20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab

A3.500 Kritiske forbrugsartikler

 

A3.500 Kritiske forbrugsartikler
A3.510 Nedenfor er anført forskellige forbrugsartikler, der kan være
nødvendige i katastrofe- og afskæringssituationer. Forbrugsartiklerne afhænger i øvrigt af de i blodbanken anvendte metoder.
A3.520 For en del af forbrugsartiklerne er det nødvendigt at indføre
kontrolrutiner for at sikre udskiftning af artikler med overskredet holdbarhedsdato.
A3.530 Forbrugsartikler i forbindelse med tapning af donorer

 • tappeprotokoller, herunder protokoller til tapning af
  donorer med ukendt blodtype. Tappeprotokollen skal
  som minimum indeholde rubrikker til

  • donors navn
  • donors personnummer
  • donors adresse
  • donors signatur
  • tappers og kontrollants initialer
  • tappetidspunkt
 • nummeretiketter såfremt de ikke indgår i tappeprotokollen
 • blodposer
 • pilotglas (slangestykker kan anvendes)
 • middel til huddesinfektion
 • vatpinde/-tamponer
 • plaster
 • bind
 • staseslanger
 • mekaniske vægte
 • sakse
 • peaner
 • klips og klipsetænger til lukning af blodportioner (knuder kan anvendes).
A3.540 Forbrugsartikler til blodtypebestemmelse af donorportioner

 • anti-A, anti-B, anti-RhD (komplet/kompletterende)
  samt tilhørende kontrolreagenser
 • reagensglas inklusive stativer, eventuelt glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.
A3.550  Forbrugsartikler til blodtypebestemmelse af patienter

 • anti-A, anti-B, anti-RhD (komplet/kompletterende)
  samt tilhørende kontrolreagenser
 • reagensglas, inklusive stativer evt. glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.
A3.560  Forbrugsartikler til udførelse af AB0-forligelighedsundersøgelse

 • reagensglas, inklusive stativer evt. glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.

A3.400 Manglende strøm

A3.400 Manglende strøm
A3.410 Her vil kun få funktioner kunne opretholdes i kort tid.

A3.300 Kun nødstrøm fungerer og blodbank-IT er eventuelt ude af drift

 

A3.300 Kun nødstrøm fungerer og blodbank-IT er eventuelt ude af drift
A3.310  De sædvanlige nødprocedurer tages i brug inklusive nødlister
over tapbare donorer. Evt. overgang til manuelle teknikker.
Dette kræver dog opretholdelse af et lager af testreagenser,
glas, glasplader, etiketter etc. (se nedenfor) samt fortsat beherskelse af teknikken.
A3.320  Følgende bør være på nødstrøm
• køleskabe, frysere og trombocytskabe, der indeholder
blodkomponenter

 • køleskabe og frysere der indeholder reagenser
 • blodtypemaskine
 • udstyr til smittemarkørundersøgelse
 • centrifuge til blodprøver
 • centrifuge til søjlekort
 • centrifuge til mikrotiterplader
 • inkubatorer
 • fotokopimaskine
 • faxmaskine
 • rumbelysning
 • lys ved udvalgte arbejdspladser
 • udvalgte IT-arbejdsstationer
 • udvalgte printere
 • netservere
 • blodbank-IT server
 • alarmsystemer (CTS anlæg)
A3.330 Lommelygter med funktionsduelige batterier kan være nødvendige.
A3.340 Det er vigtigt at huske, at en hel del moderne blodbankudstyr
er afhængig af strøm, fx

 • svejseapparater
 • blodmixere til anvendelse ved tapning
 • blodpressere
 • sterilsvejsere
 • automatpipetter
 • vandbade
 • plasmaoptøningsbade
 • vægte

A3.200 Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille

 

 

