VEJLEDNING TIL INDBERETNINGER

Bivirkninger hos modtager af blod og blodkomponenter:

Skal indberettes af den behandledes sygehusafdeling til blodcentret, som har leveret den transfunderede blodkomponent. Blodbanken skal rapportere til Hæmovigilanceudvalget og evt. Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hæmovigilance udvalget anbefaler at man altid starter med at indberette til Hæmovigilance udvalget (DART). Via dette indberetningsskema bliver man guidet til, om der også skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som udgangspunkt skal alle transfusionskomplikationer  (med få undtagelser) indberettes til Hæmovigilance udvalget, se DART vejledning 2.1 juni 22

Indberetningen foretages via skema, enten som fejltransfusion eller transfusionskomplikation. Opfylder indberetningen også krav for indberetning til andre instanser (fx Styrelsen for Patientsikkerhed eller Statens Serum Institut) vil dette fremgå af indberetningsskemaet (vises som forklarende tekst).

Alle alvorlige bivirkninger og utilsigtede hændelser skal også indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Der findes en vejledning herfor på Styrelsens hjemmeside.

Ved opdagelse af alvorlige bivirkninger, hos modtageren af blod og blodkomponenter, skal blodcentret straks indberette relevante oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed via skemaet til bivirkninger hos modtager (foreløbig). Efter nærmere analyse af bivirkningen skal blodcentret indberette til Styrelsen for Patientsikkerhed via skemaet til bivirkninger hos modtager (endelig).

 

Bivirkninger i forbindelse med bloddonation:

Registreres i blodbanks-IT og evt. til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hæmovigilanceudvalget får et årligt udtræk af registreringer. Se vejledning her DONOR BIVIRKNINGER