3. KAPITEL 3: Bloddonorer Samt Information Til Og Fra Bloddonorer

3.500 Overflytning af bloddonorer

 

3.500

Overflytning af bloddonorer

3.510 Ved overflytning af en bloddonor fremsendes oplysninger om
donors helbredsforhold og andre relevante oplysninger direkte
fra det ene blodcenter til det andet. Har det nye blodcenter ikke donors helbredsoplysninger, skal donor betragtes som ny.
3.520 Foreligger der skriftlig oplysning om blodtype, der er udført i
overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 10, kan denne anvendes som grundlag for blodtypemærkningen. Inden frigivelse af blodet skal foretages rutineblodtypebestemmelse af
donor, og resultatet skal stemme overens med den tidligere
blodtype.
3.530 Hvis resultatet af de obligatoriske smittemarkørundersøgelser
var uden anmærkninger ved donors foregående besøg, kan der
på overflytningsdokumentet anføres Obligatoriske smittemar-kørundersøgelser: uden anmærkninger, så donor kan tappes
ved første besøg i det nye blodcenter

3.400 Registrering af bloddonorer

 

3.400

Registrering af bloddonorer

3.410 Bloddonorer skal identificeres og registreres med navn og personnummer og der skal registreres oplysninger om, hvorledes
donor kan kontaktes.
3.420 Som donationsidentifikationssystem og registreringssystem
(tappenummersystem), skal ISBT 128 anvendes ( se appendiks
6).
3.430 Oplysninger om bloddonorer skal registreres i et elektronisk
system, der giver mulighed for kontrol hver gang der afgives
blod
3.440 Der skal føres journal over bloddonorer på en måde, der sikrer
entydig identifikation og beskytter mod uautoriseret adgang til
personhenførbare og anden fortrolige oplysninger. Det skal sikres, at der er sporbarhed mellem donor, blodprodukter og recipienter samt omvendt i mindst 30 år.
3.450 Årsagerne til at en person ikke kan tappes, enten midlertidigt
eller permanent skal dokumenteres.
3.460 Afvigelse, utilsigtede hændelser og komplikationer i forbindelse med blodtapningen skal dokumenteres. Alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser skal indberettes til den kompetente myndighed (se Kapitel 17).

3.300 Information fra bloddonorer

 

3.300

Information fra bloddonorer

3.310 Oplysninger fra donor herunder helbredsoplysninger skal indhentes ved anvendelse af spørgeskema fra kompetente myndigheder suppleret med interview i enrum.
3.311 Fingeraftryk kan anvendes som identitetskontrol
3.312 Nye donorer skal udspørges særligt grundigt om eventuel tidligere og nuværende sygdomme, vaccinationer, eventuel medicinindtagelse, samt om ophold i områder med øget risiko for
smitsomme sygdomme (malaria, hepatitis B og C, hiv, etc.).
Dette gøres ved hjælp af kompetente myndigheders spørgeskema for førstegangsdonorer.
3.313 Besvarelsen af spørgeskemaer skal vurderes af en dertil kvalificeret person som beskrevet i kapitel 4. Det skal dokumenteres,
hvem der har vurderet spørgeskemaet, og hvem der har foretaget interviewet.
3.314 Det er vigtigt, at personen er frit stillet, så mulighed for selveksklusion foreligger efter at have læst pjecen fra Styrelsen for
Patientsikkerhed og således at personen ikke tilbageholder relevant oplysning, som er af betydning for donorudvælgelsen.
3.320 Under donorinterview er det interviewerens vigtigste opgave
at få donorer til at forstå, at bloddonation er et tillidshverv.
Interviewer skal ved hjælp af tillægsspørgsmål få donor til at
åbne sig, specielt med henblik på afdækning af eventuel smitterisiko. Interviewet skal foregå som en samtale. Under donorinterviewet vurderer interviewer, om donor er egnet som donor ved en vurdering af almen tilstand, medicin- eller alkoholpåvirkning og om donor forstår dansk. Såfremt donors fremtræden giver tvivl om egnethed, skal vedkommende afvises.
3.321 Følgende spørgsmål kan stilles til nye donorer:• Har du spørgsmål til de sygdomme/tilstande, som er
nævnt i spørgeskemaet?
• Har du spørgsmål til informationsmaterialet?
• Kan du være smittet med hiv eller smitsom leverbetændelse?
• Har du andre spørgsmål?
3.322 Følgende spørgsmål kan stilles til flergangsdonorer:
• Hvordan har du haft det siden sidste tapning?
• Har du haft infektioner eller maveproblemer?
• Kan du være smittet med hiv eller smitsom leverbetændelse?
• Har du spørgsmål vedrørende din tapning?
3.340 Tvivlstilfælde om donors egnethed vurderes og dokumenteres
som beskrevet i kapitel 4.
3.345 Er der behov for at indhente yderligere information til vurdering af donors tappeegnethed, kan der indhentes oplysninger
om donors helbredsforhold ved opslag i elektroniske systemer,
hvis dette gøres af autoriseret sundhedsperson jf. LBK nr. 903
af 26/08/2019 om lovbekendtgørelse af lov om Sundhedsloven
§ 42 og § 42a. Dette skal forudgås af mundtligt samtykke, som
skal dokumenteres og formålet skal alene være at vurdere helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for afgivelse af
blodet eller anvendelse af blodet til patientbehandling.
3.350 Inden blodtapning finder sted skal donor med sin signatur (kan
være i form af et elektronisk fingeraftryk) bekræfte følgende:
• at have modtaget information
• at have læst og forstået det udleverede oplysningsmateriale
• at der har været mulighed for at stille spørgsmål og at
der er givet tilfredsstillende svar på eventuelle spørgsmål
• at have givet informeret samtykke til at gå videre med
donationsprocessen
• at de oplysninger, donor har afgivet, efter vedkommendes bedste overbevisning, er korrekte

