4.420

 Krav til donors alder og kropsvægt

4.421  Krav til donors alder og kropsvægt fremgår af Tabel 4.1.
4.422  Donor skal være fyldt 17 år. For 17-årige skal der foreligge en
skriftlig tilladelse fra indehaverne af forældremyndigheden.
4.423  Personer, der er fyldt 65 år, accepteres ikke som førstegangsdonorer. Førstegangsdonorer, som er fyldt 60 år, skal ved første fremmøde svare på ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære symptomer, se 4.425.
4.424  Registrerede donorer tappes normalt ikke efter det fyldte 75.
år. Ved første tapning efter donor har fyldt 65 år og herefter
hver gang donor har fyldt år indtil det fyldte 75. år, skal donor
svare på ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære
symptomer, se 4.425. Derudover foretages rutinemæssigt ved
hver tapning et klinisk skøn af donor, se 4.110.
4.425  De ekstra spørgsmål, der skal stilles, er følgende. Donor skal
svare nej for at kunne tappes:
Har du inden for de sidste 12 måneder haft Ja Nej
– trykken eller smerter i brystet? ………………………
– tendens til svimmelhed, besvimelser,
føleforstyrrelser, nedsat kraft
eller hukommelsesbesvær?…………………………….
– smerter i benene ved gang, som forsvinder
i hvile? …………………………………………………………
– øget tendens til hævede ben? ………………………..
4.426  I særlige tilfælde kan tapning efter det fyldte 75. år finde sted
efter afgørelse af den for blodtapningen ansvarlige læge.
4.427  Man bør tilsigte, at der ved en tapning ikke tappes mere end
13 % af det skønnede blodvolumen. Blodvolumenet kan beregnes ud fra donors vægt og højde. Standardmængden ved en
tapning er 450 ml ± 45 ml. Donorer, der vejer mindre end 50
kg, tappes derfor ikke rutinemæssigt.

Tabel 4.1 Alder og kropsvægt

 

Alder 0-17 årige og andre
umyndige
Tappes kun på medicinsk indikation og kun med skriftligt
samtykke fra forældre eller juridisk værge i henhold til
gældende lov
17 Med skriftligt samtykke fra forældre eller juridisk værge i
henhold til gældende lov
18-65 år Nye donorer over 60 år kun ved tilfredsstillende besvarelse af ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære
symptomer ved første fremmøde
65-75 år Tilfredsstillende besvarelse af ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære symtomer
Efter det fyldt 75.
år
Tappes normalt ikke
Nye donorer over
65 år
Tappes normalt ikke
Kropsvægt  > 50 kg for fuldblods- og aferesedonorer