4. KAPITEL 4: Baggrundskriterier For Udvælgelse Af Bloddonorer

4.440 Donorer som har holdt pause

 

 

 

4.440

Donorer som har holdt pause

4.441 Har donor holdt pause i mere end 5 år, skal donor håndteres
som ny donor.

4.430 Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod

 

4.430

Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod

4.431 Donors hæmoglobinkoncentration skal måles i tilslutning til
hver fuldblodstapning for at sikre mod udvikling af blodmangel.
4.432 Hæmoglobinkoncentrationen fra forrige tapning bør foreligge,
inden donor kan tappes til en fuldblodstapning.
4.433 Ved mistanke om anæmi bør hæmoglobinkoncentrationen undersøges i blodprøve, udtaget inden fuldblodstapning finder
sted. Hvis hæmoglobinkoncentrationen afviger fra kravene, eller hvis den falder mere end 1,3 mmol/l (20 g/l) imellem to på
hinanden følgende tapninger, skal donor som udgangspunkt
undersøges nærmere.
4.434 Krav til hæmoglobinkoncentration, proteinkoncentration og
trombocytkoncentration fremgår af Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hæmoglobin-, protein- og trombocytkoncentration

Hæmoglobinkoncentration, >= 8,4 mmol/l (før tapning)
>= 7,8 mmol/l (efter tapning)
Gælder for allogene fuldblodsdonorer
Hæmoglobinkoncentration, >= 7,8 mmol/l (før tapning)
>= 7,0 mmol/l (efter tapning)
Proteinkoncentration >= 60 g/l Proteinanalysen for plasmaferesedonorer skal foretages mindst 1 gang årligt,
se 6.442
Trombocytkoncentration >= 150 x 109
/l
Niveaukrav for trombocytaferesedonorer

4.410 Puls og blodtryk

 

 

4.410

Puls og blodtryk

4.411 Der er intet krav om rutinemæssig blodtryksundersøgelse ved
tapning.
4.411 Hvis blodtryk måles, skal pulsen være regelmæssig. Frekvensen
bør være mellem 50 og 110 pr. minut. Blodtrykket bør ikke
overstige 180 mmHg systolisk eller 100 mmHg diastolisk og bør
ikke være under 100 mmHg systolisk eller 50 mmHg diastolisk.

4.420 Krav til donors alder og kropsvægt

4.420

 Krav til donors alder og kropsvægt

4.421  Krav til donors alder og kropsvægt fremgår af Tabel 4.1.
4.422  Donor skal være fyldt 17 år. For 17-årige skal der foreligge en
skriftlig tilladelse fra indehaverne af forældremyndigheden.
4.423  Personer, der er fyldt 65 år, accepteres ikke som førstegangsdonorer. Førstegangsdonorer, som er fyldt 60 år, skal ved første fremmøde svare på ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære symptomer, se 4.425.
4.424  Registrerede donorer tappes normalt ikke efter det fyldte 75.
år. Ved første tapning efter donor har fyldt 65 år og herefter
hver gang donor har fyldt år indtil det fyldte 75. år, skal donor
svare på ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære
symptomer, se 4.425. Derudover foretages rutinemæssigt ved
hver tapning et klinisk skøn af donor, se 4.110.
4.425  De ekstra spørgsmål, der skal stilles, er følgende. Donor skal
svare nej for at kunne tappes:
Har du inden for de sidste 12 måneder haft Ja Nej
– trykken eller smerter i brystet? ……………………… □ □
– tendens til svimmelhed, besvimelser,
føleforstyrrelser, nedsat kraft
eller hukommelsesbesvær?……………………………. □ □
– smerter i benene ved gang, som forsvinder
i hvile? ………………………………………………………… □ □
– øget tendens til hævede ben? ……………………….. □ □
4.426  I særlige tilfælde kan tapning efter det fyldte 75. år finde sted
efter afgørelse af den for blodtapningen ansvarlige læge.
4.427  Man bør tilsigte, at der ved en tapning ikke tappes mere end
13 % af det skønnede blodvolumen. Blodvolumenet kan beregnes ud fra donors vægt og højde. Standardmængden ved en
tapning er 450 ml ± 45 ml. Donorer, der vejer mindre end 50
kg, tappes derfor ikke rutinemæssigt.

Tabel 4.1 Alder og kropsvægt

 

Alder 0-17 årige og andre
umyndige
Tappes kun på medicinsk indikation og kun med skriftligt
samtykke fra forældre eller juridisk værge i henhold til
gældende lov
17 Med skriftligt samtykke fra forældre eller juridisk værge i
henhold til gældende lov
18-65 år Nye donorer over 60 år kun ved tilfredsstillende besvarelse af ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære
symptomer ved første fremmøde
65-75 år Tilfredsstillende besvarelse af ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære symtomer
Efter det fyldt 75.
år
Tappes normalt ikke
Nye donorer over
65 år
Tappes normalt ikke
Kropsvægt  > 50 kg for fuldblods- og aferesedonorer

4.200 Øvrige generelle principper

 

 

