3.400

Registrering af bloddonorer

3.410 Bloddonorer skal identificeres og registreres med navn og personnummer og der skal registreres oplysninger om, hvorledes
donor kan kontaktes.
3.420 Som donationsidentifikationssystem og registreringssystem
(tappenummersystem), skal ISBT 128 anvendes ( se appendiks
6).
3.430 Oplysninger om bloddonorer skal registreres i et elektronisk
system, der giver mulighed for kontrol hver gang der afgives
blod
3.440 Der skal føres journal over bloddonorer på en måde, der sikrer
entydig identifikation og beskytter mod uautoriseret adgang til
personhenførbare og anden fortrolige oplysninger. Det skal sikres, at der er sporbarhed mellem donor, blodprodukter og recipienter samt omvendt i mindst 30 år.
3.450 Årsagerne til at en person ikke kan tappes, enten midlertidigt
eller permanent skal dokumenteres.
3.460 Afvigelse, utilsigtede hændelser og komplikationer i forbindelse med blodtapningen skal dokumenteres. Alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser skal indberettes til den kompetente myndighed (se Kapitel 17).