10.100

Alment om blodtypebestemmelse

10.110 Ved donors første fremmøde skal der foretages blodtypebestemmelse jf. 10.300. Når der foreligger mindst en ABO og RhD
blodtypebestemmelse, kan der foretages kontrolblodtypebestemmelse jf. 10.700.
Blodtypebestemmelse og kontrolblodtypebestemmelse kan
udføres på prøver taget fra samme indstik, men med 2 uafhængige identitetskontroller.
Resultatet sammenholdes og skal findes identisk med udført
blodtypebestemmelse, før blodkomponenter fremstillet af
blodportionen kan frigives, se 12.100 Frigivelse.
Kontrolblodtypebestemmelse kan udelades ved tapning af
plasma til fraktionering.
10.120 Blodprøver og tilhørende tappeformular skal være entydigt
mærkede med navn og personnummer. Identitetskontrol skal
dokumenteres.
10.130 Undersøgelsesresultatet skal være baseret på undersøgelse af
2 prøver (ikke nødvendigvis to indstik) med to af hinanden uafhængige identitetskontroller.
10.131 For førstegangsdonorer, kan identitetskontrollen i forbindelse
med prøvetagning til blodtypebestemmelse foretages ved anvendelse af fingeraftryk og ved en afsluttende kontrol af tapningen.
10.140 En af undersøgelserne skal indeholde en AB0 og RhD blodtypebestemmelse samt en screentest for erytrocytantistoffer.
10.150 De anvendte reagenser skal være CE-mærkede og opfylde kravene beskrevet i kapitel 14.
10.170 Analyseresultaterne skal registreres og arkiveres som angivet i
tabel 2.1.