A4.200 Information, vurdering og tapning
A4.210  Patienten skal give informeret samtykke til proceduren. Patienten skal informeres om mulige bivirkninger ved donationen,
om fordele og risici ved autolog og allogen blodtransfusion
samt specielt om muligheden for allogen transfusion ud over
blod tappet til autolog blodtransfusion.
A4.215  Patienten skal have samme skriftlige og mundtlige information
og udfylde de samme spørgeskemaer som allogene bloddonorer. Der skal herudover informeres om at ubrugte autologe
blodkomponenter kasseres, samt om årsagen hertil.
A4.220  Udvælgelse, vurdering og bedømmelse af patienter til autolog
blodtransfusion skal foretages af den læge, der har ansvar for
patienten ud fra følgende retningslinjer:

 • kan tilbydes patienter mellem 16 og 65 år og som skal
  have udført elektiv kirurg, som ikke har eventuelle kardiovaskulære, cerebrovaskulære og/eller respiratoriske
  sygdomme, der kan betragtes som kontraindikation
 • patienter over 65 år kan tappes, hvis deres almentilstand tillader det
 • patienter, der vejer mindre end 45 kg, kræver speciel
  vurdering. Det kan være hensigtsmæssigt at tappe et
  mindre volumen pr. donation end de sædvanlige 450 ml
 • patienter med ukontrolleret epilepsi i anamnesen samt
  bakteriel infektion hos patienter bør ikke tilbydes autolog blodtransfusion.
A4.230  Ved tapning til autolog blodtransfusion bør patientens hæmoglobinkoncentration hos mænd være højere end 7,5 mmol/l og
hos kvinder være højere end 7,0 mmol/l. Under graviditet bør
hæmoglobinkoncentrationen være højere end 6,5 mmol/l. Såfremt hæmoglobinkoncentrationen i forløbet bliver mindre
end 6,0 mmol/l, bør blod ikke tappes.
A4.240  Autolog blodtransfusion kan overvejes under graviditet, hvis
patienten er i god almentilstand og graviditeten ikke er kompliceret. Fx kan gravide med intrauterin væksthæmning, forårsaget af præeklampsi, have reduceret blodvolumen.
A4.250  Tapning og prædeponering af blod til autolog blodtransfusion
skal foregå under ansvar af et blodcenter, der er godkendt ifølge Blodforsyningslovens § 6. Tapning foregår efter samme retningslinjer som allogen tapning.
A4.260  Tidsrummet mellem de enkelte autologe tapninger bør almindeligvis ikke være mindre end 1 uge. Denne procedure vil tillade tapning af 4-5 enheder. I særlige tilfælde, fx hvis operationen udsættes, er det muligt at bruge frog-leap teknik, idet man
transfunderer de ældste enheder til patienten for at kunne
tappe nye.
A4.270  Alle patienter, der får foretaget tapning med henblik på autolog blodtransfusion, skal have jerntilskud i tabletform.
A4.280 Blod og blodkomponenter til autolog transfusion skal udover
mærkning med ISBT 128 standarder også mærkes med patientidentifikation (navn og personnummer) og med Kun til autolog
transfusion.