1.200

Organisatorisk og økonomisk

1.201 Organisatorisk og økonomisk er blodbankvirksomhed en integreret del af sygehusvæsenet og som sådan omfattet af de almindelige regler i Sundhedsloven. Iht. blodforsyningsloven må
tapning af humant blod eller dele heraf, der skal anvendes til
transfusion eller til fremstilling af lægemidler, kun iværksættes
af blodbanker tilknyttet det offentlige sygehusvæsen.