12.600

Forsendelse til andre blodbanker mv.

Ved forsendelse af blod og blodkomponenter til andre blodbanker mv. skal der medsendes en forsendelsesliste med tappenumre på de fremsendte portioner. Afsenderen skal opbevare kopi af forsendelseslisten (evt. elektronisk), som skal være
mærket med modtager, samt dato og klokkeslæt for afsendelse.
12.610  Modtageren skal kvittere for modtagelsen af hver enkelt portion enten ved at tilbagesende kopi af forsendelseslisten, som er
kontrolleret og afkrydset for modtagelse af hver enkelt portion
og underskrevet af modtageren. Undtaget herfra er blodbanker og bloddepoter, der anvender fælles IT-system, hvori der
redegøres for samtlige bevægelser af blod og blodkomponenter. Er der uoverensstemmelse mellem forsendelseslistens angivelser og det modtagne, skal det straks meddeles afsenderen, hvori uoverensstemmelsen består og denne skal dokumenteres.
12.611  Hvis modtager ometikketterer udefra kommende blod og
blodkomponenter, skal der udfærdiges en liste (evt. elektronisk) over sammenhængen mellem de leverede komponenters
tappenumre og de påførte nye numre. Komponenternes nye
numre og de originale tappenumre skal kontrolleres af en anden person end den, der har foretaget ometiketteringen,
medmindre indkodning i et IT-system af nummersættene foretages ved to af hinanden uafhængige indlæsninger, hvis resultater kontrolleres indbyrdes. Manuelt udførte nummerkonverteringlister skal underskrives af de personer, som har udført
ometiketteringen og kontrollen.
12.620 Vedrørende transport af blod til navngivne patienter, se 15.331
til 15.333.