11.800 Algoritmer

  11.800 Algoritmer 11.801 Algoritmerne for udredning af initialt reaktive obligatoriske smittemarkører følger nationale faglige retningslinjer. 11.802 Anvendte forkortelser og begreber i figurerne 11.1 og 11.2: EIA        […]

11.700 Konfirmatorisk test og diskriminatorisk NAT

11.700 Konfirmatorisk test og diskriminatorisk NAT 11.710 Er screentesten for antistof mod hiv-1/2 eller antistof mod hepatitis C reaktiv, kan der som konfirmatorisk test anvendes undersøgelsesmetoder, der bygger på individuel […]

11.600 Information om testresultater

    11.600 Information om testresultater 11.610 Den for blodcentret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for, at der foretages en vurdering af, hvorvidt et testresultat er af […]

11.500 Anmeldelse

  11.500 Anmeldelse 11.501 I henhold til Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 277 af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv, Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 […]

11.400 Look-back

  11.400 Look-back 11.410  Hvis blodbanken erfarer, at en donor er smittet med hiv, HCV eller HBV, skal det med udgangspunkt i en risikovurdering overvejes at undersøge recipienter af blodkomponenter […]

11.300 Tilbagekaldelse af plasma til fraktionering

  11.300 Tilbagekaldelse af plasma til fraktionering 11.310  Er en smittemarkørundersøgelse for anti-hiv, anti-HCV eller HBsAg konstateret inkonklusiv eller positiv i den konfirmatoriske test eller ved diskriminatorisk NAT undersøgelse, kræves […]

11.200 Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser

  11.200 Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser 11.201 Ved fastlæggelse af perioder for tilbagekaldelse og look-back er der taget hensyn til serokonverteringsvinduet, som er tidsrummet fra en smittet donor er infektiøs […]

11.100 Indledning

    11.100 Indledning 11.101 Alt blod og blodkomponenter, som anvendes til transfusion eller til fremstilling af blodderiverede lægemidler, skal stamme fra donorer, som gennem en samtidig med tapningen udtaget […]