11.600

Information om testresultater

11.610 Den for blodcentret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for, at der foretages en vurdering af, hvorvidt et testresultat er af betydning for donors sundhed i en sådan grad, at
donor skal informeres.
11.620 Hvis donor skal informeres om et positivt resultat af obligatoriske smittemarkører, skal den for blodcentret ansvarlige læge
sikre, at der er procedurer for, at donor telefonisk indkaldes til
en samtale. Forud herfor kan der, hvis der er tale om hiv infektion eller kronisk hepatitis B eller C infektion, træffes aftale
med ambulatoriet ved en afdeling med infektionsmedicinsk ekspertise om eventuel rådgivning og supplerende undersøgelser. Den tid, der afsættes til at informere donor i blodcentret
om undersøgelsesresultatet, bør være passende lang med
henblik på en vurdering af, hvorledes donoren reagerer på oplysningen. Der skal gives relevant rådgivning, herunder konsekvenser af resultatet, samt hvordan undersøgelsen følges op
og eventuelt behandles. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at
donor efter konsultationen i blodcentret, hvis der er tale om
hiv infektion eller kronisk hepatitis B eller C infektion og hvis
donor ønsker det, umiddelbart kan blive modtaget på ambulatoriet ved en afdeling med infektionsmedicinsk ekspertise.
Blodcentret bør i denne forbindelse have mulighed for at tilbyde transport til og fra det pågældende ambulatorium.
11.630 Hvis der ved mindst et fremmøder foreligger et af følgende reaktionsmønstre:

  • EIA reaktiv/konfirmatorisk test negativ eller inkonklusiv/ID NAT negativ
  • ID NAT reaktiv test, der er negativ i diskriminatorisk test

skal det vurderes, om donor skal informeres om de tekniske
problemer med henblik på at give vedkommende pause og
undlade tapning indtil videre. Ved informationen af donor er
det vigtigt at understrege, at reaktionsmønstret i analyserne
utvetydigt viser, at vedkommende ikke er smittet med den pågældende sygdom.