10. KAPITEL 10: Blodtypebestemmelse Af Bloddonorer

10.700 Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner

 

10.700  

Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner

10.710  Når der foreligger mindst en AB0 og RhD blodtypebestemmelse kan kontrolblodtypebestemmelse udføres som  erytrocytdiagnose jf. 10.320. Resultatet sammenholdes og skal findes
identisk med tidligere udført blodtypebestemmelse, før blodkomponenter fremstillet af blodportionen kan frigives, se
12.100.

10.600 Svarafgivelse til blodbank i anden region

10.600

Svarafgivelse til blodbank i anden region

10.610 Det fremsendte svar skal indeholde oplysninger om laboratorienumre og dato for prøvetagning samt oplysninger om bloddonors fulde navn og personnummer, AB0 og RhD blodtype,
evt. om der er påvist svag ekspression af A, B eller D antigen,
samt svar på antistofscreentest.

10.500 Screentest for erytrocytantistoffer

 

10.500

Screentest for erytrocytantistoffer

10.510 De anvendte teknikker skal kunne påvise irregulære erytrocytantistoffer med klinisk betydning og med en følsomhed som
beskrevet i kapitel 14.
10.520 Påvisning af klinisk betydningsfulde irregulære erytrocytantistoffer ved 37 °C IAT udelukker, at blodet kan anvendes til
fremstilling af aferesetrombocytter og plasma til transfusionsbrug.
10.540 Screentesten for irregulære erytrocytantistoffer skal gentages i
forbindelse med første tapning efter at donor har været gravid
eller er blevet transfunderet med blodkomponenter.

10.300 AB0 og RhD blodtypebestemmelse

10.300

AB0 og RhD blodtypebestemmelse

10.310 AB0 og RhD blodtypebestemmelsen skal indeholde både en
erytrocytdiagnose og en plasmakontrol.
10.320  Erytrocytdiagnosen skal omfatte undersøgelse for A, B og D og
kan udføres med ét anti-A, ét anti-B og ét anti-D. Plasmakontrollen skal indeholde undersøgelse for reaktion med A og B
erytrocytter.
10.330 Ved uoverensstemmelse mellem erytrocytdiagnose og plasmakontrol skal der udføres supplerende undersøgelser til udredning af uoverensstemmelsen.
10.340 AB0 blodtypebestemmelsen skal udføres således, at varianter
af blodtype A med svag ekspression af A antigener, til og med
Ax, kan påvises.
10.350 Er der påvist A antigen selv i ringe mængde, skal donorblodtypen angives som blodtype A respektive blodtype AB for at hindre immunisering af recipienterne.
10.420 Ved negativt udfald af den initiale RhD undersøgelse skal der
efterfølgende udføres RhD bestemmelse med anti-D reagenser
og med en teknik, der kan påvise D varianter med svag D ekspression og med udtryk af partielt D antigen inklusive RhDVI.
Ved anvendelse af inkomplette antistoffer til påvisning af RhD
typen, skal der tillige udføres DAT mhp. kontrol for in vivo sensibilisering af donors erytrocytter.
10.430 RhD positiv betegnes alle bloddonorer, der reagerer positivt
med et eller flere af de anvendte anti-D reagenser og teknikker, eller ved påvisning af tilstedeværelse af funktionelt RHD
gen. Alle øvrige donorer betegnes som RhD negative.

10.100 Alment om blodtypebestemmelse

 

 

10.100

Alment om blodtypebestemmelse

10.110 Ved donors første fremmøde skal der foretages blodtypebestemmelse jf. 10.300. Når der foreligger mindst en ABO og RhD
blodtypebestemmelse, kan der foretages kontrolblodtypebestemmelse jf. 10.700.
Blodtypebestemmelse og kontrolblodtypebestemmelse kan
udføres på prøver taget fra samme indstik, men med 2 uafhængige identitetskontroller.
Resultatet sammenholdes og skal findes identisk med udført
blodtypebestemmelse, før blodkomponenter fremstillet af
blodportionen kan frigives, se 12.100 Frigivelse.
Kontrolblodtypebestemmelse kan udelades ved tapning af
plasma til fraktionering.
10.120 Blodprøver og tilhørende tappeformular skal være entydigt
mærkede med navn og personnummer. Identitetskontrol skal
dokumenteres.
10.130 Undersøgelsesresultatet skal være baseret på undersøgelse af
2 prøver (ikke nødvendigvis to indstik) med to af hinanden uafhængige identitetskontroller.
10.131 For førstegangsdonorer, kan identitetskontrollen i forbindelse
med prøvetagning til blodtypebestemmelse foretages ved anvendelse af fingeraftryk og ved en afsluttende kontrol af tapningen.
10.140 En af undersøgelserne skal indeholde en AB0 og RhD blodtypebestemmelse samt en screentest for erytrocytantistoffer.
10.150 De anvendte reagenser skal være CE-mærkede og opfylde kravene beskrevet i kapitel 14.
10.170 Analyseresultaterne skal registreres og arkiveres som angivet i
tabel 2.1.