7.500

Samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v.

7.510 En samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v. kan indeholde følgende punkter

 • projektnavn
 • projektansvarlige institution
 • blodcenteret
 • projektets formål
 • den projektansvarliges ansvar (overholdelse af myndighedskrav om håndtering af donorblod, overholdelse af retningslinjerne i dette kapitel, overholdelse af arbejdsmiljøregler, etisk forsvarlig håndtering af donorprøver og –oplysninger, destruktion af ikke anvendt materiale i henhold til gældende regler for biologisk af-fald, godkendelser hos myndigheder, videnskabetisk  komite, Datatilsynet og andre relevante instanser
 • blodcentrets ansvar er at anonymiserede prøver ikke er personhenførbare og at betinge sig at nødvendige tilladelser er til stede
 • generelle forudsætninger, fx at blodet er medicinfrit i henhold til www.pro.medicin.dk, prøvernes friskhed, donoroplysninger m.v.
 • specifikke forudsætninger, fx mængder, art, tidspunkt,  udleveringssted
 • forbehold, fx for manglende mulighed for at levere blodprøver som ønsket
 • kontaktperson (telefon, e-mail) for den projektansvarlige
 • kontaktperson (telefon, e-mail) for blodcentret
 • ikrafttrædelse
 • regler for opsigelse (kun levering – øvrige del af aftalen gælder for altid)
 • håndtering af konflikter (hospitalsledelse, værneting afhængig af aftalens parter og omfang)
 • dato og underskrifter for projektansvarlige og § 6 ansvarlige overlæge eller dennes stedfortræder.

Aftalen kan underskrives i to eksemplarer, en til hver af aftalens parter.