4.100

Generelle myndighedskrav

4.110 Umiddelbart før tapningen skal det ved et klinisk skøn og interview af donor afgøres, om der er noget til hinder for tapningen.
Der skal lægges vægt på almentilstand, ansigtskulør, dyspnø,
usædvanlig bleghed, tegn på spirituspåvirkning, medicinindtagelse eller psykisk uligevægt (se også 6.500).
4.120 Den potentielle donor skal være i stand til at kunne give pålidelige og nøjagtige oplysninger om identitet samt om nuværende
og tidligere helbredstilstand.
4.125 Donor skal kunne forstå den til enhver tid givne information,
herunder de relevante spørgeskemaer (se også kapitel 3).
4.130 Donor skal udspørges om helbredstilstanden, herunder tidligere og nuværende sygdomme, medicinindtagelse, vaccinationer
og om ophold i geografiske områder med øget risiko for blodbårne smitsomme sygdomme (se også 3.300).
4.135 Spørgeskemaerne fra Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012
om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020 om ændring af bekendtgørelse
om sikkerhed i forbindelse med bloddonation til nye donorer og
flergangsdonorer skal anvendes. Herved sikres, at donor angiver sin nuværende og tidligere helbredstilstand og eventuel. risikoadfærd. Oplysningerne skal evalueres af en dertil kvalificeret person (se 4.240). Denne person arbejder som den ansvarlige læges medhjælp.
4.140 Der er i Danmark normalt ikke behov for udførelse af egentlig
lægelig helbredsundersøgelse af donorer af blod eller blodkomponenter.
4.150 Hvis den person, der er ansvarlig for at udøve det kliniske skøn
og indhente oplysninger om donor, er i tvivl om, hvorvidt en
donor opfylder de gældende udvælgelseskriterier, skal det forelægges den for tapningen ansvarlige læge til afgørelse af donors tappeegnethed. Årsag til, at donor ikke kan tappes, skal
forklares donor. Vurderingen og årsag skal dokumenteres. I de
tilfælde, hvor det vurderes, at donor ikke kan tappes, skal dertages stilling til, om perioden, hvor donor ikke kan tappes, er
permanent eller midlertidig (dage, uger eller måneder).
4.180 Den for blodcenteret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for donation af blod eller blodkomponenter i henhold
til kriterierne i Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
4.190 Den for blodcenteret ansvarlige læge kan på medicinsk indikation give tilladelse til enkelte donationer fra donorer, som ikke
opfylder disse betingelser. Alle sådanne tilfælde skal dokumenteres klart og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr.
1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til
blodbanksvirksomhed. Hvis donor ikke er myndig, skal der foreligge skriftlig tilladelse fra indehaver af forældremyndigheden.