentets og Rådets Direktiv 2004/23/EF.
Kommissionens Direktiv (EU) 2012/39 af 26/11/2012 om ændirng af direktiv 2006/17/EF for så vidt angår visse tekniske krav
til testning af humane væv og celler.
Kommissionens Direktiv (EU) 2015/565 af 08/04/15 om gennemførelse af Europaparlementets og Rådets direktiv
2006/86/EC for så vidt angår specielle tekniske krav til kodning
af humane væv og celler.
Kommissionens Direktiv (EU) 2015/566 af 08/04/2015 om gennemførelse af direktiv 2004/23/EF for så vidt angår procedurerne til kontrol af tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler.
Kommissionens afgørelse af 3. juli 2015 om retningslinjer for
en aftale mellem kommissionen og relevante organisationer
for forudsætningerne for anvendelse af Single European Code.
R.404 Gældende direktiver mv. for medicinsk udstyr og in-vitro diagnostik
Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/746 af
05/04/2017 om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik og ophævelse af direktiv 98/79/EF og kommissionens afgørelse
2010/227/EU.Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/745 af
05/04/2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv
2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr.
1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og
93/42/EØF
Rådets direktiv 90/385/EØF af 20/06/1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr.
Rådets direktiv 93/42/EØF af 14/06/1993 om medicinsk udstyr.
EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af
27/10/1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Kommissionens Forordning (EU) nr. 722/2012 af 08/08/2012
om særlige krav for så vidt angår kravene i Rådets direktiv
90/385/EØF og 93/42/EØF med hensyn til aktivt, implantabelt
medicinsk udstyr og medicinsk udstyr, der er fremstillet af
animalsk væv.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 207/2012 af 09/03/2012
om elektroniske brugsanvisninger til medicinsk udstyr.
R.405 Gældende direktiver for transplantation
Kommissionens Direktiv 2010/53/EU om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation
Kommissionens Direktiv 2012/25/EU af 09/12)2012 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2010/53/EU om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer til transplantation medlemstater imellem.
R.450 Øvrige initiativer
Protokol til den europæiske overenskomst om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse. EFT L 37 af
07/02/1987 s. 4.
Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af
27/04/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
(generel forordning om databeskyttelse)

R.300 Andre officielle danske bestemmelser

R.300 Andre officielle danske bestemmelser
LOV nr. 217 af 28/04/1993. Forslag til Lov om udbetaling af
godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
BEK nr. 914 af 19/11/1992. Bekendtgørelse om godtgørelse til
HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
VEJ nr. 9079 af 12/02/2015. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (lægemiddelhåndterings vejledningen).
Meddelelse til samtlige sygehuse vedrørende patienter, der afviser at modtage blodtransfusion. Sundhedsstyrelsen,
20/06/1994.
Meddelelse om patienter der afviser at modtage blodtransfusion. Ugeskr Læger 1991; 153: 2583-2584.
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren, Statens Seruminstitut, 1. udgave
2014.

R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer

 

