3.200

Information til bloddonorer

3.201 Alle bloddonorer skal informeres om punkterne 3.211-3.224, jf.
Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012
om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. Dette gøres ved
at bede bloddonoren læse den gældende version af Styrelsen for Patientsikkerheds pjece Til dig der skal donere blod – Bloddonation og sikkerhed ved tapning. Pjecen er tilgængelig på
Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
3.211 Information om blodets sammensætning, egenskaber om de
produkter, der fremstilles på basis af blod, og om donorblods
betydning for patientbehandlingen.
3.212 Oplysning om procedurerne i forbindelse med blodtapning og
de dermed forbundne risici.
3.214 Information om fordelene ved at modtage blod.
3.215 Information om, at personoplysninger vedrørende donor beskyttes, og at alle helbredsoplysninger vil blive behandlet fortroligt.
3.216 Information om betydningen af informeret samtykke, herunder
tilbagekaldelse af samtykket, og i hvilke situationer donor ikke
kan tappes, enten midlertidig eller permanent.
3.217 Oplysning om, at det er nødvendigt at foretage et klinisk skøn i
forbindelse med donationer og årsagerne hertil.
3.218 Begrundelse for, at det er nødvendigt at indhente oplysninger
om sygehistorie og årsagerne hertil.
3.219 Oplysning om, at der foretages testning af donorblod, risikoen
for infektionssygdomme, som kan overføres med blod samt
tegn og symptomer på hiv/AIDS og hepatitis.
3.220 Oplysning om, at donor vil blive underrettet, hvis testresultaterne viser tegn på sygdom, og at blodet i så fald ikke vil blive
anvendt.
3.221 Oplysning om, i hvilke situationer man bør afstå fra at give
blod, fordi det kan indebære risiko for recipienten, fx risikofyldt
sexuel adfærd, hiv/AIDS, hepatitis og misbrug af narkotiske
stoffer.
3.222 Oplysning om, at det er vigtigt, at donor oplyser blodbanken
om forhold, som kan gøre tidligere tapninger uegnede til transfusion.
3.223 Oplysning om, i hvilke situationer donor bør afstå fra at give
blod, fordi det kan være skadeligt for eget helbred eller indebære en risiko for patienten.
3.224 Oplysning om, at der er mulighed for at stille spørgsmål når
som helst. Oplysning om, at man har mulighed for at afstå fra
at give blod på et hvilket som helst tidspunkt i processen.