R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer
LOV nr. 23 af 15/01/2018. Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven).
BEK nr. 672 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brug af nukleart
brændsel.
BEK nr. 669 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om ioniserende
stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesbekendtgørelsen).
BEK nr. 671 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (strålingsgeneratorbekendtgørelsen)
BEK nr. 670 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer (radioaktivitetsbekendtgørelsen).
BEK nr. 273 af 12/4/2018. Bekendtgørselse om ændring af bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer
BEK nr. 272 af 12/4/2018. Bekendtgørelse om ændring af
bekndtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.
R.207 Patientforsikringsloven
LBK nr. 005 af 14/07/2018. Bekendtgørelse om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
LOV nr. 314 af 25/04/2018. Lov om ændring af lov om klage- og
erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (Udvidelse af
patienterstatningsordningen, fredning af udbetalt erstatning
m.v.)
LOV nr. 706 af 25/06/2010. Lov om ændring af lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed,
sundhedsloven og forskellige andre love (Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.).
BEK nr. 1097 af 12/12/2003. Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om patientforsikring.
R.208 Lov om et videnskabsetisk komitésystem
LBK nr. 1338 af 01/09/2020. Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.
BEK nr. 825 af 04/06/2020. Bekendtgørelse om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.
R.209 Transplantation
LOV nr. 151 af 28/02/2012. Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav
ved håndtering af menneskelige organer til transplantation.
BEK nr. 578 af 23/05/2013. Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved organdonation, udtagning og testning (humane organer).
BEK nr. 1028 af 05/11/2012. Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens behandling og videregivelse af oplysninger om alvorlige
uønskede hændelser og bivirkninger ved håndtering af menneskelige organer ved transplantation.
R.210 Medicinsk udstyr
LBK nr. 139 af 15/02/2016. Bekendtgørelse af lov om medicinsk
udstyr.
BEK nr. 1263 af 15/12/2008. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr.
BEK nr. 163 af 27/02/2020. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr
BEK nr. 1269 af 12/12/2005. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
BEK nr. 164 af 27/02/2020. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik.
BEK nr. 226 af 11/03/2011. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.BEK nr. 296 af 29/03/2011. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
BEK nr. 494 af 12/05/2012. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
BEK nr. 1154 af 22/10/2014. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og
specialforretninger med medicinsk udstyr.
VEJ nr. 9368 af 21/05/2021. Bekendtgørelse til driftsansvarlige
for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk
udstyr om indbretning af hændelser med medicinsk udstyr.
R.211 Miljøbeskyttelsesloven
LBK nr. 241 af 13/03/2019. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
BEK nr. 224 af 08/03/2019. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
VEJ nr. 60178 af 01/08/1998. Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald.
R.212 Beredskab
BEK nr. 971 af 28/06/2016. Bekendtgørelse om planlægning af
sundhedsberedskabet
VEJ nr. 9321 af 01/04/2017. Vejledning om planlægning af
sundhedsberedskab
R.213  Svangreomsorg
VEJ nr 9423 af 17/08/2010. Vejledning om generel screening af
gravide for infektion med hepattis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis. Til landets læger og jordemødre m.fl.
R.214 Arbejdsmiljøloven mv.
LBK nr. 1084 af 19/09/2017. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven).
CIS nr. 9092 af 04/02/2005. Cirkulæreskrivelse vedrørende
vaccination mod hepatitis BVEJ nr. 9704 af 01/12/2004. At-vejledning C. 0.14 om AIDS og
forebyggelse af HIV-infektion december 2004
VEJ nr. 23 af 28/01/1998. Vejledning for brugen af antiviral
kemoprofylakse mod hiv-smitte efter erhvervsbetinget eksposition.
LOV nr. 286 af 24/04/1996. Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (helbredslov)
R.215 Epidemiloven
LBK nr. 1026 af 09/10/2019. Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Epidemiloven).
R.216 Lov om kemiske stoffer og produkter
LBK nr. 115 af 26/01/2017. Bekendtgørelse af lov om kemikalier (Kemikalieloven).
BEK nr. 1389 af 25/11/2015. Bekendtgørelse om anvendelse af
og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for
kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer
herfor.
R.250 Bekendtgørelser, internationale
BKI nr 29 af 12/08/1963. Bekendtgørelse af europæisk overenskomst om udveksling af reagenser til blodtypebestemmelse.
BKI nr. 103 af 12/09/1996. Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse mv. af den europæiske overenskomst af 15.december
1958 om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, samt om ikrafttrædelse af tillægsprotokol af 1.januar
1983.
BKI nr. 105 af 12/09/1996. Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse mv. af den europæiske overenskomst af 14. maj 1962
om udveksling af reagenser til blodtypebestemmelse, samt bekendtgørelse om ikrafttrædelse af tillægsprotokol af 1. januar
1983.