R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer
LOV nr. 23 af 15/01/2018. Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven).
BEK nr. 672 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brug af nukleart
brændsel.
BEK nr. 669 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om ioniserende
stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesbekendtgørelsen).
BEK nr. 671 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (strålingsgeneratorbekendtgørelsen)
BEK nr. 670 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer (radioaktivitetsbekendtgørelsen).
BEK nr. 273 af 12/4/2018. Bekendtgørselse om ændring af bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer
BEK nr. 272 af 12/4/2018. Bekendtgørelse om ændring af
bekndtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.
R.207 Patientforsikringsloven
LBK nr. 005 af 14/07/2018. Bekendtgørelse om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
LOV nr. 314 af 25/04/2018. Lov om ændring af lov om klage- og
erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (Udvidelse af
patienterstatningsordningen, fredning af udbetalt erstatning
m.v.)
LOV nr. 706 af 25/06/2010. Lov om ændring af lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed,
sundhedsloven og forskellige andre love (Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.).
BEK nr. 1097 af 12/12/2003. Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om patientforsikring.
R.208 Lov om et videnskabsetisk komitésystem
LBK nr. 1338 af 01/09/2020. Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.
BEK nr. 825 af 04/06/2020. Bekendtgørelse om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.
R.209 Transplantation
LOV nr. 151 af 28/02/2012. Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav
ved håndtering af menneskelige organer til transplantation.
BEK nr. 578 af 23/05/2013. Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved organdonation, udtagning og testning (humane organer).
BEK nr. 1028 af 05/11/2012. Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens behandling og videregivelse af oplysninger om alvorlige
uønskede hændelser og bivirkninger ved håndtering af menneskelige organer ved transplantation.
R.210 Medicinsk udstyr
LBK nr. 139 af 15/02/2016. Bekendtgørelse af lov om medicinsk
udstyr.
BEK nr. 1263 af 15/12/2008. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr.
BEK nr. 163 af 27/02/2020. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr
BEK nr. 1269 af 12/12/2005. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
BEK nr. 164 af 27/02/2020. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik.
BEK nr. 226 af 11/03/2011. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.BEK nr. 296 af 29/03/2011. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
BEK nr. 494 af 12/05/2012. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
BEK nr. 1154 af 22/10/2014. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og
specialforretninger med medicinsk udstyr.
VEJ nr. 9368 af 21/05/2021. Bekendtgørelse til driftsansvarlige
for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk
udstyr om indbretning af hændelser med medicinsk udstyr.
R.211 Miljøbeskyttelsesloven
LBK nr. 241 af 13/03/2019. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
BEK nr. 224 af 08/03/2019. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
VEJ nr. 60178 af 01/08/1998. Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald.
R.212 Beredskab
BEK nr. 971 af 28/06/2016. Bekendtgørelse om planlægning af
sundhedsberedskabet
VEJ nr. 9321 af 01/04/2017. Vejledning om planlægning af
sundhedsberedskab
R.213  Svangreomsorg
VEJ nr 9423 af 17/08/2010. Vejledning om generel screening af
gravide for infektion med hepattis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis. Til landets læger og jordemødre m.fl.
R.214 Arbejdsmiljøloven mv.
LBK nr. 1084 af 19/09/2017. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven).
CIS nr. 9092 af 04/02/2005. Cirkulæreskrivelse vedrørende
vaccination mod hepatitis BVEJ nr. 9704 af 01/12/2004. At-vejledning C. 0.14 om AIDS og
forebyggelse af HIV-infektion december 2004
VEJ nr. 23 af 28/01/1998. Vejledning for brugen af antiviral
kemoprofylakse mod hiv-smitte efter erhvervsbetinget eksposition.
LOV nr. 286 af 24/04/1996. Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (helbredslov)
R.215 Epidemiloven
LBK nr. 1026 af 09/10/2019. Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Epidemiloven).
R.216 Lov om kemiske stoffer og produkter
LBK nr. 115 af 26/01/2017. Bekendtgørelse af lov om kemikalier (Kemikalieloven).
BEK nr. 1389 af 25/11/2015. Bekendtgørelse om anvendelse af
og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for
kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer
herfor.
R.250 Bekendtgørelser, internationale
BKI nr 29 af 12/08/1963. Bekendtgørelse af europæisk overenskomst om udveksling af reagenser til blodtypebestemmelse.
BKI nr. 103 af 12/09/1996. Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse mv. af den europæiske overenskomst af 15.december
1958 om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, samt om ikrafttrædelse af tillægsprotokol af 1.januar
1983.
BKI nr. 105 af 12/09/1996. Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse mv. af den europæiske overenskomst af 14. maj 1962
om udveksling af reagenser til blodtypebestemmelse, samt bekendtgørelse om ikrafttrædelse af tillægsprotokol af 1. januar
1983.

R.200 Dansk lovgivning mv.

 

