6.300

Fuldblodstapning: Hyppighed og mængde:

6.310 Der skal almindeligvis gå mindst 3 måneder imellem to fuldblodstapninger. For kvinder i den fertile alder bør der dog almindeligvis tilstræbes et længere interval for at nedsætte risikoen for jernmangel. Det bør desuden tilstræbes, at lokale donorkorps dimensioneres således, at de maksimale tappefrekvenser for donorer kun forekommer kortvarigt.
6.320 Ved en fuldblodstapning tappes donor for 450 ± 45 ml fuldblod. Derudover udtages blod i blodprøveglas til de nødvendige laboratorieundersøgelser. Den samlede blodmængde bør
ikke overstige 13 % af personens skønnede blodvolumen. Dette
indebærer, at personer med legemsvægt under 50 kg almindeligvis ikke bør være bloddonorer. Fra personer med legemsvægt mellem 50 og 60 kg bør der maksimalt tappes 500 ml pr.
gang inklusive de nødvendige laboratorieblodprøver. Ingen donor må tappes for mere end 600 ml fuldblod pr. gang inklusive
laboratorieprøver.
6.330 For at opspore anæmi hos donor og samtidigt sikre en rimelig
kvalitet af den tappede erytrocytkomponent skal donors hæmoglobinkoncentration måles i tilslutning til hver fuldblodstapning og hver erytrocytaferese.
6.331  

Måling på blodprøve udtaget ved tapningens påbegyndelse og
målt senere er i almindelighed mest praktisk, men ved mistanke om anæmi hos donor, bør hæmoglobinkoncentrationen
kontrolleres i blodprøve udtaget inden tapning finder sted.
Når målingen foretages på blodprøve udtaget før tapningen,
bør hæmoglobinkoncentrationen ligge inden for grænseværdierne i tabel 6.2

 

Før
tapning
Hæmoglogin g/l
minimum
Hæmoglobin mmol/l
minimum
Mænd 135 8,4
Kvinder 125 7,8

 

6.340 For personer, som regelmæssigt donorer blod, bør oplysningen
om hæmoglobinkoncentrationen ved forrige tapning foreligge,
før fuldblodstapning finder sted.
6.350 Bloddonorer bør henvises til nærmere undersøgelse hos egen læge, hvis de har abnormt høje eller lave hæmoglobinværdier
eller hvis hæmoglobinværdierne imellem to på hinanden følgende tapninger falder mere end 1,3 mmol/l. Ved for lave
hæmoglobinværdier kan anbefalingerne i tabel 6.3 følges:

Hæmoglobinkoncentration Konsekvens
Mænd:
8,0-8,4 mmol/l
Kvinder:
7,0-7,8 mmol/l
Hæmglobinkoncentration skal måles før donation ved næste tapning. Donor tappes kun, hvis hæmoglobinkoncentrationen opfylder værdierne i tabel 6.2
Mænd:
7,0-8,0 mmol/l
Kvinder:
6,0-7,0 mmol/l
Donor anbefales at gå til egen læge. Tid til næste tapning forlænges
Mænd:
< 7,0 mmol/l
Kvinder:
< 6,0 mmol/l
Donor kontaktes pr. telefon og anbefales
at gå til egen læge. Tid til næste tapning
forlænges