20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab
A3.000 De overordnede regler om regioners og kommuners planlægning af sundhedsberedskabet findes i sundhedslovens § 169 og
§ 210 samt Bekendtgørelse nr. 9321 af 1. april 2017 om planlægning af sundhedsberedskabet samt Vejledning nr. 9025 af 9.
januar 2016 om planlægning af sundhedsberedskab. Regioner
og kommuner skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og
omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige
niveau ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser.
A3.010 Nedenfor angives forholdsregler for organisation af blodbankvirksomheden under katastrofe -og afskæringssituation (såvel
under krigsforhold som ved fredsmæssige katastrofer).
A3.020  Ved katastrofer i fredstid sikres hospitalernes blodforsyning på
normal vis i henhold til etableret tradition om gensidig støtte
blodbankerne imellem. En overordnet koordination og styring
af blodforsyningen iværksættes først, når behov herfor opstår.
Behovet for blod ved katastrofer og under krig afhænger af antallet af syge og sårede med transfusionsbehov. Dette behov er
uforudsigeligt og må vurderes i den konkrete situation. Massetapning af blod bør derfor først finde sted, når behovet herfor
har manifesteret sig, idet det forudsættes, at normal lagerbeholdning er til stede i alle blodbanker.
A3.030  Det forudsættes desuden, at hvert hospital har en katastrofeplan/beredskabsplan indeholdende løsningsmodeller for
transport for såvel personale, donorer og blod, og at blodbanken er udstyret med nødtelefonanlæg, samt at frigivet normal
lagerbeholdning er til stede i alle blodbanker.
A3.040 Den enkelte blodbank bør sikre, at der stedse lagerføres utensilier, papirartikler og andre nødvendige materialer svarende til
en kapacitet på 45 dages normalt forbrug til

  • indkaldelse af donorer
  • tapning af donorer
  • blodtypebestemmelse af donorer
  • fraktionering af blod
  • obligatoriske undersøgelser
  • blodtypebestemmelse af patienter
  • forligelighedsundersøgelser
A3.050  For blodposer eksisterer et særligt problem, idet disse ikke
produceres i Danmark. I en situation, hvor forsyningsvejene
kan være afspærrede, vil der ikke være mulighed for yderligere
forsyninger (se nedenstående liste over kritiske forbrugsartikler).
A3.070  Nedenstående scenarier kan være aktuelle i forbindelse med
evt. katastrofer og afskæringssituationer.