VEJLEDNING TIL INDBERETNINGER

Oversigt og vejledning til indberetninger:

Bivirkninger hos modtager af blod og blodkomponenter skal indberettes af den behandledes sygehusafdeling til blodcentret, som har leveret den transfunderede blodkomponent. Blodbanken skal rapportere til DART og evt. Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad skal indberettes til DART?

Som udgangspunkt skal alle transfusionskomplikationer  (med få undtagelser) indberettes til DART, se vedhæftede Vejledning.

Indberetningen foretages via skema, enten som fejltransfusion eller transfusionskomplikation. Opfylder indberetningen også krav for indberetning til andre instanser (fx Styrelsen for Patientsikkerhed eller Statens Serum Institut) vil dette fremgå af et pop-up billede, mens man foretager indberetningen.

Hvad skal indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed?

Alle alvorlige bivirkninger og utilsigtede hændelser skal også indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Der findes en vejledning herfor på Styrelsens hjemmeside.

Ved opdagelse af alvorlige bivirkninger, hos modtageren af blod og blodkomponenter, skal blodcentret straks indberette relevante oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed via skemaet til bivirkninger hos modtager (foreløbig). Efter nærmere analyse af bivirkningen skal blodcentret indberette til Styrelsen for Patientsikkerhed via skemaet til bivirkninger hos modtager (endelig).

Hæmovigilance arbejdsgruppen under ISBT udgiver definitioner over transfusionskomplikationer og komplikationer i forbindelse med bloddonation, som kan findes på deres hjemmeside:

ISBT definition transfusionskomplikationer 

ISBT definition donorkomplikationer