3.200 Information til bloddonorer

 

3.200

Information til bloddonorer

3.201 Alle bloddonorer skal informeres om punkterne 3.211-3.224, jf.
Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012
om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. Dette gøres ved
at bede bloddonoren læse den gældende version af Styrelsen for Patientsikkerheds pjece Til dig der skal donere blod – Bloddonation og sikkerhed ved tapning. Pjecen er tilgængelig på
Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
3.211 Information om blodets sammensætning, egenskaber om de
produkter, der fremstilles på basis af blod, og om donorblods
betydning for patientbehandlingen.
3.212 Oplysning om procedurerne i forbindelse med blodtapning og
de dermed forbundne risici.
3.214 Information om fordelene ved at modtage blod.
3.215 Information om, at personoplysninger vedrørende donor beskyttes, og at alle helbredsoplysninger vil blive behandlet fortroligt.
3.216 Information om betydningen af informeret samtykke, herunder
tilbagekaldelse af samtykket, og i hvilke situationer donor ikke
kan tappes, enten midlertidig eller permanent.
3.217 Oplysning om, at det er nødvendigt at foretage et klinisk skøn i
forbindelse med donationer og årsagerne hertil.
3.218 Begrundelse for, at det er nødvendigt at indhente oplysninger
om sygehistorie og årsagerne hertil.
3.219 Oplysning om, at der foretages testning af donorblod, risikoen
for infektionssygdomme, som kan overføres med blod samt
tegn og symptomer på hiv/AIDS og hepatitis.
3.220 Oplysning om, at donor vil blive underrettet, hvis testresultaterne viser tegn på sygdom, og at blodet i så fald ikke vil blive
anvendt.
3.221 Oplysning om, i hvilke situationer man bør afstå fra at give
blod, fordi det kan indebære risiko for recipienten, fx risikofyldt
sexuel adfærd, hiv/AIDS, hepatitis og misbrug af narkotiske
stoffer.
3.222 Oplysning om, at det er vigtigt, at donor oplyser blodbanken
om forhold, som kan gøre tidligere tapninger uegnede til transfusion.
3.223 Oplysning om, i hvilke situationer donor bør afstå fra at give
blod, fordi det kan være skadeligt for eget helbred eller indebære en risiko for patienten.
3.224 Oplysning om, at der er mulighed for at stille spørgsmål når
som helst. Oplysning om, at man har mulighed for at afstå fra
at give blod på et hvilket som helst tidspunkt i processen.

3.100 Definition

 

3.100

Definition

3.110 En bloddonor er en person, der i landets blodbanker, herunder
mobile blodbanker, tappes for blod eller blodkomponenter,
som skal anvendes til patientbehandling eller fremstilling af
blodderivater eller reagenser til diagnostiske eller andre formål.
3.120 Igennem registreringen ved blodtapningen er den pågældende
medlem af bloddonorernes organisation, Bloddonorerne i
Danmark (BiD) og hermed omfattet af Patienterstatningens og
BiDs sikringsfonds erstatningsregler i tilfælde af skader forvoldt
i forbindelse med tapningen.
3.130 Ifølge Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål må tapning af humant blod kun ske fra frivillige og ubetalte bloddonorer.
3.131 Kun personer, der henvender sig af egen fri vilje og uden mulighed for gruppepres eller anden form for pression, må accepteres som frivillige bloddonorer.
3.140 Der skal sikres fuld anonymitet mellem bloddonor og recipient.
Der gives således ingen oplysninger til patienter eller andre om
donors persondata, ligesom donor ikke oplyses om patienternes persondata. Der anvendes ikke donorer, som recipienten
selv vælger, jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om sikkerhed i
forbindelse med bloddonation (se 6.702).
3.150 Ved udvælgelse af donorer skal donors egnethed vurderes. Det
vil sige, at donor er rask og risikofrit kan give blod, samt at recipienten sikres mod overførsel af sygdomsfremkaldende stoffer og medicin i virksomme mængder. Dette gøres ved at sikre
fyldestgørende information til donor, se 3.200, samt ved at sikre relevant information fra donor, se 3.300).