4.200

Øvrige generelle principper

4.210 Ved afgørelse af, om en person egner sig som donor, skal der
tages hensyn til såvel donor som recipient. Donor skal kunne
tappes uden risiko og der må ikke være risiko for at overførelse
af sygdomsfremkaldende faktorer eller medicin i virksom
mængde til recipienten.
4.220 I kapitel 5 angives myndighedskrav samt beskrivelse af en række andre anvisninger som rettesnor for vurdering om donor
kan tappes eller ej. Det skal understreges, at det ikke er praktisk muligt eller obligatorisk at udspørge donor om alle de i kapitel 5 nævnte tilstande. Anvisningerne er tænkt som rettesnor i de tilfælde
hvor tappepersonalet eller lægen bliver bekendt med, at sådan
en tilstand foreligger. Man vil i en del tilfælde være nødsaget til
at skønne under hensyntagen til de særlige forhold i det enkelte tilfælde. Er man i tvivl, er det mest rigtigt at undlade at tappe donor (midlertidigt eller permanent) for at komme donor eller recipient til gode. Tvivlstilfælde bør afgøres af en læge.
Det skal præciseres, dels at disse anvisninger ikke dækker hele
registret af problemer, man kan komme ud for, dels at adskillige grænser er trukket mere eller mindre vilkårligt uden sikkert
videnskabeligt eller objektivt grundlag. At det alligevel er rimeligt at trække sådanne grænser, hænger blandt andet sammen
med, at donorerne kan forvente, at acceptvilkårene nationalt
er ensartede og konsekvente.
4.240 Kvalificerede personer til bedømmelse af donors egnethed og
til udøvelse af klinisk skøn er læger og andre personalegrupper,
der har deltaget i specialkurser vedrørende donorudvælgelse
og førstehjælp efterfulgt af praktisk oplæring.
4.250 Nyopståede situationer eller fænomener kan betyde, at nye
donorkriterier må indføres meget hurtigt. I sådanne tilfælde vil
den kompetente myndighed udsende en meddelelse. DSKI’s
Udvalg for Transfusionsoverførbare Sygdomme vil som respons
herpå umiddelbart udsende en rekommandation til alle blodcentre med kopi til den kompetente myndighed.
4.260 Donor skal være i stand til at forstå spørgsmålene i spørgeskemaet, det udleverede informationsmateriale og deltage i et
donorinterview på dansk.