10.300 AB0 og RhD blodtypebestemmelse

10.300

AB0 og RhD blodtypebestemmelse

10.310 AB0 og RhD blodtypebestemmelsen skal indeholde både en
erytrocytdiagnose og en plasmakontrol.
10.320  Erytrocytdiagnosen skal omfatte undersøgelse for A, B og D og
kan udføres med ét anti-A, ét anti-B og ét anti-D. Plasmakontrollen skal indeholde undersøgelse for reaktion med A og B
erytrocytter.
10.330 Ved uoverensstemmelse mellem erytrocytdiagnose og plasmakontrol skal der udføres supplerende undersøgelser til udredning af uoverensstemmelsen.
10.340 AB0 blodtypebestemmelsen skal udføres således, at varianter
af blodtype A med svag ekspression af A antigener, til og med
Ax, kan påvises.
10.350 Er der påvist A antigen selv i ringe mængde, skal donorblodtypen angives som blodtype A respektive blodtype AB for at hindre immunisering af recipienterne.
10.420 Ved negativt udfald af den initiale RhD undersøgelse skal der
efterfølgende udføres RhD bestemmelse med anti-D reagenser
og med en teknik, der kan påvise D varianter med svag D ekspression og med udtryk af partielt D antigen inklusive RhDVI.
Ved anvendelse af inkomplette antistoffer til påvisning af RhD
typen, skal der tillige udføres DAT mhp. kontrol for in vivo sensibilisering af donors erytrocytter.
10.430 RhD positiv betegnes alle bloddonorer, der reagerer positivt
med et eller flere af de anvendte anti-D reagenser og teknikker, eller ved påvisning af tilstedeværelse af funktionelt RHD
gen. Alle øvrige donorer betegnes som RhD negative.