9.100

Indledning

9.110 Transfusion af blodkomponenter anvendes for at opfylde et eller flere af følgende kliniske formål hos patienten:

  • at opretholde en passende ilttransport
  • at korrigere blødnings- og koagulationsforstyrrelser
  • at korrigere en mangeltilstand

Blodkomponenter skal derfor fremstilles og opbevares på en
sådan måde, at produkterne med hensyn til sterilitet, indhold
af aktiv komponent, cellernes levedygtighed og funktionsduelighed er egnede til at opfylde disse formål i praksis og medføre
så få bivirkninger hos recipienten som muligt, når de anvendes
efter deres hensigt og i passende mængde.

9.120 Kvalitetssikringen i transfusionsvæsnet omfatter alle procedurer i blodcentret fra udvælgelsen af bloddonoren gennem tapning, fraktionering, typebestemmelse, screening, mærkning
mv. til blodet er transfunderet til patienten og tilbagemelding –
herunder af eventuelle bivirkninger – har fundet sted (hæmovigilance). Desuden indgår kontrol af tilførte råmaterialer eller
halvfabrikata, som indgår i produktionen. Ved indgåelse af leveranceaftaler om produkter fra andet blodcenter, skal der foreligge en skriftlig aftale som bl.a. angiver, hvem der er ansvarlig for kvalitetskontrollen og med hvilke specifikationer.
9.130 Kvalitetskontrol af blodkomponenter er en del af kvalitetssikringen (QA = quality assurance) og indebærer regelmæssig
stikprøvekontrol af de fremstillede komponenter (QC = quality
control). De øvrige elementer er beskrevet i kapitel 2 og omfatter: Validering af nye procedurer, opstilling af kvalitetskrav for
produktet (Quality requirements), samt procedurekontrol/færdighedskontrol (proficiency testing).