A3.200 Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille
A3.210 I denne situation fungerer strøm og IT, men behovet for blod
er så stort, at de sædvanlige rutiner må ændres.
A3.220  Ved lokale katastrofer kontaktes andre sygehuse eller mobile
tappeenheder med henblik på fremskaffelse af blod.
A3.230  De sædvanlige telekommunikationsmidler samt blodbank-IT
kan være overbelastede, hvorfor det kan være nødvendigt at
anvende de sædvanlige nødprocedurer for IT-nedbrud.
A3.240 De sædvanlige procedurer ændres til mere simple principper
med stor kapacitet, men med fortsat acceptabelt sikkerhedsniveau. Undersøgelse for smittemarkører og antistofscreentestkan eventuelt undlades. Blodtransfusion kan evt. gives uden
forudgående udførelse af BAC-test/forligelighedsundersøgelse,
eventuelt efter udførelse af simpel AB0-forligelighedsundersøgelse (saltvandsforligelighedsundersøgelse).
A3.250 Potentielle donorer er alle, der opfylder de vanlige kriterier for
bloddonorer, uanset tidligere donorvirksomhed. Donorerne tilkaldes via tv, radio, e-mails, sms, plakater, løbesedler etc. Tapningerne foregår eventuelt uden for sædvanlige tappesteder i
lokaler på sygehuse, skoler etc. Den under normale omstændigheder anvendte komponentterapi kan evt. ikke opretholdes
i fuldt omfang. I stedet kan der anvendes fuldblod. Fuldblod
tappet i CPD i flerposesystemer kan opbevares i 21 dage i hovedposen ved sædvanlige opbevaringsbetingelser (2 til 6 °C).