13.500

Forligelighedsundersøgelse

13.501  s antistofscreentesten er negativ kan der udføres elektronisk forligelighedsundersøgelse som BAC test, der består af
blodtypekontrol (erytrocytdiagnose), antistofscreentest og
elektronisk kontrol i blodbankens IT-system, der sikrer overensstemmelse med tidligere blodtypebestemmelse.
13.502 Princippet i den elektroniske forligelighedsundersøgelse er, at
et IT-system kan godkende en bestemt erytrocytholdig blodkomponent til en bestemt patient med så stor sikkerhed, at serologisk forligelighedsundersøgelse ikke er nødvendig.Forudsætninger herfor er, at IT-systemet indeholder oplysninger om:• blodkomponentens blodtype

 • patientens blodtype
 • patientens eventuelle irregulære blodtypeantistoffer
 • at undersøgelser i videst muligt omfang udføres automatiseret ved aflæsning af stregkoder med efterfølgende elektronisk overførsel af data
13.503 Ved afhentning af blodet skal patienten identificeres i ITsystemet ved at indtaste patientens personnummer (evt. erstatningspersonnummer eller katastrofenummer).
Den udvalgte eller den af IT-systemet foreslåede og godkendte
blodkomponent hentes fra lageret.
Inden udlevering aflæses stregkoden med blodkomponentens
tappenummer i IT-systemet, som derefter igen skal godkende
den pågældende blodkomponent til den aktuelle patient.
13.504  De anvendte IT-programmer skal efter lokal installation være
validerede for reservation/udlevering af blodkomponenter til
en bestemt patient:
Følgende må ikke være mulig

 • hvis der er uoverenstemmelse mellem to konklusioner
  af blodtypebestemmelse på donor eller recipient (herunder kontroltypebestemmelse på bloddonorer eller
  blodtypekontrollen i BAC/BF-test på recipienter).
 • hvis der er major AB0 uforlig mellem donor eller recipient ved udlevering af erytrocytkomponenter eller
  AB0 minor uforlig ved udlevering af plasmakomponenter.
 • hvis der kun foreligger én blodtypebestemmelse af donor

Følgende må ikke kunne ske uden advarsel

 • hvis der kun foreligger blodtypebestemmelse på recipienten.
 • hvis der er minor AB0 uforlig mellem donor og recipient.
 • hvis recipienten er RhD negativ (eller RhD typen er
  ukendt) og erytrocytkomponenten er RhD positiv.
 • hvis det er registreret, at recpienten har eller har haft
  irregulære antistoffer (undtaget kvinder, som dokumenteret har modtaget Rh-profylakse, og hvor det tilførte anti-D ikke længere kan detekteres)
13.510 I tilfælde hvor recipienten har klinisk betydningsfulde irregulære blodtypeantistoffer skal der udføres serologisk forligelighedsundersøgelse, fx BF test, der består af blodtypekontrol
(erytrocytdiagnose), serologisk forligelighedsundersøgelse af
donorerytrocytter overfor recipientens plasma og elektronisk
kontrol i blodbankens IT-system, der sikrer overensstemmelse
med tidligere blodtypebestemmelse.
13.520  Ved forligelighedsundersøgelse skal anvendes en teknik, der
svarer til den, som anvendes til antistofscreentest. Teknikken
skal kunne påvise klinisk betydende irregulære erytrocytantistoffer.
13.530 Blodprøver anvendt til forligelighedsundersøgelse bør opbevares ved 4 °C og i mindst et døgn udover forligets gyldighedsperiode.
13.540  Såfremt recipienten er transfunderet med erytrocytkomponenter eller har været gravid i de foregående 3 måneder, eller hvis
oplysninger herom er usikre eller ikke kan tilvejebringes, bør
der maksimalt gå op til fire døgn fra det tidspunkt, hvor blodprøven til forligelighedsundersøgelse er udtaget, til den påtænkte erytrocyttransfusion finder sted. I alle tilfælde, hvor
forligelighedsundersøgelsens gyldighedsperiode forlænges, bør
blodbanken sikre sig dokumentation for, at forudsætningerne
herfor er til stede.
13.550  Følgeseddel til erytrocytkomponenter skal indeholde oplysninger om, at der er udført og fundet forligelighed mellem blodkomponent og den pågældende recipient.
13.560  I akutte situationer, hvor forligelighedsundersøgelse ikke kan
udføres, skal der anvendes erytrocytkomponenter af blodtype
0.
Hvis recipienten er kendt med irregulære erytrocytantistoffer,
skal der i videst omfang tages hensyn til dette ved udvælgelse
af erytrocytkomponenter.
Er recipienten en pige eller kvinde under 50 år, hvis Kfænotype ikke er kendt, eller hvis hun er kendt som K-, skal der i videst muligt omfang udvælges K-negative erytrocytkomponenter.
13.561 Hvis erytrocyttransfusion har fundet sted uden at forligelighedsundersøgelse har været udført, bør denne gennemføres
efterfølgende.