11.800

Algoritmer

11.801 Algoritmerne for udredning af initialt reaktive obligatoriske
smittemarkører følger nationale faglige retningslinjer.
11.802 Anvendte forkortelser og begreber i figurerne 11.1 og 11.2:
EIA              Enzyme-linked Immunosorbent AssayIB                Immunblot (WB, RIBA, LIA eller lign.)ID NAT       Individual Donation Nucleic Acid Amplification Testneg               negativpos               positiv

ink                 inkonklusiv

HBsAg         hepatitis B surface antigen

anti-HBc     hepatitis B core antistofNy donor nye donorer og donorer, der kan sidestilles hermed,

hvilket vil sige donorer, der har haft en pause i donorvirksomheden på mere end 5 år.

11.810 Algoritme ved undersøgelse for anti-hiv-1/2 fremgår af figur
11.1. Hvis anti-hiv reaktivitet i EIA er forårsaget af hiv-infektion,
vil IB kun være negativ eller inkonklusiv i serokonversionsfasen.
I denne fase er hiv p24Ag og hiv-RNA NAT positive og negativt
udfald af en af disse undersøgelser (eller begge) er således diagnostisk evidens for, at anti-hiv reaktiviteten i EIA ikke er forårsaget af hiv-infektion.
11.811 Anvendes en såkaldt kombotest til detektion af både anti-hiv
og hivAg, skal der ved positiv reaktion suppleres med en isoleret anti-hiv-1/2 test. Vær opmærksom på, at prøvematerialet
kan blive for gammelt til at opnå et troværdigt resultat i hiv
RNA NAT undersøgelsen. Er der tale om en nyligt pådraget hiv
infektion vil reaktiviteten i hiv-RNA NAT være høj (> 10.000 kopier/ml). Er den isolerede anti-hiv-1/2 test samt enten immunblot eller hiv RNA NAT undersøgelsen positive, indkaldes og
udmeldes donor.
11.813  En donor, hvis EIA (anti-hiv eller kombotest) og ID NAT er negative kan fortsat være donor, selvom IB var inkonklusiv ved et
tidligere fremmøde.
11.814 Tendensen til at udvise gentagen positiv EIA screentest (antihiv eller kombotest) uden hiv-infektion kan være forbigående
eller permanent. Donor kan derfor sættes i pause og indkaldes
til fornyet undersøgelse efter et passende tidsrum.
11.820 Algoritme ved undersøgelse for anti-HCV fremgår ligeledes af
figur 11.1. Vær opmærksom på, at prøvematerialet kan blive
for gammelt til at opnå et troværdigt resultat i HCV NAT undersøgelsen.
11.821 En donor, hvis EIA (anti-HCV) og ID NAT er negative kan fortsat
være donor, selvom IB var inkonklusiv ved et tidligere fremmøde.
11.822  Tendensen til at udvise gentagen positiv EIA screentest (antiHCV) uden HCV-infektion kan være forbigående eller permanent. Donor kan derfor sættes i pause og indkaldes til fornyet
undersøgelse efter et passende tidsrum.
11.830 Algoritme ved undersøgelse for anti-HBc fremgår af figur 11.2.
Diagrammet er et udtryk for den logik, der anvendes ved fortolkningen af resultaterne og ikke et udtryk for at undersøgelserne skal foretages sekventielt; det kan være fordelagtigt at
udføre alle sekundære undersøgelser inklusive anti-HBc med
en anden metode på en gang.
11.831  Anti-HBc undersøgelsen adskiller sig fra de øvrige smittemarkørundersøgelser, idet den er en diagnostisk test på donor og
ikke som de øvrige en kvalitetskontrol af blodportionen. Blod
fra en donor med reaktiv EIA kan derfor anvendes til transfusionsbehandling forudsat, at der foreligger resultat af konfirmatoriske tests, der viser, at donor ikke er inficeret med HBV.
11.832 De i 11.831 og i figur 11.2 nævnte konfirmatoriske tests er en
kombination af serologiske metoder, der i alle tilfælde kan nå
frem til en konklusiv diagnose.
11.840 Algoritme ved undersøgelse for HBsAg fremgår af figur 11.1. I
diagrammet indgår kun analyser for HBsAg og anti-HBc. Dette
er det minimale analyserepertoire for bedst mulig sikring af
donorblod. Disse to undersøgelser giver ikke en nærmere diagnostisk afklaring af donors HBV infektionsstatus. Blodcentre,
der kun betjener sig af det minimale analyserepertoire, må
derfor sikre, at donor henvises til nærmere diagnostisk afklaring. Blodcentre, der har adgang til et større analyserepertoire,
kan tilrettelægge deres initiale HBV algoritme i overensstemmelse hermed.

 

 

Figur 11.1 Algoritme ved undersøgelse for HBV, HCV og hiv-1/2

*Donor kan allerede på dette trin informeres om tekniske problemer og holde pause, jf. 11.630

 

Figur 11.2 Algoritme ved undersøgelse for anti-HBc

*Der kan med fordel undersøges for flere HBV-markører