1.800

 Indberetning

1.801 Et blodcenter/-bank/-depot skal til den kompetente myndighed indberette alvorlige utilsigtede hændelser i forbindelse
med tapning, testning, håndtering, opbevaring og distribution
af blod og blodkomponenter i overensstemmelse med kravene
i Bekendtgørelse nr. 1016 af 9. oktober 2006 om indberetning
og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved
anvendelse af humant blod. Se kapitel 17.
1.810 Et blodcenter/-bank/-depot skal til den kompetente myndighed indberette alvorlige bivirkninger iagttaget under tapning af
donor iht. Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. Se kapitel 17.