3.300

Information fra bloddonorer

3.310 Oplysninger fra donor herunder helbredsoplysninger skal indhentes ved anvendelse af spørgeskema fra kompetente myndigheder suppleret med interview i enrum.
3.311 Fingeraftryk kan anvendes som identitetskontrol
3.312 Nye donorer skal udspørges særligt grundigt om eventuel tidligere og nuværende sygdomme, vaccinationer, eventuel medicinindtagelse, samt om ophold i områder med øget risiko for
smitsomme sygdomme (malaria, hepatitis B og C, hiv, etc.).
Dette gøres ved hjælp af kompetente myndigheders spørgeskema for førstegangsdonorer.
3.313 Besvarelsen af spørgeskemaer skal vurderes af en dertil kvalificeret person som beskrevet i kapitel 4. Det skal dokumenteres,
hvem der har vurderet spørgeskemaet, og hvem der har foretaget interviewet.
3.314 Det er vigtigt, at personen er frit stillet, så mulighed for selveksklusion foreligger efter at have læst pjecen fra Styrelsen for
Patientsikkerhed og således at personen ikke tilbageholder relevant oplysning, som er af betydning for donorudvælgelsen.
3.320 Under donorinterview er det interviewerens vigtigste opgave
at få donorer til at forstå, at bloddonation er et tillidshverv.
Interviewer skal ved hjælp af tillægsspørgsmål få donor til at
åbne sig, specielt med henblik på afdækning af eventuel smitterisiko. Interviewet skal foregå som en samtale. Under donorinterviewet vurderer interviewer, om donor er egnet som donor ved en vurdering af almen tilstand, medicin- eller alkoholpåvirkning og om donor forstår dansk. Såfremt donors fremtræden giver tvivl om egnethed, skal vedkommende afvises.
3.321 Følgende spørgsmål kan stilles til nye donorer:• Har du spørgsmål til de sygdomme/tilstande, som er
nævnt i spørgeskemaet?
• Har du spørgsmål til informationsmaterialet?
• Kan du være smittet med hiv eller smitsom leverbetændelse?
• Har du andre spørgsmål?
3.322 Følgende spørgsmål kan stilles til flergangsdonorer:
• Hvordan har du haft det siden sidste tapning?
• Har du haft infektioner eller maveproblemer?
• Kan du være smittet med hiv eller smitsom leverbetændelse?
• Har du spørgsmål vedrørende din tapning?
3.340 Tvivlstilfælde om donors egnethed vurderes og dokumenteres
som beskrevet i kapitel 4.
3.345 Er der behov for at indhente yderligere information til vurdering af donors tappeegnethed, kan der indhentes oplysninger
om donors helbredsforhold ved opslag i elektroniske systemer,
hvis dette gøres af autoriseret sundhedsperson jf. LBK nr. 903
af 26/08/2019 om lovbekendtgørelse af lov om Sundhedsloven
§ 42 og § 42a. Dette skal forudgås af mundtligt samtykke, som
skal dokumenteres og formålet skal alene være at vurdere helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for afgivelse af
blodet eller anvendelse af blodet til patientbehandling.
3.350 Inden blodtapning finder sted skal donor med sin signatur (kan
være i form af et elektronisk fingeraftryk) bekræfte følgende:
• at have modtaget information
• at have læst og forstået det udleverede oplysningsmateriale
• at der har været mulighed for at stille spørgsmål og at
der er givet tilfredsstillende svar på eventuelle spørgsmål
• at have givet informeret samtykke til at gå videre med
donationsprocessen
• at de oplysninger, donor har afgivet, efter vedkommendes bedste overbevisning, er korrekte