R.400 Det Europæiske Fællesskab
R.401 Gældende direktiver og bestemmelser vedr. lægemidler med relevans for blod- og vævscentre
Rådets afgørelse 87/67/EØF af 26/01/1987 om accept på Fællesskabets vegne af den europæiske overenskomst om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse.
Rådets direktiv 89/381/EØF af 14/06/1989 om udvidelse af anvendelsesesområdet for direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF om
tilnærmelse af lovgivning om farmaceutiske specialiteter, og
om fastsættelse af særlige bestemmelser for lægemidler fremstillet på basis af blod eller plasma fra mennesker.
R.402 Gældende direktiver mv. for blod
Rådets henstilling 98/463/EF af 29/06/1998 om blod- og plasmadonorers egnethed og screening af donorblod i Det Europæiske Fællesskab.
Rådets resolution 96/C 374/01 af 12/11/1996 om en strategi
for sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning
med blod i Det Europæiske Fællesskab.Rådets resolution 95/C 164/01 af 02/06/1995 om sikkerhed på
blodtransfusionsområdet og selvforsyning med blod i Fællesskabet.
Rådets konklusioner 94/C 15/03 af 13/12/1993 om selvforsyning med blod i Det Europæiske Fællesskab.
Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2002/98/EF af 27/01/
2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv2001/83/EF.
Kommissionens Direktiv 2004/33/EF af 22/03/ 2004 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter.
Kommissionens Direktiv 2005/61/EF af 30/09/2005 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2002/98/EF for så vidt angår sporbarhedskrav og indberetning
af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser.
Kommissionens Direktiv 2005/62/EF af 30/09/2005 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2002/98/EF for så vidt angår fællesskabsstandarder og –
specifikationer vedrørende et kvalitetsstyringssystem for blodcentre.
Kommissionens Gennemførelsesdirektiv 2011/38/EU af
11/04/2011 om ændring af bilag V til direktiv 2004/33/EF for så
vidt angår maksimums-pH-værdiet for trombocytkoncentrater
ved udløbet af holdbarhedsperioden.
Kommissionens Direktiv 2014/110/EU af 17. december 2014
om ændring af direktiv 2004/33/EF for så vidt angår kriterier
for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer
Kommissionens Direktiv 2016/1214 af 25/07/2016 om ændring
af direktiv 2005/62/EF for så vidt angår standarder og specifikationer for kvalitetsstyringssystemer for blodcentre.
R.403 Gældende direktiver mv. for væv og celler
Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2004/23/EF af 31/03/
2004 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerhe-den ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler.
Kommissionens Direktiv 2006/17/EF af 08/02/2006 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2004/23/EF for så vidt angår visse tekniske krav til donation,
udtagning og testning af humane væv og celler.
Kommissionens Direktiv 2006/86/EF af 24/10/2006 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2004/23/EF for så vidt angår krav til sporbarhed, indberetning
af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser og visse tekniske krav til kodning, behandling, præservering, opbevaring og
distribution af humane væv og celler.
Kommissionens afgørelse af 3. august 2010 om retningslinjer
for inspektioner og kontrolforanstaltninger og for uddannelse
og kvalificering af embedsmænd på området humane væv og
celler jf. EuropaParlamentets og Rådets Direktiv 2004/23/EF.
Kommissionens Direktiv (EU) 2012/39 af 26/11/2012 om ændirng af direktiv 2006/17/EF for så vidt angår visse tekniske krav
til testning af humane væv og celler.
Kommissionens Direktiv (EU) 2015/565 af 08/04/15 om gennemførelse af Europaparlementets og Rådets direktiv
2006/86/EC for så vidt angår specielle tekniske krav til kodning
af humane væv og celler.
Kommissionens Direktiv (EU) 2015/566 af 08/04/2015 om gennemførelse af direktiv 2004/23/EF for så vidt angår procedurerne til kontrol af tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler.
Kommissionens afgørelse af 3. juli 2015 om retningslinjer for
en aftale mellem kommissionen og relevante organisationer
for forudsætningerne for anvendelse af Single European Code.
R.404 Gældende direktiver mv. for medicinsk udstyr og in-vitro diagnostik
Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/746 af
05/04/2017 om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik og ophævelse af direktiv 98/79/EF og kommissionens afgørelse
2010/227/EU.Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/745 af
05/04/2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv
2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr.
1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og
93/42/EØF
Rådets direktiv 90/385/EØF af 20/06/1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr.
Rådets direktiv 93/42/EØF af 14/06/1993 om medicinsk udstyr.
EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af
27/10/1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Kommissionens Forordning (EU) nr. 722/2012 af 08/08/2012
om særlige krav for så vidt angår kravene i Rådets direktiv
90/385/EØF og 93/42/EØF med hensyn til aktivt, implantabelt
medicinsk udstyr og medicinsk udstyr, der er fremstillet af
animalsk væv.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 207/2012 af 09/03/2012
om elektroniske brugsanvisninger til medicinsk udstyr.
R.405 Gældende direktiver for transplantation
Kommissionens Direktiv 2010/53/EU om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation
Kommissionens Direktiv 2012/25/EU af 09/12)2012 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv
2010/53/EU om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer til transplantation medlemstater imellem.
R.450 Øvrige initiativer
Protokol til den europæiske overenskomst om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse. EFT L 37 af
07/02/1987 s. 4.
Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af
27/04/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
(generel forordning om databeskyttelse)