1.900 Tilsyn

1.900 Tilsyn 1.901 Den kompetente myndighed fører tilsyn med blodbankvirksomhed ved inspektioner, jf. blodforsyningslovens § 9.

1.800 Indberetning

    1.800  Indberetning 1.801 Et blodcenter/-bank/-depot skal til den kompetente myndighed indberette alvorlige utilsigtede hændelser i forbindelse med tapning, testning, håndtering, opbevaring og distribution af blod og blodkomponenter i […]

1.700 Sikkerhed i forbindelse med bloddonation

1.700 Sikkerhed i forbindelse med bloddonation 1.701 Sundhedsstyrelsen har i Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt senere ændringsbekendtgørelser (bekendtgørelse nr. 258 af […]

1.600 Registrering

1.600 Registrering 1.601 I et blodcenter/-bank/-depot skal der føres register over samtlige donorer, der afgiver blod og blodkomponenter tappet blod og blodkomponenter transfunderet blod og blodkomponenter blod og blodkomponenter distribueret […]

1.500 Krav til blodbankvirksomhed

1.500  Krav til blodbankvirksomhed 1.501 For at opnå den i 1.300 nævnte tilladelse skal blodcentret/- banken/-depotet • råde over egnede lokaler og udstyr • have etableret et kvalitetsstyringssystem, der er […]

1.300 Tilladelse til blodbankvirksomhed

  1.300 Tilladelse til blodbankvirksomhed 1.301 Den kompetente myndighed meddeler tilladelse til tapning, testning, håndtering, opbevaring eller distribution af blod og blodkomponenter, jf. blodforsyningslovens § 6 samt Bekendtgørelse om tilladelse […]

1.400 Definitioner

  1.400 Definitioner 1.401 Ved blodbankvirksomhed forstås tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uanset anvendelsesformålet. Hertil kommer håndtering, opbevaring og distribution af blod, blodkomponenter eller dele heraf, når […]

1.200 Organisatorisk og økonomisk

  1.200 Organisatorisk og økonomisk 1.201 Organisatorisk og økonomisk er blodbankvirksomhed en integreret del af sygehusvæsenet og som sådan omfattet af de almindelige regler i Sundhedsloven. Iht. blodforsyningsloven må tapning […]

1.100 Lovgrundlag

1.100 Lovgrundlag 1.101 Blodbankvirksomhed er reguleret af Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) og hertil hørende bekendtgørelser og vejledninger. Blodforsyningsloven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets […]