1.400

Definitioner

1.401 Ved blodbankvirksomhed forstås tapning og testning af humant
blod og blodkomponenter uanset anvendelsesformålet. Hertil
kommer håndtering, opbevaring og distribution af blod, blodkomponenter eller dele heraf, når anvendelsesformålet er
transfusion.
1.410 Ved en blodbank forstås en enhed, der udfører de i 1.401
nævnte opgaver.
1.420 Ved et blodcenter forstås en samling af blodbanker, der indgår
i en struktur eller et organ, der udfører de i 1.401 nævnte opgaver.
1.430 Ved et bloddepot forstås en enhed på et hospitalsafsnit, hvor
der udføres blodbankvirksomhed i form af opbevaring, distribution og eventuelt forligelighedsundersøgelser på blod og
blodkomponenter udelukkende til hospitalets eget brug, herunder hospitalsbaserede transfusionsaktiviteter.
1.440 Tilladelsen nævnt i 1.300 kræves for
• blodcentre
• blodbanker, som ikke indgår i et blodcenters struktur
• bloddepoter, som ikke indgår i et blodcenters eller en
blodbanks struktur.