R.200 Dansk lovgivning mv.
R.201 Sundhedsvæsenets centralstyrelse
LBK nr. 903 26/08/2019. Bekendtgørelse af sundhedsloven
LOV nr. 545 af 24/06/2005. Lov om ændring af forskellige love
på sundhedsområdet og visse andre områder. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
VEJ nr. 33 af 03/06/2005. Vejledning om affattelse af forslag til
ændringslove m.v.
VEJ nr. 15025 af 30/06/1996. Specialeplanlægning og lands- og
landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet – vejledning.
VEJ nr. 155 af 14/09/1998. Vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger.
R.202 Diverse bekendtgørelse og vejledninger
LOV nr. 502 af 23/05/2018. Lov om supplerende bestemmelser
om forordning til beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
LOV nr. 440 af 08/05/2018. Lov om krav til sikkerhed for netog informationssystemer inden for sundhedssektoren.
LOV nr. 1436 af 17/1272019. Lov om om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lægemiddelloven.
LBK nr. 731 af 08/07/2019. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven).
BEK nr. 1225 af 08/06/2021. Bekendtgørelse om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). (Journalføringsbekendtgørelsen).
BEK nr. 359 af 04/04/2019. Bekendtgørelse om information og
samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse af
helbredsoplysninger m.v.
BEK nr 1067 af 29/06/2020. Bekendtgørelse om videregivelse
af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre
fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer,
der supplerer patientjournalen til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse, statistik
eller planlægning
BEK nr. 361 af 04/04/2019. Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret.
BEK nr. 360 af 04/04/2019. Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger.
BEK nr. 881 af 26/06/2018. Bekendtgørelse om godkendelse af
landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser.
BEK nr. 277 af 14/04/2000. Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.BEK nr. 458 af 25/04/2019. Bekendtgørelse om speciallæger.
BEK nr. 693 af 03/07/2019. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og
specialforretninger med medicinsk udstyr.
VEJ nr. 9038 af 15/01/2015. Vejledning om blodtransfusion.
VEJ nr. 9808 af 13/12/2013. Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.
VEJ nr. 9207 af 31/05/2011. Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser.
VEJ nr. 83 af 22/09/2004. Vejledning om biobanker indenfor
sundhedsområdet: patientrettigheder og myndighedskrav (til
sundhedsmyndighed og sundhedspersoner m.fl.).
VEJ nr. 60 af 14/04/2000. Vejledning om lægers anmeldelse af
smitsomme sygdomme m.v.
R.203 Blodloven
LOV nr. 295 af 27/04/2005. Lov om fremskaffelse af humant
blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven).
BEK nr. 1458 af 11/12/2018. Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.
BEK nr. 1016 af 09/10/2006. Bekendtgørelse om indberetning
og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved
anvendelse af humant blod.
BEK nr. 1230 af 08/12/2005. Bekendtgørelse om kvalitets- og
sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.
BEK nr. 1253 af 12/12/2005. Bekendtgørelse om tilladelse til og
registrering af blodbankvirksomhed.
BEK nr. 366 af 23/04/2012. Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
BEK nr. 46 af 20/01/2020. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.BEK nr. 258 af 07/03/2016. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
VEJ nr. 9013 af 20/12/2011. Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
R.204 Vævsloven
LBK nr. 955 af 21/08/2014. Bekendtgørelse af lov om krav til
kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler
(vævsloven).
LOV nr. 388 af 26/04/2017. Lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og
øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og
celler m.v.).
BEK nr. 459 af 10/05/2017. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af
humane væv og celler.
BEK nr. 58 af 18/01/2019. Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler.
BEK nr. 827 af 02/07/2015. Bekendtgørelse om tilladelse til og
kontrol med håndtering af humane væv og celler.
BEK nr. 1600 af 20/12/2013. Bekendtgørelse om gebyrer mv.
for håndtering af væv og celler.
VEJ nr. 9356 af 26/05/2015. Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler.
R.205 Lægemiddelloven
LBK nr. 99 af 16/01/2018. Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven).
BEK nr. 993 af 07/08/2007. Bekendtgørelse om håndtering m.v.
af radioaktive lægemidler på sygehuse.
LOV nr. 388 af 27/04/2017 om ændring af lægemiddelloven og
vævsloven.

R.100 Oplysninger på internettet

 

 

R.100 Oplysninger på internettet
R.110 Love, bekendtgørelser og vejledninger: Retsinformation.
R.111 Regler for blod og væv, herunder henvisninger til relevant lovgivning på blod- og vævsområdet. Styrelsen for patientsikkerhed.
R.112 National klinisk retningslinje (NKR): Sundhedsstyrelsen.
R.113 Blodcentre og vævscentre: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.114 Redegørelse for blodområdet: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.115 Bivirkninger og utilsigtede hændelser ved blod og blodprodukter: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.120 EU: retsforskrifter.
R.130 Europarådet: publikationer.