A3.200 Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille
A3.210 I denne situation fungerer strøm og IT, men behovet for blod
er så stort, at de sædvanlige rutiner må ændres.
A3.220  Ved lokale katastrofer kontaktes andre sygehuse eller mobile
tappeenheder med henblik på fremskaffelse af blod.
A3.230  De sædvanlige telekommunikationsmidler samt blodbank-IT
kan være overbelastede, hvorfor det kan være nødvendigt at
anvende de sædvanlige nødprocedurer for IT-nedbrud.
A3.240 De sædvanlige procedurer ændres til mere simple principper
med stor kapacitet, men med fortsat acceptabelt sikkerhedsniveau. Undersøgelse for smittemarkører og antistofscreentestkan eventuelt undlades. Blodtransfusion kan evt. gives uden
forudgående udførelse af BAC-test/forligelighedsundersøgelse,
eventuelt efter udførelse af simpel AB0-forligelighedsundersøgelse (saltvandsforligelighedsundersøgelse).
A3.250 Potentielle donorer er alle, der opfylder de vanlige kriterier for
bloddonorer, uanset tidligere donorvirksomhed. Donorerne tilkaldes via tv, radio, e-mails, sms, plakater, løbesedler etc. Tapningerne foregår eventuelt uden for sædvanlige tappesteder i
lokaler på sygehuse, skoler etc. Den under normale omstændigheder anvendte komponentterapi kan evt. ikke opretholdes
i fuldt omfang. I stedet kan der anvendes fuldblod. Fuldblod
tappet i CPD i flerposesystemer kan opbevares i 21 dage i hovedposen ved sædvanlige opbevaringsbetingelser (2 til 6 °C).

A3.100 Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men aktiviteten skal kunne øges i forhold til behovet

 

 

A3.100 Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men aktiviteten skal kunne øges i forhold til behovet
A3.110 I denne situation maksimeres antallet af blodtapninger under
fortsat anvendelse af sædvanlige procedurer samt fremstilling
af sædvanlige blodkomponenter.
A3.120  Den maksimale kapacitet bestemmes af en række lokale faktorer:

 • antallet af tappebare donor. I områder, hvor donorerne
  tappes hyppigt, vil antallet af tapbare donorer efter de
  normalt gældende regler være beskedent. Det lokale
  donorkorps må medvirke til at donorkorpset får en passende størrelse (gennemsnitlig tappefrekvens cirka 1,5).
 • mængden af kvalificeret personale til donorindkaldelse,
  donormodtagelse etc.
 • antal tappelejer og antal kvalificeret tappepersonale.
 • mængden af kvalificeret personale til varetagelse af
  blodkomponentproduktion med dertil hørende analyser og procedurer.

20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab

20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab
A3.000 De overordnede regler om regioners og kommuners planlægning af sundhedsberedskabet findes i sundhedslovens § 169 og
§ 210 samt Bekendtgørelse nr. 9321 af 1. april 2017 om planlægning af sundhedsberedskabet samt Vejledning nr. 9025 af 9.
januar 2016 om planlægning af sundhedsberedskab. Regioner
og kommuner skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og
omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige
niveau ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser.
A3.010 Nedenfor angives forholdsregler for organisation af blodbankvirksomheden under katastrofe -og afskæringssituation (såvel
under krigsforhold som ved fredsmæssige katastrofer).
A3.020  Ved katastrofer i fredstid sikres hospitalernes blodforsyning på
normal vis i henhold til etableret tradition om gensidig støtte
blodbankerne imellem. En overordnet koordination og styring
af blodforsyningen iværksættes først, når behov herfor opstår.
Behovet for blod ved katastrofer og under krig afhænger af antallet af syge og sårede med transfusionsbehov. Dette behov er
uforudsigeligt og må vurderes i den konkrete situation. Massetapning af blod bør derfor først finde sted, når behovet herfor
har manifesteret sig, idet det forudsættes, at normal lagerbeholdning er til stede i alle blodbanker.
A3.030  Det forudsættes desuden, at hvert hospital har en katastrofeplan/beredskabsplan indeholdende løsningsmodeller for
transport for såvel personale, donorer og blod, og at blodbanken er udstyret med nødtelefonanlæg, samt at frigivet normal
lagerbeholdning er til stede i alle blodbanker.
A3.040 Den enkelte blodbank bør sikre, at der stedse lagerføres utensilier, papirartikler og andre nødvendige materialer svarende til
en kapacitet på 45 dages normalt forbrug til

 • indkaldelse af donorer
 • tapning af donorer
 • blodtypebestemmelse af donorer
 • fraktionering af blod
 • obligatoriske undersøgelser
 • blodtypebestemmelse af patienter
 • forligelighedsundersøgelser
A3.050  For blodposer eksisterer et særligt problem, idet disse ikke
produceres i Danmark. I en situation, hvor forsyningsvejene
kan være afspærrede, vil der ikke være mulighed for yderligere
forsyninger (se nedenstående liste over kritiske forbrugsartikler).
A3.070  Nedenstående scenarier kan være aktuelle i forbindelse med
evt. katastrofer og afskæringssituationer.