R.300 Andre officielle danske bestemmelser
LOV nr. 217 af 28/04/1993. Forslag til Lov om udbetaling af
godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
BEK nr. 914 af 19/11/1992. Bekendtgørelse om godtgørelse til
HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
VEJ nr. 9079 af 12/02/2015. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (lægemiddelhåndterings vejledningen).
Meddelelse til samtlige sygehuse vedrørende patienter, der afviser at modtage blodtransfusion. Sundhedsstyrelsen,
20/06/1994.
Meddelelse om patienter der afviser at modtage blodtransfusion. Ugeskr Læger 1991; 153: 2583-2584.
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren, Statens Seruminstitut, 1. udgave
2014.