2.320

Procedurer til præeksamination

2.321 Rekvisitioner kan foreligge i papirform eller elektronisk. De skal
indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at patienten og rekvirenten kan identificeres og samtidig give de nødvendige relevante kliniske data for den rekvirerede analyse. Der bør forefindes felter til følgende oplysninger
• entydig patientidentifikation herunder entydig adresse
hvortil svaret skal sendes
• type af primær prøve
• rekvirerede analyser
• relevante kliniske data tilknyttet patient eller donor
• dato og tidspunkt for udtagning af prøvematerialet
• dokumentation/underskrift for identifikation mellem
patient, rekvisition og prøvemateriale samt for korrekt
prøvetagning, hvor dette er påkrævet
• indikation, hvor det er påkrævet
• svartidspunkt
• dato og tidspunkt, for modtagelse af prøven i virksomheden.
2.322 Virksomheden skal have instruktioner for korrekt prøvetagning
og håndtering af prøvemateriale. Disse oplysninger skal være
tilgængelige for brugerne i form af versionsstyrede vejlednin-ger (papir eller elektronisk). Vejledningerne bør desuden indeholde
• en liste over de ydelser der tilbydes og deres anvendelse
• krav til prøvemateriale og mærkning af prøver, og evt.
tidsfrist for modtagelse i virksomheden
• anvendte undersøgelsesprocedurer
• forventede svartider
• vejledning i udfyldelse af rekvisitioner og prøvetagning
• krav til patientidentifikation, prøvemateriale, prøvemængde samt prøvetagning og prøvehåndtering
• oplysning om rekvirering af flere analyser på samme
prøvemateriale
• prøveforsendelse
2.323 Prøvematerialet skal være sporbart til et individ og en prøvetagning ud fra oplysninger på rekvisition og glas, tappenummer
eller andet donationsnummer. For blodkomponenter, celler og
væv skal der være sporbarhed fra donor til patient og omvendt.
2.324 Der skal udarbejdes og dokumenteres kriterier for accept eller
afvisning af prøvemateriale. Prøvemateriale uden sikker sporbar til et individ og en prøvetagning må ikke accepteres eller
anvendes af virksomheden. Dersom der accepteres prøvemateriale, der ikke lever op til kravene, skal der være beskrevet en
procedure for dette, herunder hvem der er bemyndiget til at
tage beslutning om anvendelse af sådant materiale og hvorledes der gøres opmærksom på det inadækvate prøvemateriale i
svaret.
2.325 Alt prøvemateriale, der modtages bør registreres. Virksomheden skal have en dokumenteret procedure for modtagelse, etikettering og behandling af prøvemateriale.
2.326 Prøvemateriale opbevares i et fastsat tidsrum og under forhold, der sikrer stabiliteten af de af prøvematerialets egenskaber, der er af betydning for de(n) pågældende analyse(r).
2.327 Kvaliteten af blodkomponenter, celler og væv afhænger af de
procedurer, der anvendes ved selektion af donorer. Disse procedurer skal være dokumenterede og passende optegnelser
skal føres for at dokumentere, at de er udført.