4.200

Øvrige generelle principper

4.210 Ved afgørelse af, om en person egner sig som donor, skal der
tages hensyn til såvel donor som recipient. Donor skal kunne
tappes uden risiko og der må ikke være risiko for at overførelse
af sygdomsfremkaldende faktorer eller medicin i virksom
mængde til recipienten.
4.220 I kapitel 5 angives myndighedskrav samt beskrivelse af en række andre anvisninger som rettesnor for vurdering om donor
kan tappes eller ej. Det skal understreges, at det ikke er praktisk muligt eller obligatorisk at udspørge donor om alle de i kapitel 5 nævnte tilstande. Anvisningerne er tænkt som rettesnor i de tilfælde
hvor tappepersonalet eller lægen bliver bekendt med, at sådan
en tilstand foreligger. Man vil i en del tilfælde være nødsaget til
at skønne under hensyntagen til de særlige forhold i det enkelte tilfælde. Er man i tvivl, er det mest rigtigt at undlade at tappe donor (midlertidigt eller permanent) for at komme donor eller recipient til gode. Tvivlstilfælde bør afgøres af en læge.
Det skal præciseres, dels at disse anvisninger ikke dækker hele
registret af problemer, man kan komme ud for, dels at adskillige grænser er trukket mere eller mindre vilkårligt uden sikkert
videnskabeligt eller objektivt grundlag. At det alligevel er rimeligt at trække sådanne grænser, hænger blandt andet sammen
med, at donorerne kan forvente, at acceptvilkårene nationalt
er ensartede og konsekvente.
4.240 Kvalificerede personer til bedømmelse af donors egnethed og
til udøvelse af klinisk skøn er læger og andre personalegrupper,
der har deltaget i specialkurser vedrørende donorudvælgelse
og førstehjælp efterfulgt af praktisk oplæring.
4.250 Nyopståede situationer eller fænomener kan betyde, at nye
donorkriterier må indføres meget hurtigt. I sådanne tilfælde vil
den kompetente myndighed udsende en meddelelse. DSKI’s
Udvalg for Transfusionsoverførbare Sygdomme vil som respons
herpå umiddelbart udsende en rekommandation til alle blodcentre med kopi til den kompetente myndighed.
4.260 onor skal være i stand til at forstå spørgsmålene i spørgeskemaet, det udleverede informationsmateriale og deltage i et
donorinterview på dansk.

4.100 Generelle myndighedskrav

 

4.100

Generelle myndighedskrav

4.110 Umiddelbart før tapningen skal det ved et klinisk skøn og interview af donor afgøres, om der er noget til hinder for tapningen.
Der skal lægges vægt på almentilstand, ansigtskulør, dyspnø,
usædvanlig bleghed, tegn på spirituspåvirkning, medicinindtagelse eller psykisk uligevægt (se også 6.500).
4.120 Den potentielle donor skal være i stand til at kunne give pålidelige og nøjagtige oplysninger om identitet samt om nuværende
og tidligere helbredstilstand.
4.125 Donor skal kunne forstå den til enhver tid givne information,
herunder de relevante spørgeskemaer (se også kapitel 3).
4.130 Donor skal udspørges om helbredstilstanden, herunder tidligere og nuværende sygdomme, medicinindtagelse, vaccinationer
og om ophold i geografiske områder med øget risiko for blodbårne smitsomme sygdomme (se også 3.300).
4.135 Spørgeskemaerne fra Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012
om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020 om ændring af bekendtgørelse
om sikkerhed i forbindelse med bloddonation til nye donorer og
flergangsdonorer skal anvendes. Herved sikres, at donor angiver sin nuværende og tidligere helbredstilstand og eventuel. risikoadfærd. Oplysningerne skal evalueres af en dertil kvalificeret person (se 4.240). Denne person arbejder som den ansvarlige læges medhjælp.
4.140 Der er i Danmark normalt ikke behov for udførelse af egentlig
lægelig helbredsundersøgelse af donorer af blod eller blodkomponenter.
4.150 Hvis den person, der er ansvarlig for at udøve det kliniske skøn
og indhente oplysninger om donor, er i tvivl om, hvorvidt en
donor opfylder de gældende udvælgelseskriterier, skal det forelægges den for tapningen ansvarlige læge til afgørelse af donors tappeegnethed. Årsag til, at donor ikke kan tappes, skal
forklares donor. Vurderingen og årsag skal dokumenteres. I de
tilfælde, hvor det vurderes, at donor ikke kan tappes, skal dertages stilling til, om perioden, hvor donor ikke kan tappes, er
permanent eller midlertidig (dage, uger eller måneder).
4.180 Den for blodcenteret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for donation af blod eller blodkomponenter i henhold
til kriterierne i Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
4.190 Den for blodcenteret ansvarlige læge kan på medicinsk indikation give tilladelse til enkelte donationer fra donorer, som ikke
opfylder disse betingelser. Alle sådanne tilfælde skal dokumenteres klart og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr.
1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til
blodbanksvirksomhed. Hvis donor ikke er myndig, skal der foreligge skriftlig tilladelse fra indehaver af forældremyndigheden.